Звіт про роботу методичної ради закладу

 

 

 

Аналіз роботи

методичної ради закладу

у 2020-2021 н. р.

 

«Основою динамічного економічного зростання і соціального розвитку українського суспільства, фактором благополуччя громадян і безпеки країни має бути якість педагогічних кадрів нової формації за рахунок постійного прискореного опанування інновацій у сфері освіти, швидкої адаптації до запитів і вимог динамічно змінного світу, оновлення змісту й технологій»

(академік Зязюн Іван Андрійович)

     Підготувала: заст. дир. з НВР Куркіна Т.Ф.

     Педагог освітнього закладу – ключова постать у сучасному освітньому процесі,  наставник дітей. Від його підготовки залежить якість освіти, рівен культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Сьогодні головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчально-виховному закладі належних умов для дослідницької, науково-експериментальної роботи педагога та здійснення його самоосвітньої діяльності.

      Ефективність організації та проведення методичної роботи у закладі залежить від чіткого планування роботи  методичної  ради, яка є першим помічником адміністрації школи.

        Методичну та інноваційну діяльність педагогічний колектив КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного» у в поточному навчальному  році здійснював  відповідно до:

*  Конституції України;

* Закону України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків»;

* Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (зі змінами і доповненнями);

* Закону України «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999р.,  № 651-ХІV;

* Закону України «Про мови»;

* «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 (редакція від 13.10.2018 р.);

* Закону України «Про дошкільну освіту та виховання» від 11.07.2001 р. (редакція від 13.10.2018 р.),;

* Закону України «Про охорону дитинства» №1397-YІ – 1397-17 від 21.05.2009;

* Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, відповідно до статті 18 Закону України «Про позашкільну освіту» (1841-14), №1036/9635 від 20.08.2004;

* Положення про дошкільний заклад України;

* Концепції дошкільного виховання;

* Державної програми «Освіта України XXI століття», затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 1993 року за № 869;

* Всесвітньої Декларацієї про забезпечення виживання, захисту і розвитку  дітей;

*  Національної доктрини розвитку освіти України, Указ Президента України від 17.04.03р. № 317/2002;

*  Національної програми «Діти України»;

* Концепцію національного виховання в системі освіти «Про охорону дитинства»;

* Наказом Міністерства  освіти і науки України «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів в навчальних закладах України» №956 від 22.10.2008 р.;

* Конвенції прав дитини (схвалена генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989р.);

* Чинної правової бази  соціального захисту дітей-сиріт;

* Базової програми «Я у світі»;

* Базовим Компонентом дошкільної освіти;

* Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

* Програми корекційно-розвиваючого виховання і підготовки до школи дітей із ЗПР, М, -2004;

* Програми виховання та навчання розумово-відсталих дітей дошкільного віку;

* Програми для загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР. Підготовчий, перший, другий класи) Київ, - 2005.;

* Інструкції «Про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», а також наукова та методична література про педагогічний менеджмент, матеріали внутрішньошкільного контролю та моніторингу навчальних досягнень учнів.

      За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога.

     І саме в зв’язку з цим чільне місце в структурі методичної роботи посідає методична рада дитячого будинку, яка є професійним колективним громадським органом, що на добровільних засадах об’єднує педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення на науковій основі.

     Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Для здійснення кваліфікаційної методичної допомоги педагогам дитячого будинку у педагогічній творчості, вмілому поєднанні ідей, професіоналізму та інноваційній цілеспрямованості в роботі діє Науково-методична рада закладу. Науково-методична рада закладу – це організаційний центр методичної роботи та інноваційної діяльності з педагогічними працівниками. А інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямом реалізації реформ в освіті. Тому методична діяльність в закладі ґрунтується на таких позиціях: визначення провідної ролі інноваційних технологій в освітній діяльності;  побудова навчального процесу як партнерської співпраці педагог і вихованець; розвиток професійної педагогічної компетентності педагога як основи життєвої компетентності вихованців.

      У світлі завдань Концепції «Нової Української школи», поставлених перед працівниками освіти, кардинально змінюються і діяльність методичної ради закладу, як4а має бути  спрямована на підвищення рівня професійної майстерності педагогів за сучасних умов, активізацію педагогічних досліджень, створення в закладі сприятливого розвивально-виховного середовища, спрямування та координацію зусиль  педагогічного колективу на розробку колективних та індивідуальних педагогічних проектів.

       Педагог – ключова постать у сучасному освітньому процесі,  наставник вихованців-школярів в нашому закладі. Від його підготовки залежить якість освітнього процесу, рівен культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Сьогодні головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальному закладі належних умов для дослідницької, науково-пошукової роботи педагога та здійснення його самоосвітньої діяльності.

      Ефективність організації та проведення методичної роботи в дитячому будинку залежить від чіткого планування роботи  науково-методичної  ради, яка є першим помічником адміністрації закладу.

До складу методичної ради, як правило, входять педагоги вищої категорії, адміністрація закладу, голови методичних об’єднань (дошкільного та шкільного відділення), керівники творчих і динамічних груп, практичний психолог. До складу ради в 2020-2021 н.р. увійшли: директор дитячого будинку, заступники директора, вихователь-методист, керівники методичних об’єднань та творчої групи.

Голова НМР     -       директор д/будинку О.С. Форнальчук

Заступник НМР -     вихователь-методист Л.П. Однорал

Секретар            -      заст. дир. з НВР Т.Ф.Куркіна

Члени НМР:

 • заступник з ВСР Г.Д.  Бахмутян
 • голова творчої гр., старший вихователь Л.І. Гайданова
 • практичний психолог Коваленко Н.В.
 • вихователь І категорії Кучеренко О.Ю.
 • вихователь І категорії Александрова С.С.
 • вчитель-дефектолог Коваленко С.В.

Ме     Методична рада закладу створюється на один навчальний рік, діє відповідно до свого плану роботи. Колегіальна робота Методичної ради проходить в межах засідання та між засіданнями як творча індивідуальна та групова робота.

В цьому році було проведено 10 засідань методичної ради. Вся методична робота в закладі була спланована відповідно до проблемної методичної теми дитячого будинку.

У 2020-2021  навчальному році робота методичної ради продовжила розв’язувати такі основні завдання:

 • координація зусиль різних служб, підрозділів, творчих педагогів закладу; спрямування їх на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності;
 • організація консультування педагогів із проблем дослідницької роботи, професійного самовдосконалення, інноваційної діяльності;
 • розширення та систематизація знань педагогів з актуальних питань проектних технологій та модернізації освіти в цілому;
 •  контроль та аналіз стану й результативності навчально-виховної роботи та роботи методичної служби, активна  участь в її діяльності;
 • організація цілеспрямованої роботи з розвитку професійної майстерності педагога, підвищення його методичного рівня;
 • узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;

Для розв’язання поставлених задач, робота методичної ради велась за декількома напрямками:

 • Організаційно-методична робота..
 • Організація аналітико-діагностичної діяльності та внутрішнього контролю.
 • Робота над проблемним питанням закладу щодо спрямування зусиль педагогів на створення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння життєвою  компетентністю, важливою наукою мистецтва життя..
 • Робота з вивчення, узагальнення та поширення ППД.              
 • Управління навчально-виховним процесом.

Організаційно-методична робота

Вже з серпня 2020 року рада організувала методичну роботу в закладі та спрямувала її на:

 • розвиток методичного забезпечення освітнього процесу з формування у дітей національно-патріотичних почуттів, соціально-моральних цінностей;
 • підвищення професійного рівня педагогів з питань компетентнісної освіти, збагачення методичного арсеналу педагогів сучасними методами особистісно-орієнтовного,  діяльнісного, інтегрованого підходу до освіти;
 • пошук і розроблення нових ефективних методів та прийомів освітньої роботи, шляхів удосконалення професійної підготовки педагогів з питань компетентнісної освіти;
 • розробку та реалізацію освітніх проектів з національно-патріотичного, родинного виховання,  профорієнтації, безпеки життєдіяльності тощо.

Методична рада скоординувала роботу:

 • методичного об’єднання дошкільної ланки з проблемної теми: «Підготовка життєво компетентної особистості до життя у відкритому суспільстві на основі зростання професіоналізму педагога».
 •  МО шкільної ланки - з теми «Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника дитячого будинку».
 • Методичного об’єднання вихователів дитячого будинку та вчителів початкової школи ЗОШ №11 з теми «Збереження наступності у вимогах до освітньої діяльності при переході дитини з дитячого закладу в школу»
 • Творчої групи педагогів дошкільної ланки з проблемної теми «Інноваційна діяльність в закладі: досвід, проблеми, перспективи»
 • Творчої групи педагогів шкільної ланки з проблемної теми «Формування компетентної особистості як один із чинників «більш м’якої» соціалізації дитини-сироти».
 • Погоджено перспективні плани роботи на новий 2019-2020 навчальний рік. Оновлено і поповнено  інформаційні матеріали на стендах, у методичних куточках відповідно річних завдань (серпень-вересень).
 • Затверджено річний план роботи науково-методичної ради закладу на 2019-2020 н.р.

Робота ради над проблемним питанням закладу

Педагогічний колектив дитячого будинку в 2020-2021 н.р. буде працювати над проблемною темою: «Підготовка вихованців дитячого будинку до життєдіяльності у відкритому суспільстві»

ПРІОРИТЕТНІ ЗАДАЧІ

 1. Організація соціально-культурної діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду вихованців, навичок організації соціально-цінної діяльності, розвиток різноманітних здібностей, практичних умінь і навичок.
 2. Створення умов для усвідомленого професійного самовизначення вихованців  відповідно до їх здібностей, нахилів, інтересів та свідомого ставлення до своїх базових прав і обов’язків у відкритому суспільстві.
 3. Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань,  створення безпечних умов для життя.

     Методична рада закладу спрямувала педколектив на комплексне розв’язання проблеми в методичній та самоосвітній діяльності, в роботі творчих груп та школи молодого педагога (дошк. ланка), в навчальній та виховній роботі з дітьми.

     Впродовж навчального року  працював  консультативний пункт для педагогів з ознайомлення з новими нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері освіти, новинками методичної літератури, де розглядались проблемні питання навчання та виховання, підготовка методичних рекомендацій до тематичних днів та консультативне забезпечення педагогів до виступів.

     На дошкільній ланці силами МР скоординувала педагогічну роботу з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи та дітьми з особливими освітніми потребами; розроблена індивідуальна програма психолого-педагогічного супроводу для дітей, що мають обмежені можливості здоров’я та циклограма індивідуальних занять спеціалістів з цими дітьми, що забезпечило кожній дитині максимально можливого рівня фізичного, розумового і морального розвитку. МР скоординувала роботу методичного об’єднання педагогів дошкільної ланки на виконання завдань:

 • спрямовування зусиль педагогів на створення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння важливою наукою і мистецтвом життя;
 • створення соціально-педагогічних умов для  реалізації компетентнісного підходу до освітньо-виховного процесу; збагачення методичного арсеналу педагогів сучасними методами особистісно-орієнтовного, компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого підходу до освіти;
 • пошук і розроблення нових ефективних методів та прийомів освітньої роботи, шляхів удосконалення професійної підготовки педагогів з питань компетентнісної освіти, профорієнтації економічного, трудового виховання, тощо.
 • запровадження сучасних підходів до змісту та організації проектної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у процесі модернізації системи освіти; «провокування» педагогів на розробку та реалізацію освітніх проектів з профорієнтації,  безпеки життєдіяльності, національно-патріотичного, родинного виховання, художньо-продуктивної діяльності, тощо;
 • вдосконалення розвивального середовища; створення єдиного освітнього простору для забезпечення кожній дитині умов для успішного компетентнісного навчання, максимально можливого рівня фізичного, комунікативно-мовленнєвого, розумового і духовного розвитку; формування  соціально-громадської, економічної, культурологічної, природознавчої компетентності;
 • стимулювання творчого потенціалу вихователів на реалізацію поставлених освітніх завдань закладу; виховання активної життєвої позиції педагога та дитини;
 • проведення відкритих занять, семінарів, тренінгів, майстер-класів, засідань круглих столів, індивідуальних і групових консультацій, презентацій проектів, що підвищує рівень кваліфікації та педагогічної майстерності педагога;
 • наповнення освітнього процесу методичними розробками, педагогічними проектами; створення власних мультимедійних продуктів з теми самоосвіти.

      МР скоординувала колектив методичного об’єднання  вихователів шкільної ланки в 2020-2021  н.р. на опрацювання проблемної теми: «Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника дитячого будинку». Визначені основні завдання розв’язання проблемної теми МО педагогів шкільної ланки.

     На засіданнях МР висвітлювались питання впровадження різноманітних форм методичної роботи, які підвищують пізнавальну активність педагогічного колективу, покращують настрій, викликають позитивні емоції, які пов’язанні з радістю творчості та співпраці., що спонукало методичну службу проводити засідання МО за різними формами роботи, такими як: семінари-тренінги, творчі презентації, конкурси; майстер-клас, фестиваль педагогічної майстерності тощо.

     На установочному засіданні МО, яке проведено у вересні, слухачі схвалили план роботи МО, основні  нормативні документи МОНУ щодо організації освітньої роботи в дошкільних  та загальноосвітніх навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році, визначили теми педагогічних проектів на навчальний  рік з профорієнтації, національно-патріотичного та родинного виховання, безпеки життєдіяльності, профорієнтації; шляхом відкритого голосування обрали секретаря МО.

На останньому засіданні підбили підсумки роботи за рік, визначили пріоритетні напрямки роботи на наступний рік. Кожне засідання МО будується на діалозі, висвітлюються питання з удосконалення навчально-виховної роботи, впровадження інтерактивних форм та інноваційних методів роботи.

     На засіданнях МО широко впроваджуються різноманітні форми методичної роботи, які підвищують пізнавальну активність педагогічного колективу, покращують настрій, викликають позитивні емоції, які пов’язанні з радістю творчості та співпраці.

В цьому році переважно проводилися такі формами роботи: педагогічні лекторії, діалоги, взаємовідвідування занять та виховних годин, відкриті навчально-виховні заходи, семінари-тренінги, майстер-класи, обмін досвідом роботи, консультації, творчі презентації, презентації проектів, творчий звіт (слайдів варіант), семінари-приктикуми тощо.

        Семінар-практикум активно сприяє впровадженню нового в життя закладу. Він спрямований на вдосконалення методичної майстерності як досвідчених, так і молодих педагогів, які мають недостатній досвід роботи, на вдосконалення організаторських умінь. Семінари-практикуми викорис­товуються як ланка передання досвіду роботи.

Для реалізації основної мети на засіданнях методичного об’єднання заслуховувалися та обговорювалися доповіді вихователів, в яких піднімалися актуальні питання навчання та виховання наших вихованців.

      Серед багатьох форм методичної роботи чільне місце у практиці дитячого будинку посіло консультування. Педагоги отримують консультації з основних напрямків навчально-виховної та корекційної роботи, з актуальних проблем сьогодення. Корисна порада чи вчасно проведена консультація  корегує роботу педагога, направляє її в раціональне русло. Учасники МО прийняли активну участь в підготовці та проведені консультацій та педагогічних годин.

Індивідуальні й групові консультації сприяли покращенню ведення ділової документації, в оформленні портфоліо, організації самопідготовки учнів з особливими потребами, в ознайомленні з інноваційними технологіями, виховної роботи з  формування у дітей компетентностей для життя тощо.

Впродовж навчального року НМР закладу здійснена робота над проблемним питанням закладу щодо спрямування зусиль педагогів на створення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння життєвою  компетентністю, важливою наукою мистецтва життя - консультативне забезпечення педагогів з питань:

 • ознайомити педагогів з особливостями соціальної адаптації школярів в груповому колективі;
 • навчити вихователів працювати у режимі методичної години;
 • відпрацювати вміння ефективно використовувати гру в період адаптації дітей до умов групи;
 • активізувати педагогів на творчий пошук дієвих засобів, методів та прийомів оптимізації соціальної адаптації.

      Свою діяльність протягом року педагоги спрямовували на пошук  та впровадження інноваційних технологій, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей.

        В 2020-2021 н.р., з метою ознайомлення, вивчення та запровадження педагогічних нововведень, перш за все, з педагогами проведена просвітницька робота під час семінарів-практикумів, майстер-класів, консультацій тощо, де вони познайомилися з досвідом роботи творчих педагогів України, вивчили та запровадили  в освітній процес закладу  інновації.

Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації вихованців-школярів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту з вихованцями-школярами. Велику увагу члени методичного об’єднання приділяють -  методу проектів, як методу проблемного навчання. Інноваційна діяльність методом проектів передбачає організацію навчання, за якої діти набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань-проектів. У 2019-2020 н. році метод проектів стимулював інтерес дітей та вихователів до актуальних проблем: безпеки життєдіяльності, родинного та  національно-патріотичного виховання. Вихователями закладу розроблені та успішно реалізовані на практиці з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку пізнавальні проекти, які вони були презентовані на МО.

      Виставка-презентація методичних портфелів із фото, відео матеріалами проектної діяльності, презентували всі педагоги шкільної ланки. В лютому на шкільному відділенні закладу вихователями та керівниками гуртків проведено «Марафон проектів – «Проектуємо – презентуємо!» - серія відкритих виховних заходів та презентацій проектної діяльності педагогів і вихованців дитячого будинку:

 • 01.02. Навчально-інформаційне заняття до міні-проекту з профорієнтації «Людина-художній образ» - Чумаченко Н.Ф.;
 • 04.02. Навчальне заняття до інформаційно-пізнавального проекту «Подорож до США» - Акімова М.А.;
 • 17.02. Групове родинне святкування (в рамках  проекту з родинного виховання  «Happy Вirthday») - день народження вихованця  Якуніна Артема - Александрова С.С;
 • 06.02. Гендерне виховання. Захід з мультимедійним супроводом «Ми дуже на неї чекали» - про книгу WoMo «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків»». (до пошуково-інформаційного міні-проекту «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків») - Хрипко С.І.:

- відомості про книгу (у видавництві Книголав виходить книжка про 50 видатних українських жінок, у тому числі — наших сучасниць);

- відомості про авторів книги (відомі українські письменники: Марк Лівін та Катерина Бабкіна, ілюстраторки: Анна Сарвіра та Юлія Твєрітіна);

- невеликі, художньо і доступно для дітей написані історії розповідають про досягнення наших науковиць, літераторок, спортсменок, мисткинь, волонтерок, громадських діячок та ін.

- місія книги в першу чергу соціальна, адже перший наклад буде безкоштовно розповсюджуватись у шкільні та дитячі бібліотеки, дітям із сімей переселенців, ветеранів та бійців АТО та через волонтерські організації.  

 • Тренінгові заняття до учнівського інформаційно-профорієнтаційного проекту «Презентуємо майбутнє» - практ. психолог Жавко О.А., соц. педагог Андрущенко Л.А.:  9 класи – 08.02 та 10-11 класи – 10.02.

На засіданні МО обговорені та визначені позитивні моменти впровадження проектної діяльності в навчально-виховному процесі з вихованцями-школярами. Всі проекти різної тематики, рівня складності, тривалості сприяли:

 • індивідуально-диференційованого підходу;
 • посиленню мотивації до навчання в школі;
 • розвитку самооцінки вихованців;
 • зміні ролі педагога з інформаційно-контрольної на консультаційно-координаційну;
 • можливості прогнозувати результати;
 • запобіганню перевантаження вихованців-школярів;
 • підвищенню самостійності вихованців і їх творчої активності;
 • розвитку у дітей інтелектуальних умінь (спостереження, слухання, осмислення, читання, класифікація, узагальнення, самоконтроль);
 • підвищенню творчого потенціалу і педагогічної майстерності педагогів;
 • створенню умов для виявлення творчих нахилів дітей і розвитку їхніх творчих здібностей.

      Більшість педагогів на достатньому рівні опанували проектну технологію та презентували свої напрацювання, які в більшій мірі проводилися спільно з вихованцями-школярами. Проектна діяльність педагогів і дітей зацікавила педагогів, сприяла підвищенню ініціативності, розкрила бажання та здатність педагогів до організаторської діяльності.

В продовж навчального року розроблено та підготовлені матеріали соціальних проектів:

 1. Групових мікроколективів різного масштабу складності за тематики: «Від групи – до закладу – держави»  (спільні проекти педагогів та вихованців лідерського руху дитячого самоврядування «Школи лідерів»). В травні проведено «Фестиваль співпраці та творчості»: презентації проектів лідерського руху дитячого самоврядування групових колективів  «Школи лідерів»:
 •  «Екологи» (група №1) - «Екологічні проблеми Бессарабщини»;
 •  «Трудівники»  (група №2) -  «День дублера – крок до самоствердження»;
 •  «Юнкори» (група №3) - «The New Times», «Маленька леді»;
 1. Соціальні проекти вихователів, керівників гуртків:

Проектна діяльність педагогів-гуртківців :

 • міні-проект «Юридична відповідальність за порушення норм і правил  поведінки підлітків» (грудень - презентація міні-проекту з елементами диспуту в рамках тематичного тиждня правового та превентивного виховання  «Я – громадянин України» - соціальний педагог);
 • інформаційно-методичний «Інтерактивна дошка: користуємось ефективно» - (травень – керівник гуртка інформаційних технологій);
 • довготривалий творчо-пізнавальний проект («Подорож до США» - для старшого шкільного віку) - кер. гуртка англійської мови Акімова М.А.;

Проектна діяльність вихователів:

 • короткотривалий проект - «Зима іде свята несе» (грудень - з елементами театралізованого дійства) – вихователь гр..№4;
 • Інформаційний міні-проект «Леся Українка – стильна, сучасна жінка» (тенденції українського дизайну 18 століття) - Андрущенко Л.А
 • захист-презентація проекту «Європа очима дітей» - Седенко О.Ф.;
 • спільний міні-проект (вихователів та вихованців) «Екологічна варта» (до Всесвітнього дня води) – Негруца-Колубай Н.В.;
 • інформаційно-дослідницький проект з профорієнтації для вихованців-старшокласників за напрямком «Свідомий вибір професії – шлях до успішного майбутнього» (березень – захід-презентація проекту, в рамках тематичного тижня пізнання світу професій та професійного самовизначення «Мій крок до успіху в житті»: голова творч. гр. Кучеренко О.Ю., Андрущенко Л.А.;
 • учнівські інформаційно-профорієнтаційні проекти «Презентуємо майбутнє»: практ. психолог Жавко О.А., член творчої групи Андрущенко Л.А.;
 • міні-проект з елементами диспуту «Юридична відповідальність за порушення норм і правил  поведінки підлітків» (інформаційний блок «Мої права та обов’язки») – соц. пед.

В рамках «Вернісажу відкритих заходів – «Марафон проектів – Проектуємо та презентуємо» - проведення серії відкритих виховних заходів та презентацій проектної діяльності педагогів і вихованців дитячого будинку - лютий:

 • міні-проект з профорієнтації «Людина-художній образ» - Чумаченко Н.Ф.;
 • проекту з родинного виховання  «Happy Вirthday» - Александрова С.С.;
 • пізнавально-пошуковий проект «Природа для здоров’я» - Юрескул А.П.
 • міні проект «Українські страви» - кер.гуртка соц.-поб. адаптації «Господарочка»;
 • пошуково-інформаційний міні-проект «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків» - «Перша українка, підкорювач Евересту»для старшого шкільного віку) – Хрипко С.І.

     Методичні  надбання педагогів з проектної діяльності були належним чином оформлені та представлені на виставці до методичного об’єднання.

     Впровадження  компетентнісного підходу до корекційного навчання та виховання, прийоми навчання дітей використовувати свої знання та вміння   демонструвалися під час відкритих навчально-виховних заходів.

     Відкриті заходи в дитячому будинку - це важлива форма роботи, що сприяє обміну педагогічним досвідом та стимулює педагогів до вдосконалення власної професійної майстерності. Відкриті заходи, що є невід'ємною складовою методичної робо­ти з педагогами, для когось  є можливістю: навчитися; для когось - продемонструвати власну майстерність, навченість і вихованість дітей; для інших - перевірити себе. Загальною метою їх проведення є насамперед обмін педагогічним досвідом, активізація творчості педагогів, стимулювання до безперервної фахової та загальної освіті, якісної роботи; вдосконалення власної професійної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання дітей. Відкриті заходи були проведені впродовж навчального року відповідно річного плану роботи, в системі та з обов’язковим обговоренням та наданням відповідних рекомендацій.

     В межах методичного об’єднання педагогів шкільного відділення успішно проведені відкриті виховні заходи, конкурси педагогічної майстерності.

Педагоги методичних об’єднань дошкільної та шкільної ланок закладу систематично працюють над підвищенням свого теоретичного та фахового рівня. «Лише педагог, який постійно навчається і фахово зростає, може ефективно організувати освітній процес, вчасно реагувати на динамічні зміни й запити сьогодення За атестаційний період 2020/2021 н.р. курсову перепідготовку пройшли 13 педагогічних працівників:

 1. Вересень-листопад 2020 року (на засідання педагогічної ради №2 від 24.12.2020 р. визначенірезультати підвищення кваліфікації педагогічних працівників дитячого будинку): 
 • керівник гуртка Акімовій М.А.
 • вихователь Фраймарк О.О.;
 • ЗДНВР Куркіна Т.Ф.;
 • вихователь Кузнєцова Р.А.;
 • ЗДВР Однорал Л.П.;
 • вихователь Александрова С.С.;
 • вихователь Квітковська Т.В.
 • вихователь Юрескул А.П.;
 • старший вихователь Гайданова Л.І.;
 • вихователь Самаріна В.І.;
 • практичний психолог Жавко О.А;
 • вихователь Дударєва Г.С.;
 • вихователь Седенко А.Ф.;
 • вихователь Корженко І.О.;
 • вихователь Щербини Н.О.;
 • вихователь Гончарова О.О.;
 • вихователя Гукасян Є.І.
 • в-дефектолог Ларіна І.П.;
 • вихователь Хрипко Є.Ф.;
 • вихователь Скала І.А.;
 • музичний керівник Ковальова Л.В.;
 • музичний керівник Ковальова Л.В.;
 • керівник гуртка – Цуркан В.В.;
 • заст. дир. з НВР Куркіна Т.Ф.
 1. На педраді №3 визначені результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників  (вихователів) дитячого будинку за березень 2021 р. (розгляд клопотань про зарахування ПК):
 • Кучеренко О.Ю.;
 • Чумаченко Н.Ф.;
 • Седенко О.Ф.;
 • Гукасян Є.І.;
 • Дударєва Г.С.;
 • Фраймарк О.О.

     Важливою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагога є самоосвіта. Протягом року самоосвіті педагогів надавалася значна увага. У процесі самоосвіти педагоги вивчали нову літературу з педагогіки, психології, методики виховання та навчання, матеріали передового педагогічного досвіду, знайомилися з педагогічними та методичними журналами, збірниками.

     Матеріал, зібраний педагогами в процесі самоосвіти, розподіляється на окремі теми і зберігається у вигляді спеціальних тек, тематичних папок, особистого педагогічного щоденника.

В методичному кабінеті на допомогу педагогам у їхній самоосвітній діяльності сформовано банк матеріалів:

 • списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури;
 • матеріали з ППД;
 • тексти доповідей;
 • зразки консультацій, доповідей за наслідками самоосвітньої діяльності;
 • новинки психолого-педагогічної літератури тощо.

      Результати моніторингу, звіти  про проведену роботу у поточному році кожним вихователем,  зберігаються  протягом кількох років, що дає нам змогу безперервно відстежувати рівень зростання педагогів, дає змогу прогнозувати розвиток і стан професійного рівня.

     Ефективність самоосвіти педагогів залежить від стилю управління педагогічним колективом. Саме тому  нами  активно використовується  індивідуальний підхід до кожного вихователя, надається всіляка підтримка творчості, прагненню до самореалізації кожному вихователю.

Самоосвіті вихователів у закладі сприяє передусім робота методичної служби, перед якою поставлені такі завдання:

 • створити  для педагога умови для інтелектуального, соціального, і духовного розвитку, самореалізації особистості;
 • досягти оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості вихователя та вихованця;
 • забезпечити максимальну мобілізацію психічних ресурсів особистості з метою забезпечення самореалізації.

      Показником ефективності педагогічної самоосвіти є якість організованого вихователем навчально–виховного процесу та особисте самовдосконалення.

      Одним із видів самостійної діяльності педагога є робота над методичною темою, яка відповідає проблемі, над якою працює заклад. З метою обміну досвідом з обраної теми самоосвіти підготували реферати, виступи з досвіду роботи.

Аналіз планів самоосвітньої діяльності педагогів закладу в цьому році показав, що педагоги планують та самостійно вдосконалюють свій професіоналізм опрацьовуючи законодавчо-нормативні документи; вивчають психолого-педагогічну та методичну літературу з проблемної теми самоосвіти; знайомляться з інноваційними технологіями, передовим досвідом, передовими ідеями творчих педагогів України та зарубіжжя.

     Наприкінці навчального року результати самоосвітньої роботи педагоги оформили як творчий звіт, з яким виступили у травні на засіданні методичного об’єднання.

      Розвитку професійної компетентності педагога сприяє створення власного порт фоліо (електронне портфоліо), яке відображає професійний зріст педагога, демонструє його активну участь у методичній роботі, інноваційній діяльності; надає можливість об'єктивно оцінити свою роботу. Можна сказати, що портфоліо педагога - це «досьє успіхів». Робота з формування власного портфоліо педагогів стала ще одним важливим напрямком діяльності методичного об’єднання.

      Станом на 2021 рік всі педагоги закладу створили власне електронне портфоліо (у слайдовому варіанті) як імпульс до активності, робота над собою. Педагоги впродовж навчального року активно поповнювали свої електронні портфоліо новими розробками та здобутками.

     На шкільній ланці закладу «методична скарбничка» поповнилася авторськими інноваційними конспектами занять в самоорганізуючому просторі - коворкінг та виховними заходами КТС до новорічного тижня творчості та співпраці педагогів та вихованців, соціально-психологічними тренінгами: з превентивного виховання, попередження та профілактики проявів бродяжності,  агресивності, булінгу тощо; громадянського, професійного, національно-патріотичної, правового виховання, ОБЖД, навчальними заняттями лідерського руху дитячого самоврядування «Школи лідерів», «Уроки здоров’я», «Уроки мужності» тощо.

Робота над проблемним питанням закладу щодо створення оптимальних умов навчально-виховного процесу для розвитку та корекції функціональних можливостей організму дитини засобами сучасних методичних технологій здійснювалась впродовж всього навчального року, здійснювалось консультативне забезпечення педагогів шк..л.

      В 2020-2021 році консультаційний блок працював плідно. Надані рекомендації до підготовки консультування з проектної діяльності, профорієнтації, роботи бібліотеки, коворкінгу тощо:

 • «Увага! Працює жіночий клуб! «Між нами дівчатами» психологічне консультування, інтерактивне спілкування, релаксація для педагогів.
 • Коучинг (від англ. coaching - тренерство), вишкіл - метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті. Практична лабораторія педагога «Дистанційне навчання – від теорії до практики. Робота з інтерактивними платформами» (Classroom, Zoom, створення онлайн-конференції).

Здійснена до педагогічної години підготовча самоосвітня робота вихователів, а саме: перегляд відео на YouTube (Миттєвості КНУ) «Дистанційне навчання. Виклик, досвід, перспективи», опрацьовано методичний посібник, рекомендації «Організація дистанційного навчання в школі» (Міжнародний фонд Відродження, Смарт освіта, МОН, травень 2020)

 • Створено психологічний театр імпровізації «Інсайт» (від англ. insight — проникливість, проникнення в суть, розуміння, осяяння, раптова здогадка, прозріння). План, тематика, види роботи, учасники, рекомендації для участі педагогів, «піти з ресурсом».
 • «Педагогічна майстерня»:
 • «Як зробити леп бук ?» - майстер-класс.
 • «Lapbooking - лепбукінг - інноваційний засіб навчання англійської мови в умовах реформування освіти». 
 • Педагогічна година.
 • Виступ з досвіду роботи «Інноваційні методи роботи гуртка англійської мови» (проектна діяльність, порт фоліо учня, інтелект мапа). Форми роботи з ІКТ: відео, пісні, педагогічні програмні засоби, аудіо записи, мультимедійні презентації, навчальні фільми. Створення буклету.
 • «Алгоритм роботи над пошуковим міні проектом «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків» (з використанням практичного фото матеріалу).
 • Виступ-презентація «Технологія інтерактивного навчання під час занять самопідготовки»  (слайд-презентація).
 • Психологічне консультування: «Розвиток сенсорної інтеграції. Шлях до себе» - «Я, ти, ми. Маленька людина і великий світ».
 • Інформаційно-консультативна доповідь: «У світі дитячої літератури. Робота бібліотекаря з новітніми технологіями» (інтерактивна дошка)

Робота Ради, методичних об’єднань у другому півріччі сприяла спільному пошуку шляхів розв’язання проблемних питань.

     На допомогу педагогам дитячого будинку в навчально-виховній роботі, МР в цьому році розроблено методичні рекомендації з пріоритетних напрямків до тематичних днів, тижнів, місячників, зокрема: 

 • (вересень) до Міжнародного Дня людей похилого віку;
 • тематичного місячника творчості «Кожна дитина талановита»;
 • (жовтень – дошк.л.) до тижня безпеки та укріплення здоров’я дітей;
 • (грудень – шк..л.) до  організації зимових канікул;
 • до тематичного місячника з національного виховання «Немає переводу добрим звичаям народу»;
 • (січень) до тематичного місячника родинного виховання «Наш дім – єдина родина»;
 • (лютий) до тематичного тижня рідної мови «Від сопілки – до слова, від слова – до мови…»;
 • тематичного місячника громадянського виховання «Ми – майбутнє України»;
 • Дня вшанування Л. Українки  «Лесина мова – мелодійна, колискова»;
 • (березень) до проведення весняних канікул;
 • тематичного тижня з ОБЖД «Безпечна поведінка – запорука здоров’я»;
 • фізкультурно-оздоровчого тижня  на весняних канікулах  «Ура!Ура! Веселий час, прийшли канікули до нас!»;
 • літературно-патріотичного тижня: «Поезія - джерело світла і добра».

      Багато уваги МР надає створенню умов для предметно-розвивального середовища в закладі. «Освітнє середовище – це система впливів і умов формування особливості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні» наголошував В.А. Ясвін.

Робота з вивчення, узагальнення та поширення ППД

      Робота МР з вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду проходить за декількома напрямками, зокрема, Рада:

 • Знайомить педагогів з матеріалами ППД, опублікованих в педагогічних виданнях, впроваджує їх в практику роботи.
 • Поповнює картотеку банку данних про новітні педагогічні технології, запроваджені в дошкільних навчальних закладах та школах.
 • «Провокує» педагогів на творчість та виявляє кращий досвід роботи в  навчально-виховній роботі.
 • Заслуховує творчі звіти педагогів.
 • Узагальнює матеріали з досвіду роботи педагогів.
 • Оформлює картотеки передового досвіду педагогів закладу.

МР складено план впровадження ППД колег-освітян. В цьому навчальному році МР продовжила здійснювати роботу з вивчення та впровадження ППД.

Впроваджувати в освітній процес новітні педагогічні технології педагогів України.

Дошкільний та молодший шкільний вік:

 • нова освітня технологія  - метод «шести капелюхів мислення» британського психолога, доктора медичних наук Едварда де Боно (латеральне мислення);
 • методика «Шести цеглинок в освітньому просторі школи»;
 • педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського з трудового виховання, педагогічної культури, його ідеї в сучасній проблемі становлення Нової української школи;

                 Продовження впровадження:

 • мультимедійні технології як якісно новий підхід до пізнавального розвитку дитини (як підготувати відеоролик);
 • досвід роботи педагогів ЗДО №33 м. Житомир  «Лепбук як інтерактивний  тематичний посібник,  сучасна багатофункціональна наочність»;
 • освітня технологія -  Плейбек-театр  як форма ситуаційного навчання. Інни Кондратець – методиста IMIЦ управління освimu i науки, м. Новгород-Волинський, Житомирської обл..;
 • досвід роботи кандидата пед..наук, доцента Єфименко

Середній та старший шкільний вік:

 • метод колективної пізнавальної діяльності - інтелект-карти - «Мистецтво мислити швидше», леп буки, соціальні проєкти різного напрямку;
 • вивчення та опрацювання досвіду колег освітян з формування ключових компетентностей вихованця-школяра (науково-методичний та практичний досвід з проблемної теми МО): професійна компетентність вихованця-випускника; соціально-правова компетентнісь як важлива умова надбання  соціального досвіду вихованця-школяра;
 • вивчення досвіду роботи колег-освітян з дистанційного навчання «Дистанційне навчання – від теорії до практики. Робота з інтерактивними платформами» (Classroom, Zoom, створення онлайн-конференції). Опрацювання методичного посібника, рекомендацій «Організація дистанційного навчання в школі» (Міжнародний фонд Відродження, Смарт освіта, МОН, травень 2020);
 • вивчення досвіду роботи заст. дир. дитячого будинку з ВСР Бахмутян Г.Д. «Система роботи дитячого будинку з превентивного виховання»;
 • вивчення досвіду роботи вихователя Алехіної А.О. «Формування у вихованців норм соціальної взаємодії як одного з шляхів забезпечення успішної соціалізації дитини-школяра»;
 • досвід роботи колег-освітян за темою «Сучасні проблеми виховання вихованців дитячого будинку»; опрацювання: Канішевський Л.В. «Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів. Теорія. Практика» - колективна монографія.

      Методична рада розвиває професійні інтереси педагогічних працівників, підтримує прогресивні педагогічні ідеї, робить експертизу індивідуальним творчим роботам.

             Успішно узагальнено досвід роботи з таких тем:

 • вихователя Юрескул А.П. «Формування у вихованців-школярів здоров’язберігаючої компетентності через набуття досвіду та життєвих установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку» (використання альтернативних освітніх технологій у виховній роботі з валеологічного виховання);
 • керівник гуртка Акімової М.А.  «Інтерактивні форми навчання на заняттях гуртка з англійської мови, як засіб розвитку соціокультурної компетентності вихованців-школярів»;
 • вихователя Хрипко С.І. «Реалізація новітніх педагогічних технологій у процесі морально-етичного виховання»;
 • вихователя Гукасян Є.І. «Професійна орієнтація  дитини молодшого шкільного віку  – крок до успішного самостійного життя»;
 • вихователя Скали І.А «Формування  у дошкільника свідомого ставлення до власного здоров’я як валеологічна компетентність»;
 • вихователя Фраймарк О.О. «Творча гра як засіб формування у вихованців культури поведінки, спілкування та ознайомлення з професіями»;
 • вихователя Квітковської Т.В. «Формування трудової компетентності у дітей молодшого шкільного віку в умовах дитячого будинку».

     Результати вивчення оголошувалися на педагогічній раді №4, інструктивно-методичній нараді та методичному об’єднанні педагогів дошкільної ланки.

      За наслідками атестації (від 26.03.2021 року) атестаційною комісією КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» прийнято наступні рішення: за результатами атестації визнано, що усі педагоги відповідають займаній посаді:

 •     Хрипко Є.І. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про відповідність Хрипко Є.І.  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 • Юрескул А.П. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти  кваліфікаційну категорію: «спеціаліст першої  категорії».
 •   Гукасян Є.І. відповідає займаній посаді. Встановити 11 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про відповідність Гукасян Є.І. раніше присвоєного педагогічного звання «вихователь-методист»
 •     Квітковська Т.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації підтвердити  11 тарифний  розряд.
 •     Скала І.А. відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 • Фраймарк О.О. відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 • За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Акімова М.А. відповідає займаній посаді. Встановити  12 тарифний розряд.
 • Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації на відповідність займаній посаді заступника директора з навчально-виховної  роботи Куркіної Т.Ф.

     Атестація пройшла в умовах демократичності, відкритості і гласності. Під час атестації ніяких скарг або зауважень від педагогів, що атестувалися, не надходило.

     Результати атестації показали, що методична робота в дитячому будинку стимулює педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії. Кожен педагог творчо працює над обраною проблемою, яка є невід’ємною складовою загального педагогічного дослідження. Така діяльність значно розширює інноваційний потенціал вихователя, поглиблює його інтерес до педагогічної діяльності, розвиває і формує педагогічні здібності і таким чином готує до розв'язання складних завдань, які визначаються Державними стандартами освіти

      Педагоги дитячого будинку здійснюють виховання та навчання дітей з особливими потребами, підготовку їх до життя в соціумі. Корекційна робота посідає головне місце в навчальній діяльності закладу. З метою підвищення фахового рівня майстерності, удосконалення володіння методикою викладання базових дисциплін та широким спектром прийомів організації корекційно-виховного процесу, корекційні педагоги закладу вивчають досвід кращих колективів спеціальних навчальних закладів, науковців, педагогів-новаторів.

Управління навчально-виховним процесом

Науково-методична рада приймала активну участь в управлінні навчально-виховним процесом в закладі.  Робота проходила за декількома напрямками:

 • Підготовка засідань педагогічної ради.
 • Вивчення стану навчально-виховної роботи.
 • Організація тематичних тижнів, місячників.
 • Організація тематичних перевірок.

      Головним органом  закладу, який вирішує актуальні проблеми підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів педагогів, є педагогічна рада. Діяльність педагогічної ради визначається Законом України «Про загальну середню освіту»,  «Положенням про загальноосвітній заклад», «Положенням про педагогічну раду» та власним Статутом дитячого будинку. Вона визначає основні стратегічні напрями діяльності дошкільного закладу, дає змогу спільно аналізувати й розв’язує важливі  проблеми, що виникають, приймати узгоджені рішення. Тематика та робота педагогічної ради планується відповідно пріоритетних завдань закладу. В цьому році НМР підготовлено чотири засідання педагогічних рад, які відбулися у серпні, грудні, березні, травні 2020-2021  навчального року. 

            Успіх педагогічної ради, дієвість рішень, які на ній ухвалюють, багато в чому залежить від підготовки до неї. Підготовкою педагогічних рад і займається Методична рада. Підготовча робота до педради в закладі – це серія, комплекс взаємопов’язаних дій і заходів, що забезпечують результативність роботи педради.

В цьому навчальному році Методична рада:

 • Готувала  проекти наказів про: підготовку, проведення педагогічної ради та реалізацію рішень педрад.
 • Координувала роботу ініціативної групи для відпрацювання проблеми.
 • Складала  та ухвалювала перспективні плани підготовки до педради.
 • Оформляла стенд  «Готуємося до педагогічної ради».
 • Розглядала шляхи реалізації науково-методичних проблем, над  якими працює заклад.
 • Готувала педагогів до активної участі в роботі педагогічної ради.
 • Готувала проект рішень педагогічної ради.
 • Контролювала виконання рішень педради

                Педагогічні ради підготовлені за різною тематикою та метою.

У 2020-2021 н. році методична служба підготувала 4 педагогічні ради за різною тематикою та формою проведення.

Тематика засідань педагогічних рад

Мета

 1.

Установочна педагогічна рада №1:

Тема: «Пріоритетні напрямки роботи  педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році.  Визначення шляхів їх реалізації».

Форма проведення – «конференція»

 Мета: оцінка освітньої роботи педагогічного колективу за 2019-2020 н.р.; висвітлення досягнень та визначення шляхів розв’язання пріоритетних завдань закладу на новий навчальний рік.

2.

Педагогічна рада №2

Тема: «Підвищення професійної компетентності педагога засобами сучасних інноваційних технологій»

Форма проведення: педрада-захист інновацій

 

Мета: розкрити складові та процес форму­вання професійної компетентності в системі професійної підготовки вихователя; поширення педагогічного досвіду роботи педагогів закладу через презентацію досвіду роботи з апробації оптимальних шляхів застосування інноваційних технологій з метою створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу; виявити взаємозв’язок між рівнем застосування інновацій та результативністю навчально-виховної роботи групових колективів; визначити перспективи роботи педагогічного колективу з підвищення професійної компетентності вихователя.

Очікуваний результат: підвищення рівня інформованості педагогів щодо проблеми обговорення; мотивація педколективу до позицій високого рівня професійної майстерності; розвиток та зростання професійної  компетентності кожного педагога.

3

Педагогічна рада №3

 1. Тема: «Технологія педагогічної підтримки з формування навичок здоров’язбережувальної компетентності  вихованців»

Форма проведення – педрада презентація

Мета: формування соціальної потреби у вихованців та педагогів закладу до здорового способу життя; мотивація педагогів до вивчення здоров’язберігаючих технологій і активного втілення їх в роботу закладу; системний аналіз педагогічної діяльності по формуванню здорового способу життя та зміцнення здоров’я вихованців, визначення шляхів та способів удосконалення роботи з даного напрямку; аналіз соматичного, психічного, фізичного здоров’я вихованців.

 

4

Педагогічна рада №4

Тема: «Палітра роботи - підсумки реалізація проблемної теми закладу в поточному році. Пріоритети  діяльності на подальший період».

Форма проведення -  педрада-вернісаж досягнень

Мета: підвести підсумки роботи з розв’язання проблемної теми та пріоритетних задач дитячого будинку  різними підрозділами; удосконалити вміння педагога надавати об’єктивну  оцінку своєї педагогічної діяльності та вміння презентувати свої досягнення, визначати подальші напрямки роботи; викликати цілеспрямовану активність педагога,

 

      На педагогічних радах розглядались актуальні проблеми освітнього процесу закладу. Педагоги мали можливість виступити на педраді і поділитись досвідом роботи з проблемних питань - доповіді з досвіду роботи з елементами презентації. На педрадах постійно працює педагогічна рубрика «Вернісаж досягнень», педагоги презентують свої педагогічні знахідки, досягнення. На педрадах заслуховувались результати контрольно-аналітичної  роботи.

     Активну участь у роботі педагогічних ряд прийняли багато педагогів, виступили з доповідями, звітами, поділилися досвідом роботи, презентували творчі напрацювання педагоги: Донченко І.В., Чумаченко Н.Ф., Алехіна А.О., Александрова С.С., Кучеренко Л.А., Андрущенко Л.А., Юрескул А.П., Акімова М.А., Жавко О.А., Коваленко С.В., Гайданова Л.І., Корженко І.О., Ларіна І.П., Олейник В.А. та інші.

      Різноманітне впровадження нових технологій, варіативність форм організації та проведення педагогічних рад стимулювало колектив до пошуку оптимальних шляхів і засобів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладі; сприяло творчому зростанню та активізації педагогів; підвищенню їх вимогливості до себе, до результатів власної професійної діяльності.

Вивчення стану навчально-виховної роботи

     Науково-методична робота є частиною системи внутрішнього управління закладу, основним критерієм якої є активна пошукова, теоретична й експериментальна діяльність спрямована на вивчення й аналіз стану навчально-виховної роботи, професійної майстерності педагогів; моніторинг якості знань, умінь і навичок дітей, рівня їх вихованості, внесення відповідних коректив і рекомендацій у навчально-виховний процес.

     Методична рада закладу аналізує та прогнозує навчально-виховну роботу. В цьому році Рада проаналізувала виховну роботу з корекційного розвитку, громадянського виховання. національно-патріотичного, еколого-валеологічного, морально-етичного виховання.

      МР закладу координувала та контролювала проведення тематичних перевірок на дошкільній та шкільній ланках закладу. Проведено (на шкільный ланці закладу) -  три тематичні перевірки:

 • Тематична перевірка «Компетентнісний підхід до організації роботи з формування творчих здібностей дітей та залучення їх до роботи в гуртках» - жовтень.
 • Тематична перевірка «Впровадження нових технологій виховання у практику роботи. Стан і орієнтири на перспективу» - листопад.
 • Тематична перевірка «Самоосвітня діяльність як засіб формування  позитивної мотивації дитини до навчання» - грудень.
 • Тематична перевірка «Інноваційна спрямованість виховної роботи в самоорганізуючому простору  - Co-working» - січень.
 • Тематична перевірка «Основні напрямки виховної роботи з формування здоров’язберігаючих знань дітей» - березень.

     В 2020-2021 навчальному році здійснені різні види контролю за навчально-корекційною роботою: наступний, діагностичний, моніторинг знань дітей з базових дисциплін тощо.

      Протягом 2020-2021 навчального року здійснювався внутрішній контроль за освітньо-виховною роботою з дітьми-школярами у позашкільний час, було вивчено:

 • стан готовності навчального закладу до нового року;
 • роботу педагогів з дітьми-першокласниками;
 • результативність проведення самоосвітньої діяльності вихованців-школярів;
 • бібліотечну діяльність, спрямовану на піднесення рівня самоосвіти вхованців-школярів;
 • корекційну роботу з дітьми шкільного віку;
 • діяльність гурткової роботи;
 • здійснено контроль за проведенням канікулярного часу, свят, дозвілля.
 • організацію  тематичних тижнів та місячників: ПДР  (жовтень);  тиждень правової освіти (листопад), всесвітній день боротьбі зі СНІДом (грудень); місячник рідної мови (лютий-березень); місячник еколого-валеологічного виховання (березень); День здорового способу життя, бібліотечний тиждень (за планом бібліотекаря)- (квітень); тиждень патріотичного виховання, тиждень безпеки життєдіяльності  (травень);
 • систему виховної роботи  в групових колективах
 • самоосвітню діяльністю педагогів,
 • стан ведення ділової документації.

Тематичний контроль:

 • медико-педагогічний контроль за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі /жовтень/;
 • тематична перевірка «Розвиток творчого потенціалу вихованців-школярів через впровадження педагогічних інновацій в системі гурткової роботи» - шкільна ланка (жовтень);
 • Тематична перевірка «Самоосвітня діяльність як засіб формування  позитивної мотивації дитини до навчання» - грудень;
 • контроль з безпеки життєдіяльності в межах тематичних тижнів за темою: «Правила дорожнього руху треба знати!» (ПДР);  «Зростаємо здоровими, щасливими, бережливими!», «Хто попереджений - той захищений», «Безпечна поведінка в природному довкіллі – запорука здоров’я» (вересень, листопад, травень), тематичний захисту прав дитини (тиждень правового та превентивного виховання) «Ти теж маєш право!» (грудень), «Немає переводу добрим звичаям народу» (січень), з валеологічного виховання «Разом до здорового майбутнього» (квітень), «Наш дім – єдина родина», тиждень пізнання світу професій та професійного самовизначення «Майбутнє за нами!» (березень), тиждень Безпеки Дорожнього Руху «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Символ Батьківщини, дзеркало народної душі» (травень).
 • з правового та превентивного виховання в межах тижня  «Я – громадянин України» (грудень);
 • з національно-патріотичного виховання в межах місячника рідної мови «Мова – скарбниця духовності рідного народу». (лютий, березень);
 • Тематична перевірка «Інноваційна спрямованість виховної роботи в самоорганізуючому простору  - Co-working» - січень;
 • «Система виховних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення вихованців шкільного віку», в рамках тематичного тижня пізнання світу професій та професійного самовизначення «Мій крок до успіху в житті» - березень.

     В ході тематичного контролю з’ясовувався рівень вирішення завдань національно-патріотичного виховання; профорієнтаційної роботи; стан фізкультурно-оздоровчої роботи; рівень сформованості ключових компетентностей учнів; рівень знань, навичок дітей з БЖ та правового виховання; художньо-мовленнєвих умінь та навичок дітей; форми організації та проведення всіх типів занять; компетентність педагогів з означених проблем.

            Наступний контроль:

- за  організацією і проведенням тематичних днів (вересень, жовтень, листопад, грудень, квітень, травень);

- за успішністю проходження адаптації першокласників в умовах школи;

-  моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів (січень, травень);

Нагляд за презентацією гуртків, спортивно\ секції та за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на кінець року (травень);

            Наступний контроль проводився по закінченні терміну виконання завдань, цілей, окреслених програмою. З’ясовувалися недоліки в організації розробки та реалізації мети. Застосовувалися заходи з метою усунення та більш повного виконання завдань навчальної програми.

Поточний контроль:

 •  за змістом та якістю календарного планування вихователя (листопад);
 • за організацією та проведенням   канікул (листопад, січень, березень);
 • за змістом та якістю планів навчально-корекційної роботи корекційного педагога, музичного керівника, кер. гуртків (січень, травень);
 • за організацією тематичних днів, тижнів, місячників.

тематичний День Знань, Міжнародний День Миру «Партнерство заради миру – гідність для всіх», Міжнародний день грамотності;

День здоров’я. Традиційний туристичний похід «Здорова молодь – сильна країна» (до Всесвітнього дня туризму);

 • Всеукраїнський день бібліотек «Книга  запрошує до  знайомства»;
 • місячник творчості «У кожній дитині талант. Дамо йому світитись!»
 • «День дублера» – день лідерського руху дитячого самоврядування. «Від всієї душі…»;
 • Міжнародний День людей похилого віку «Душу зцілює добро!»;
 • День молитви за дітей сиріт «Молитва - джерело світла і добра»;
 • Всесвітній день прав дитини;
 • День пам’яті жертв голодомору «Пекучий біль мого народу»: вшанування пам’ятних скорботних дат в історії людства і України: «Скорботні сторінки достовірної народної пам’яті»; вшанування жертв голодомору 1932-1933 рр. – четверта субота листопада;
 • Всесвітній день боротьби зі СНІДом «Скажемо – Ні!»;
 • Дня збройних сил України «Ми – діти держави, де воля і мир, Не хоче війни наш народ-богатир!»;
 • Всесвітній день «Спасибі»;  
 • День пам’яті Героїв Крут;
 • День Дружби – День Святого Валентина «Дружба починається з посмішки»;
 • Тематичний День народних ігор та розваг «Зимонько, Веснонько, не сперечайтесь! А краще позмагайтесь!» (Стрітення);
 • Тематичний День до Дня народження  Лесі Українки «Я маю в серці те, що не вмирає...»;
 • Шевченківський день. «Шевченкіана» -  «Вічний, як народ!»;
 • Тематичний день до Міжнародного дня Прав Жінки і Миру;
 • Міжнародний день театру «Театр – життя, актори в ньому – люди…».
 • Традиційний «День дублера»;
 • народознавчого тижня  «Свято свят і торжество торжеств» (квітень);
 • за організацією і проведенням патріотичного тижня до Дня Перемоги «Ціна  Перемоги. Маки пам’яті»  (травень)
 • фізкультурно-оздоровчого тижня  на весняних канікулах  «Ура!Ура! Веселий час, прийшли канікули до нас!» (березень)

     Поточний контроль здійснювався систематично. Контролювався хід виконання  етапів реалізації програми з виховної роботи, дозвіллєвої системи, планування, БЖ. Оцінювалися зміни умов діяльності, за необхідністю вносилися корективи.

Попередній контроль (попередньо-коригуючий; попередньо-аналітичний):

- за станом задіяності вихованців  у гуртковій роботі (жовтень);

- за організацією гурткової роботи (жовтень) ;

- «Профілактична робота з питань дитячого травматизму та нещасних випадків» (грудень).

     Під час попереднього контролю перевірялась  правильність поставлених завдань та цілей з наставництва. Вірогідність прогнозів. Можливості реалізації завдань з гурткової діяльності, планування, профілактика БЖ. Оцінюються результати виконання програми розвитку дітей.

Оглядовий контроль у 2020-2021 н.р. (оглядово-коригуючий; оглядово-персональний):

 • за станом оформлення ділової документації педагогів (вихователі, керівники гуртків, дефектологи, викладачі (вересень, лютий, березень, квітень);
 • за оформленням матеріалів обстеження (вересень, січень, травень)
 • за  перспективним   планом самоосвітньої діяльності педагогів (жовтень, травень).
 • за станом оформлення та зберігання дитячих робіт з ОТД (квітень).
 • за веденням щоденників, предметних зошитів вихованців початкової школи  (березень).
 • за станом зошитів взаємозв’язку  (грудень).

Перевірялось естетичне оформлення, змістовна наповненість ділової документації педагога, учнівської документації своєчасність її оформлення, стан зберігання. Визначались та завчасно виправлялися недоліки, надавалися рекомендації.

Планування освітньої роботи надає педагогічному процесові організованого характеру; робить діяльність вихователя цілеспрямованою і результативною; актуалізує роль дорослих у виховні дітей; визначає конкретні завдання, зміст, форми та методи роботи з вихованцями-школярами. Від того, як складений план, чи всі аспекти розвитку, виховання й навчання дітей у ньому враховані, чи зручно ним користуватися, залежить успіх освітнього процесу.

     У зв’язку з цим, у жовтні здійснений поточний контроль за календарним плануванням навчально-виховної роботи. Зроблено висновки, що календарний план роботи складається на основі перспективного, форма плану – текстова. У плані зазначається зміст конспектів виховних та загально дитячих заходів з урахуванням навчальних, розвиткових, виховних завдань. Структура та змістовне наповнення конспектів занять відповідають вимогам інструктивно-нормативної документації. Відмічено, що календарні плани естетично оформленні і мають презентабельний вигляд. Змістова наповненість календарного плану підпорядковується єдиній темі тематичного місячника і складається з дотриманням принципів: актуальності, науковості, системності, конкретності, доцільності, послідовності. З урахуванням особливостей темпераменту, поведінки, темпу працездатності, рівня розвитку інтелекту кожної дитини передбачається і планується індивідуальна робота з в межах самопідготовки та корекційних занять. Планується різноманітна наочність (демонстраційна та роздаткова, оформлені на кожній групі папки з додатковим матеріалом для індивідуально-корекційної роботи), використовуються мультимедійні технології, слайд-презентації, прийоми та методи спрямовані на розвиток логічного мислення. Широко використовуються художні твори. Усі педагоги належну увагу приділяють плануванню індивідуально-корекційної роботи під час самопідготовки та у вечірні години, складаються розгорнуті конспекти; добирають цікаві та доступні дітям інтерактивні методи та прийоми роботи на закріплення навчального шкільного матеріалу. Підвищився рейтинг успішності вихованців-школярів. Вихователі особливу увагу приділяє активізації розумових процесів, розвиток логічного мислення дітей. За результатами контролю надані пропозиції та рекомендації щодо тусунення недоліків.

Діагностичний контроль (діагностично-коригуючий; діагностично-оцінюючий; комплексно-діагностичний):

 • обстеження та оцінка рівня психічного розвитку дітей дошкільного віку на початок року та динаміка розвитку  психічних процесів за 1-е, 2-е півріччя (вересень, січень, травень);
 • психолого-педагогічне діагногстування: мікроклімат в групових колективах, педколективі;
 • педагогічне діагностування «Визначення рівня творчих здібностей у вихованців»  - жовтень;
 • обстеження та психологічна оцінка «Результати діагностики рівня адаптації вихованців-школярів 1-х та 5-х класів в ЗОШ №11» – жовтень - листопад;

-ОПМПО на базі дитячого будинку (листопад), надання комплексної оцінки дітям з ООП – КУ «Б-Дністровський ІРЦ» (травень);

 • обстеження фізичного розвитку дітей дошкільного віку (вересень, травень);
 • аналіз рівня сформованості соціального  досвіду вихованців-дошкільників за 1-півріччя (на основі індивідуальних паспортів) (травень);

Під час обстеження вивчався стан корекційної навчальної, виховної роботи; діяльність корекційного педагога, рівень психічного розвитку дітей; соціальної компетентності вихованців тощо.

Аналітичний контроль (аналіз та оцінка роботи за рік) (травень):

- роботи МО;

- виховної роботи в закладі;

- контрольно-аналітичної роботи;

- інноваційної діяльності за поточний рік;

- самоосвітньої діяльності за поточний рік;

- роботи з наступності зі школою;

- методичної роботи;

-  роботи з наставництва;

- роботи творчих груп;

- роботи з БЖ:

- робота ШМП

- гурткової роботи

            Під час підсумково-аналітичного контролю вивчалась та оцінювалась методична робота, робота творчих груп, методичних об’єднань, самоосвітня діяльність педагогів; робота з наступності зі школою тощо. На основі аналізу планується робота на наступний рік.

     Контроль за станом безпеки життєдіяльності, укріпленням здоров’я дітей та фізкультурно-оздоровчою роботою здійснюється в системі та відповідно нормативно-правових документів та рекомендація МОН. На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України  про «Організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 н.р.»; «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу» від 16.08.10 р., №1/9-563; Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. №458 та з метою забезпечення здобуття відомостей про вплив заходів рухового режиму на функціональний стан дітей  під час проведення занять з фізкультури, ранкової гімнастики та гімнастики пробудження; визначення рівня професіоналізму педагога в організації фізкультурних заходів; надання методичної допомоги педагогам в організації  фізкультурно-оздоровчої роботи; виявлення та усунення недоліків в закладі здійснюється медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчою роботою на корпусі №2.

     Вихователем-методистом Л.П. Однорал та лікарем Т.І. Федорончук проведений внутрішній контроль за організацією фізкультурно-оздоровчих заходів: фізкультурних занять; ранкової гімнастики; гімнастики пробудження після денного сну;  спортивних секцій; малих форм активного відпочинку (фізхвилинки, релаксаційні паузи); за плануванням фізичного виховання в перспективному та календарному планах.

Зроблені загальні висновки: в закладі створені умови для ефективного проведення  фізкультурних занять, спортивних секцій, формування у вихованців здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров'я як головної життєвої цінності.

Робота ведеться за такими напрямками:

- фізкультурно-оздоровча;

- просвітницько-агітаційна.

Педагогічна просвітницько-агітаційна робота включає:

- організацію Уроків Здоров'я  (протягом навчального року);

- бесіди з БЖ (протягом року);

- оформлення наочного демонстраційного матеріалу, фотозвітів, фотопрезентацій фізкультурно-оздоровчого змісту;

- проведення консультацій, надання рекомендацій (фізінструктором, лікарем, психологом, педагогами) тощо.

            Протягом року ЗВР Однорал Л.П., ЗДВСР Бахмутян Г.Д. здійснювався контроль за організацією днів Здоров’я, фізкультурно-оздоровчою роботою на шкільній ланці закладу.

Робота з БЖ в дитячому будинку проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ, «Про охорону дитинства» 26.04.2001 р. №2402-ІІІ (із змінами), «Про правові засади цивільного захисту», «Про цивільну оборону України», «Про захист  населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Наказу МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001 № 97.; відповідно до організаційних вказівок Міністерства освіти і науки України від 21.02.2000 р. №1/9-38 щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту життя.

            За виховною роботою з безпеки життя ведеться постійний контроль з боку адміністрації, методичної служби, творчої групи.

За рекомендаціями департаменту освіти вже на початку навчального року (вересень) в дитячому будинку проведений місячник з ПДР, за організацією якого здійснила контроль творча група закладу. Творча група проаналізувала якість виховної роботи з безпеки життєдіяльності з дітьми шкільного та дошкільного віку; результативність методів активізації знань дітей правил безпечної поведінки на вулиці.

            Зроблені висновки: місячник  безпеки дорожнього руху пройшов на достатньому рівні. Виховні заходи проведені змістовно, цікаво, з використанням різноманітних інтерактивних методів, особлива увага приділялась практичному відпрацюванню моделі правильної безпечної поведінки на дорозі. Діти старшого  та молодшого шкільного віку поглибили свої знання про вулицю та її складові: тротуар, проїжджу частини, дорожню розмітку. Вивчили правила переходу вулиць і доріг в різних ситуаціях; правила ввічливої поведінки на тротуарі, пішохідних доріжках; більше дізнались де можна грати, а де небезпечно. Вихователі провели широку роз’яснювальну та агітаційно-масову роботу серед дітей шкільного віку щодо дотримання правил дорожнього руху під час дороги до школи.

            З метою здійснення профілактичних заходів, спрямованих на вироблення серед учасників навчально-виховного процесу навичок дотримання правил пожежної безпеки, моделі правильної поведінки в ситуації пожежі; формування у дітей дошкільного та шкільного віку вміння бачити небезпеку від пожежі, швидко реагувати на загрозу, правильно діяти в певних ситуаціях та набути стереотипу безпечної поведінки в побуті та природі; виховання обачності, дбайливого ставлення до свого життя та здоров’я у листопаді ініціативною групою здійснений контроль за організацією та проведенням тижня безпеки та здоров’я  «Моє здоров’я – в мої руках».

 Зроблено висновки, що протягом тижня пожежної безпеки робота проводилась різноманітна: заняття, ігрова та театралізована діяльність, квести, розваги, конкурси, бесіди (індивідуальні, групові та колективні), читання художньої літератури, самостійно-художня діяльність, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання штучно створених та ігрових ситуацій та їх практичне розв’язання. З метою відпрацювання правильної поведінки учасників навчально-виховного процесу під час пожежі, результативно проведений практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень закладу.  

Одним із пріоритетних завдань закладу є - створення оптимальних умов навчально-виховного процесу для розвитку та корекції функціональних можливостей організму дитини з особливими освітніми потребами засобами сучасних методичних технологій.

            З метою визначення рівня інтелектуального розвитку дітей підготовчого до школи віку за І та ІІ півріччя 2020-2021 навчального року, якості засвоєння програмного матеріалу з основних базових дисциплін кожною дитиною  підготовчого до школи віку, у січні та травні 2021 р. ЗДВР Однорал Л.П. проведений моніторинг  інтелектуальної готовності дітей 6-7 років до навчання у школі.

Наслідки спостереження за дітьми під час навчально-корекційної діяльності свідчать, що у дітей переважає оптимістичний настрій, у більшості дітей є бажання займатися, сформовані організаційні вміння та навички (правила поведінки школяра).

Діти адаптовані до життя в колективі однолітків, виконують елементарні організаційні вимоги в-дефектолога (наприклад: покласти на край парти наочність, взяти олівець в праву руку, розкрити зошит тощо), знають правила поводження школяра: піднімають руку та встають, коли відповідають; за партами сидять тихенько тощо; користуються навчальним приладдям (зошит, ручка, Буквар, закладка, указка тощо).

     В-дефектолог Коваленко С.В. розвиває у дітей загальнопізнавальні вміння: спостерігати, аналізувати, порівнювати (геометр. фігури), але діти не навчанні розмірковувати вголос, погано запам’ятовують і відтворюють навчальний матеріал (умова задачі, речення тощо), не володіють способом перевірки та самоперевірки, не всі адекватно реагує на невдачі, не вміють контролювати та регулювати свою емоційну поведінку .

      Двічі на рік перевірено рівень підготовки руки дітей старшого дошкільного віку до письма. Зроблені висновки, що зошити дошкільнят мають естетичний вигляд: в обкладинках, з індивідуальними позначками дітей, які допомагають дошкільнятам впізнати свій зошит, здійснювати чергування. Дефектолог відмічає роботи дітей оцінювальними позначками, що підвищує стимул дітей в найкращому написанні запропонованих елементів.

     Просліджується взаємозв’язок дефектолога з вихователями груп, систематично проводиться корекційна робота в розвитку уміння написання запропонованих елементів різної складності.

     Протягом поточного року успішно здійснювався діагностичний контроль. Під час діагностичного контролю (вересень, січень, травень) вивчався стан корекційної навчальної, виховної роботи, рівень та динаміка психічного розвитку дітей, соціальної компетенції, логопедичного розвитку;  діяльність педагога з цього напрямку; вносилися корективи в корекційну роботу. Аналізувалися позитивні і негативні тенденції, впливи, причини їх появи та колегіально визначені шляхи усунення недоліків; прогнозувалися подальші напрямки корекційної роботи.

     Моніторинг навчальної успішності школярів. У січні та травні проведено моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів за 1-е та 2-е півр.

            Одним із пріоритетних завдань дитячого будинку є - забезпечення дитині різнобічного розвитку, безпечного проживання вікового періоду; формування активного громадянина, здатного до самореалізації, трудової діяльності,  критичного мислення.

Випливаючи із суспільних потреб сьогодення, формування активного громадянина  в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим напрямком навчально-виховного процесу  в закладах освіти, зокрема, в дитячому будинку.

      Основними документам, якими  керується педагогічний колектив щодо національно-патріотичного виховання дітей є «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (від 26.03. 2015 р,) «Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН України від 16.06.2015 р. №641); Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015.

Основними складовими національно-патріотичного виховання в закладі є:

 • громадянсько-патріотичне,
 • військово-патріотичне,
 • духовно-моральне виховання.

       На виконання Законів України «Про освіту» (05.09.17 р.), «Про дошкільну освіту»,  «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (від 26.03. 2015 р,);  Наказів МОНУ: «Про заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня 2015 року № 580/2015; «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» № 334/2015; Листів Міністерства освіти  і науки України  «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 №1/9-396, «Про проведення Уроків мужності» від 13.08.2014 № 1/9-412, «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 13.06.2017, № 1/9-322;  «Щодо організації та змісту вивчення Захисту Вітчизни у 2016/2017 навчальному році Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437 та Указів Президента України»: «Про День захисника України», від 14.10.2014 №806; Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН України від 16.06.2015 р. №641) тощо; та з метою надання оцінки ефективності методичних  технологій у формуванні національно-патріотичної  свідомості вихованців, виховання почуття патріотизму, любові і пошани до всього українського; контролю за організацією та проведенням виховних заходів, виявлення недоліків з означеної проблеми,  в закладі протягом року здійснювався контроль за організацією та проведенням тематичних декад, тижнів, Днів національно-патріотичної спрямованості, з родинного, трудового та правового виховання.

            Складовою частиною патріотичного виховання - є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби.

            У вересні, жовтні, Ініціативна група здійснила контроль за організацією та проведенням виховної та інформаційно-просвітницької роботи з військово-патріотичного виховання в межах:

            Відзначення Міжнародного Дня Миру за темою  (21.09.) Зроблено висновки, що Урочистий день пройшов цікаво і завдяки освітнім заходам привернув увагу дітей до питань важливості миру і принципів гуманності, свободи, добра і поваги до людей різних національностей. На життєвих прикладах вихователі сформували у дітей уявлення що таке: «мир», «мирне існування», щастя, радісне дитинство;  життя без війни, незгод.

            У жовтні, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звичаїв; сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу молодого покоління; розширення знань про героїв АТО, доведення до свідомості вихованців, що ми самі відповідаємо за долю нашої держави; формування почуття толерантності, національної свідомості та гордості за свою Батьківщину; виховання у дітей любові до України, поваги до її захисників,  до історичного минулого своєї держави, проведено патріотичний тиждень присвячений захисникам  Вітчизни, контроль за організацією та проведенням виховної роботи здійснила ініціативна група.

            Ініціативною групою зроблено висновки: день пройшов цікаво, продуктивно, з достатньою активізацією знань дітей з теми. В першу половину дня під час тематичних бесід, виховних годин («День захисника Вітчизни - новонароджене свято з давніми традиціями»,  «Козацькому роду – нема переводу», «Слава нашим солдатам», «Наші захисники»,  «Армія – школа мужності» тощо), благодійних акцій: «Малюнок солдату» «Написання листа героям», вихователі розширили уявлення дітей про історичне минуле козаків,  про життя солдат у сучасній армії, будні сучасних збройних сил держави;

            На виконання Указу президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України» та з метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання з дітьми шкільного віку, направлену на формування у вихованців знань про соборність, свободу та єдність України, соціально-політичної компетентності, національної свідомості, виховання почуття патріотизму, любові й пошани до рідної країни, 22.01.18 р. урочисто відзначений День Соборності за темою: «Задзвеніли срібні дзвони України».

             Ініціативна група, яка здійснила контроль за  виховною роботою зробила висновки, що проведені актуальні теми вих. годин  («Соборна мати Україна – одна на всіх,  як оберіг»,  «Україна  –  європейська країна», «Моя Україна - сторінками історії», «Моя соборна Україна» тощо). вихователі розкрили історичну основу Дня соборності України; поглибили знання дітей про історію виникнення свята Соборності України (Злуки), познайомили зі  ст. 20 Конституції України; ознайомили з цікавими фактами про Україну; надали дітям знання про  історичний факт злуки українського народу, його значення.  Виховна робота сприяла пробудженню інтересу до поглибленого вивчення історії та культурних надбань українського народу.

            У травні вже стало традицією проводити тиждень патріотичного виховання: «Ціна Перемоги. Маки пам’яті». Творчою групою, яка здійснила контроль за навчально-виховною роботою вихователів з дітьми шкільного та дошкільного віку, зроблено загальні висновки, що формування та закладання базису національної та громадянської свідомості вихованців здійснюються на основі гуманістичних цінностей, загальнолюдських ідеалів.  У вихованні патріотичної та громадянської позиції використовується воєнно-патріотичний матеріалі (слайди, відеоролик, документальні фільми, мультфільми).

            Так у грудні вже стало традицією проводити тиждень з правового виховання.  З метою формування ціннісного ставлення до суспільства, людини, держави; активізації виховного процесу спрямованого на формування гуманної та законослухняної особистості на основі знання нею своїх прав, свобод та обов’язків; сприяння підвищенню соціально-правової компетентності вихованців; виховання волі, дисциплінованості, почуття обов’язку і відповідальності, віри в свої сили у грудні 2020 р. ініціативною групою здійснений контроль за проведенням правового тижня  «Я – громадянин України».

             Перевірка показала, що педагоги ретельно підготувались до тематичного тижня. В кожній віковій групі оформлені куточки розвивально-виховного середовища з правового виховання (дидактичні ігри пов’язані з правовим вихованням, виставка дитячої літератури за даною тематикою, ілюстративний матеріал, папки-розкладники з правового виховання). 

       Протягом тижня з дітьми проводились виховні заходи, дидактичні ігри, досліди, читання художніх творів, інсценування казок, проведення тематичних правових бесід; усі ці заходи були направлені на формування та розуміння того, що в своїй поведінці діти повинні керуватися моральними нормами, знати правові межі поведінки; а найголовніше – це поширення знань про їхні права та обов’язки. Під час виховного процесу у дітей розширились та поглибились знання про свої права на  життя, на ім’я, на житло, на любов та піклування, на освіту, на ігри та відпочинок;  вміння пояснювати відмінність права та обов’язку; навчилися називати і виконувати свої основні обов’язки; діти усвідомили зв'язок слів «право», «правило», «обов’язок».

      Належне місце у виховній роботі закладу займає робота з професійної орієнтації та трудового виховання дітей. Життєва компетентність учня – уміння вчитися впродовж життя, визначена у Концепції нової української школи, передбачає формування вміння вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію. Контроль за виховною роботою з професійної орієнтації та трудового виховання здійснено у березні під час тематичної перевірки за темою  «Профорієнтація вихованців в аспекті розвитку соціально-громадської компетентності»  та тижня пізнання світу професій . До тижня пізнання світу професій та професійного самовизначення «Мій крок до успіху в житті» з дітьми шкільного віку проведено цикл виховних та пізнавальних заходів з вихованцями-підлітками.

             Зроблено загальні висновки, що питанню ознайомлення дітей з працею дорослих вихователі надають належну увагу враховуючи вік дітей, їх інтереси. Педагоги забезпечують належні умови для успішної виховної роботи, використовують ефективні розвивальні методи, прийоми, засоби та форми профорієнтаційної роботи, сучасну наочність. На заняттях, виховних заходах, відзначено достатнє емоційне тло заходів, стан психічного комфорту дитини та створення ситуації успіху для кожної дитини.

В дитячому будинку створена система виховної роботи з національно-патріотичного виховання, яке займає належне місце в освітньо-виховному процесі закладу. Педагоги знайомлять дітей з рідним краєм; історією виникнення держави; державною, народною та рослинною символікою; українськими національними оберегами, святами та обрядами; народними ремеслами; національним мистецтвом (укр.. живопис, музика, танець, народно-прикладне мистецтво тощо); родинними стосунками та сімейними традиціями  українців.

            З метою виховання у дітей патріотичних почуттів на літературному матеріалі; любові до рідної землі, домівки, держави, природи; почуття прекрасного, доброго; прищеплення бажання читати, слухати літературні твори; розвивати художньо-мовленнєві, творчі здібності, естетичний смак; поглиблення знань дітей про літературну творчість українських поетів та письменників, розкриття дітям красу літературного та поетичного слова; викликання інтересу до української літератури, здійснений тематичний контроль за організацією та проведенням літературних національно-патріотичних заходів:

тематичний День Знань, Міжнародний День Миру «Партнерство заради миру – гідність для всіх», Міжнародний день грамотності;

 • День пам’яті жертв голодомору «Пекучий біль мого народу»: вшанування пам’ятних скорботних дат в історії людства і України: «Скорботні сторінки достовірної народної пам’яті»; вшанування жертв голодомору 1932-1933 рр. – четверта субота листопада;
 • Дня збройних сил України «Ми – діти держави, де воля і мир, Не хоче війни наш народ-богатир!»;
 • День пам’яті Героїв Крут;
 • Тематичний День народних ігор та розваг «Зимонько, Веснонько, не сперечайтесь! А краще позмагайтесь!» (Стрітення);
 • Тематичний День до Дня народження  Лесі Українки «Я маю в серці те, що не вмирає...»;
 • Шевченківський день. «Шевченкіана» -  «Вічний, як народ!»;

            Ініціативна група зробила висновки, що вихователі усіх вікових груп велику увагу приділяють вихованню у дітей патріотичних рис характеру, що проявляється в любові до рідної мови, своєї Батьківщини, видатних синів країни, гордості за свій народ.

            Складовою частиною духовного виховання є гендерне та родинне виховання. Щорічно учасники навчально-виховного процесу дитячого будинку відзначають Міжнародний День людей похилого віку та ветеранів праці. Зроблено висновки, що протягом Дня виховні заходи були спрямовані на вшанування ветеранів праці, виявлення справжнього милосердя та щирості до їх потреб; прищеплення поваги, доброзичного ставлення дітей до літніх людей, ветеранів праці; виховання поваги, бажання піклуватися, доставляти їм радість.

            Розвиток творчих здібностей, формування загальнокультурної компетентності дітей важлива задача педагогів закладу. Гурткова діяльність є важливою складовою формування культурологічної компетентності вихованців.

            З огляду на вище зазначене та на виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної програми «Діти України», затвердженої Указом Президента України від 18 січня 1996 року, Базового Компоненту дошкільної освіти в Україні та з метою визначення правильності поставленої мети; аналізу рівня професійної підготовки керівника гуртка до організації та проведення гурткового заняття на основі партнерства «педагог-дитина», реалізації принципу компетентнісного навчання в межах гурткової роботи; оцінки комфортності дитини на гуртковому занятті в жовтні 2020 р. та травні 2021 р. ЗДВР Однорал Л.П. та ЗДВСР Бахмутян Г.Д. здійснений попередній контроль за організацією та проведенням занять гуртків.

            Наслідки контролю свідчать, що скоординовані дії керівників гуртків забезпечують найсприятливіші умови для творчого розвитку вихованців дитячого будинку з урахуванням їх інтересів та індивідуальних здібностей. В закладі створені умови для самореалізації дитини та її підтримки.

            Здійснений контроль в канікулярні дні за організацією творчих тижнів:

- у грудень-січні традиційний тиждень КТС «Презентуємо наші таланти»;

- у березні на весняних канікулах тиждень  дитячої творчості «Кожна дитина талановита!» та тиждень цікавого та змістовного дозвілля «Ура! Весна! Ура! Канікули» .

            Наслідки контролю свідчать, що кожен день був цікавим та неповторним. Діти знайомились з творчістю композиторів-класиків, сучасною та українською народною музикою, танцем, переглядали слайд-шоу до муз. творів, дивились фільми та мультфільми-казки, проводили казкові вистави. Вихователі створили у дітей радісний веселий настрій. Керівники гуртків сприяння виникненню у вихованців інтересу до  спортивних ігор та розваг, театрального, хореографічного мистецтва, художньої гімнастики. Педагоги допомогли кожній дитині знайти своє місце в дитячому колективі; залучити вихованців до творчої та суспільно-корисної праці (робота в гуртках, секціях, участь у колективних творчих справах).

     Результати перевірок узагальнені в довідках, звітах, наказах і розглядались на педагогічних радах, нарадах при директорові, інструктивно-методичних нарадах, педагогічних годинах, засіданнях методичних об’єднань. В книзі протоколів зафіксовані  питання, що розглядались, прийняті рішення. 

Матеріали тематичних перевірок, аналітичних довідок, звітів, змістовні, естетично оформлені, систематизовані в теки, реєстри та зберігаються у шафах.

      Директором закладу, заступниками ведеться особистий діловий щоденник аналізу внутрішнього контролю де фіксується дата, вид та метод контролю, його мета; об’єкт та суб’єкт контролю; тема навчально-виховного заходу; робляться висновки, надаються пропозиції. Заступниками директора відвідуються заняття та виховні заходи в кожній віковій групі в середньому раз на тиждень.

В основі контролю закладу лежить педагогічний аналіз стану освітнього процесу і результатів праці педагогів. Контроль сприяє поліпшенню якості освітнього процесу, стимулює педагогів до творчого пошуку під час реалізації поставлених завдань, виявляє кращий досвід роботи педагогів.

     Перевірки в закладі дійові, з конкретними зауваженнями та подальшими методичними рекомендаціями й пропозиціями щодо їх усунення. Зауваження, недоліки виявлені в ході перевірок  були усунені педагогами в означений терміни, що сприяло покращенню якості навчально-виховної роботи.

     У  травні  МР визначила, що педагогічний колектив закладу працюватиме над проблемною темою та пріоритетними завданнями на новий  2021-2022 навчальний рік.                                   

  

«ПІДГОТОВКА ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

Пріоритетні завдання:

 1. Організація єдиного здоров’язбережувального простору для забезпечення кожній дитині комфортних безпечних умов у фізичному, комунікативно-мовленнєвому, розумовому і духовному розвитку.
 2. Створення соціально-педагогічних умов для профорієнтаційного та трудового виховання - як одна з основних  складових у формуванні особистості нової людини.
 3. Спрямування зусиль педагогів на створення комплексної системи національно-патріотичного виховання, спрямованої на формування у дітей  високої патріотичної свідомості, активної громадської позиції, ціннісного ставлення до всього українського. Створення педагогічних умов для формування у вихованців свідомого ставлення до своїх базових прав та обов’язків,  дотримання соціальних норм поведінки.

Ухвалили:

 1. Продовжити поглиблено працювати над організацією соціально-культурної діяльності, правової свідомості, спрямованої на формування соціального досвіду вихованців, навичок організації соціально-цінної діяльності, розвиток різноманітних здібностей, практичних умінь і навичок.
 2. Удосконалити роботу щодо створення належних соціально-педагогічні умови для надолуження «прогалин дитинства» активними формами індивідуально-корекційної роботи та свідомого розвитку самостійної активності вихованця у провідних видах діяльності.
 3. Продовжити роботу з формування соціального та культурного досвіду вихованців, навичок організації соціально-цінної діяльності, розвиток різноманітних здібностей, практичних умінь і навичок.
 4. Спрямувати діяльність методичної служби закладу на підвищення рівня фахової (професійної) компетентності педагогів та ефективності (результативності) педагогічної праці на диференційній основі.
 5. Педагогічному колективу продовжити роботу щодо виконання нормативно-правової бази з питань освіти.
 6. Продовжити роботу з розробки в наступному навчальному році педагогічних проектів: безпеки життєдіяльності, правового та превентивного виховання, гендерне виховання (статево-рольової культури), культура поведінки, формування життєвих навичок у випускників дитячого будинку, мотивація до навчання дітей з ООП.
 7. Адаптувати та активізувати роботу щодо виявлення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду з питань організації освітнього процесу в навчально-виховний процес закладу.
 8. Сприяти поширення передового педагогічного досвіду педагогів закладу через друковані фахові видання, освітні  інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.
 9. Оптимізувати використання наявних інформаційних ресурсів; забезпечити  стовідсоткове оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями  всіма  педагогами.
 10. Постійно відстежує результативність впровадження інноваційних педагогічних технологій.
 11. Збагачувати методичний арсенал вихователів сучасними методами корекційного навчання з дітьми молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами для подальшого успішного навчання в корекційних та інклюзивних класах загальноосвітньої школи.

Затвердити проблемну тему та пріоритетні завдання закладу на новий 2021-2022 навчальний рік:     

Продовжити роботу над проблемною темою: «Підготовка вихованців дитячого будинку до життєдіяльності у відкритому суспільстві».

Пріоритетні завдання:

 • Організація соціально-культурної діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду вихованців, навичок організації соціально-цінної діяльності, розвиток різноманітних здібностей, практичних умінь і навичок.
 • Створення умов для усвідомленого професійного самовизначення вихованців  відповідно до їх здібностей, нахилів, інтересів та свідомого ставлення до своїх базових прав і обов’язків у відкритому суспільстві.
 • Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань,  створення безпечних умов для життя.