Звітність освітньої роботи

Річний звіт

 

Звіт директора Комунального закладу
 «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу
для дітей дошкільного та шкільного віку»
Форнальчук Ольги Сергіївни
«Про основні напрями та підсумки навчально-виховної роботи за 2020 навчальний рік»

 

І. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

за 2020 н. р.

КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку», що підлеглий Департаменту Одеської обласної адміністрації, має два самостійно функціонуючих відділення: перше відділення розташовано за адресою вул. Сонячна 14-а для вихованців шкільного віку. Друге відділення розташовано за адресою вул. Перемоги 9, у ньому проживають  вихованці дошкільного та шкільного віку. Станом на початок 2020 навчального року в дитячому будинку виховувалось 88 дітей.

В дитячому будинку знаходяться діти-сироти та діти, що позбавлені батьківської опіки. Принципи збереження родинних зв'язків між дітьми є пріоритетом при комплектуванні груп. І тому у закладі успішно функціонують родинні групи. Унікальність дитячого будинку є те, що діти мешкають в двох окремих корпусах, що дозволяє забезпечити їм комфортні умови, наближені до домашніх; вихованцям-школярам відвідувати: ЗОШ №11, КЗ «Б.-Дністровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №10 І-ІІ ступенів», Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей» та Білгород-Дністровський міський ліцей.

 

Загальна кількість груп на початок навчального року – 8.

На корпусі №1 функціонує 4 різновікові групи дітей шкільного віку від 9 до 18 років, з них дві групи-родини.

На корпусі №2 функціонує 4 груп: 2 групи-родини дошкільного та 2 групи молодшого шкільного віку (1-5 класи): 1 група-дівчат шкільного віку (2-5 класи), 1 група-хлопців шкільного віку (1-5 класи)

На кожному корпусі з дітьми працює постійний висококваліфікований медичний та педагогічний персонал. Дитячий будинок повністю укомплектований педагогіч­ними кадрами, розстановка кадрів умотивована й раціональна, здійснюється з урахуванням фахової освіти, результативності роботи та  твор­чих здібностей педагогів.

 

Підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дитячого будинку.

Рівень педагогічної майстерності та якісний склад педагогічних кадрів дитячого будинку на кінець

2020 навчального року.

 

Звання «вихователь-методист» - 4

Звання «вчитель-методист» - 1

«Спеціаліст вищої категорії» – 9

«Спеціаліст першої категорії - 8

«Спеціаліст другої категорії» – 7

13 тарифний розряд – 5

11 тарифний розряд – 7

10 тарифний розряд – 1

9 тарифний розряд – 3

 

Якісний склад педагогічних працівників за освітою.

 

Повна вища – 29 педагогів

Неповна вища –4 педагога

Середня спеціальна – 5 педагогів

Займаються у вищих навчальних закладах - 9 педагогів

 

Діяльність педагогічного колективу закладу в 2019-2020 навчальному році була спрямована на реалізацію основних завдань, що стоять перед освітою: підготовка високоосвічених, ініціативних, ділових молодих людей, здатних працювати у реформованому суспільстві, підвищувати соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами, забезпечувати комфортні умови проживання, високий рівень виховання дітей.

Адміністрація закладу надає кожному педагогу можливість удосконалювати свою фахо­ву майстерність на курсах підвищення кваліфі­кації й успішно проходити атестацію.

            Навчально-виховний процес організовано відповідно до навчального плану на 2020 навчальний рік та плану роботи дитячому будинку. Робота закладу здійснювалася згідно з чинним законодавством і спрямовувалася на виконання основних завдань і положень законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», «Положення про дитячі будинки та школи-інтернати» та інші нормативні документи.

В основу виховного процесу дитячого будинку покладено проблемне питання: «Підготовка вихованців дитячого будинку до життєдіяльності у відкритому суспільстві»

Педагогічний колектив дитячого будинку протягом навчального року у контексті загальної теми   працював  над такими виховними пріоритетами у змісті виховної роботи:

 1. Організація соціально-культурної діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду вихованців, навичок організації соціально-цінної діяльності, розвиток різноманітних здібностей, практичних умінь і навичок.
 2. Створення умов для усвідомленого професійного самовизначення вихованців  відповідно до їх здібностей, нахилів, інтересів та свідомого ставлення до своїх базових прав і обов’язків у відкритому суспільстві.
 3. Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань,  створення безпечних умов для життя.

Над реалізацією мети та завдань навчально-виховної роботи в закладі  в 2020 н. р. працювали: заступник директора з НВР, заступник директора з ВСР, заступник директора з ВР, старший вихователь, вихователі, 5 керівників гуртків, 1 інструктор з фізичного виховання, педагог організатор, соціальний педагог, 2 практичних психологи, 2 вчителя-дефектолога, 2 музичних кепівника та бібліотекар. Адміністрація закладу контролює результати роботи вихователів груп, керівників гуртків, спеціалістіворганів лідерського руху дитячого самоврядування, самоорганізуючого простору для дітей – коворкінг, дитячої бібліотеки.

Аналіз підсумків 2019-2020 н.р. показав, що мети, поставленої на початку навчального року щодо навчання, виховання й розвитку вихованців дитячого будинку в процесі діяльності було досягнуто.

Структура навчального року, режим роботи закладу, навчально-виховні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України. Робота закладу відповідає вимогам Закону України «Про мови»: вся документація закладу, наради, педагогічні ради, засідання методичних об’єднань  ведуться українською мовою. Навчально-виховний процес забезпечено програмами, бібліотечними та педагогічними періодичними виданнями.

             Аналіз результатів освітньої роботи в закладі показав, що в дитячому будинку створені всі належні умови для здійснення навчально-виховного, корекційно-розвивального та профілактично-оздоровчого процесу.

Протягом навчального року здійснювався внутрішній контроль за станом навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи. Згідно з річним планом закладу здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, наданих під час адміністративного контролю. Усі матеріали внутрішнього контролю узагальнено в довідках і наказах по закладу.

 

1.1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ.

Методична робота як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної  й професійної підготовки. Участь у методичній роботі є невід'ємною складовою професійної діяльності педагога, обов'язок якого - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Методична служба закладу в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», наказами, розпорядженнями, інструктивно-методичними листами, рекомендаціями МОН України, «Типовим положенням  про методичний кабінет дошкільного навчального  закладу», затвердженим наказом МОН України від 9 листопада 2010 р. за № 1070.

Зміст навчально-методичної роботи визначається як загальними цілями, що постають нині перед вітчизняною освітою, так і завданнями, які випливають з аналізу результатів діяльності педагогічного колективу дитячого будинку, ефективності освітнього процесу.

Для здійснення кваліфікаційної методичної допомоги педагогам дитячого будинку у педагогічній творчості, вмілому поєднанні ідей, професіоналізму та інноваційній цілеспрямованості в роботі діє Науково-методична рада закладу. Науково-методична рада закладу – це організаційний центр методичної роботи та інноваційної діяльності з педагогічними працівниками, яка сьогодні є основним напрямом реалізації реформ в освіті.

Науково-методична рада, як генератором педагогічних ідей в закладі, ефективно спрямовує педколектив на комплексне розв’язання проблеми в методичній діяльності, в роботі творчої групи, методичних об’єднань (дошкільного та шкільного відділення); в навчальній і виховній роботі з дітьми. В 2019-2020 н.р. Рада організовувала методичну роботу в закладіспрямовуючи її на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу з національно-патріотичного, еколого-валеологічного, морально-етичного, трудового, профорієнтаційного та родинного виховання, інноваційної діяльності, зокрема, впровадження проектних технологій в освітній простір закладу.

Науково-методична рада закладу створюється на один навчальний рік, діє відповідно до свого плану роботи. Колегіальна робота Методичної ради проходить в межах засідання та між засіданнями як творча індивідуальна та групова робота.

В цьому році було проведено 10 засідань науково-методичної ради. Вся науково-методична робота в закладі була спланована відповідно до проблемної науково-методичної теми дитячого будинку.

Головним органом закладу, який вирішує актуальні проблеми підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів педагогів, є педагогічна рада. Діяльність педагогічної ради визначається Законом України «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній заклад», «Положенням про педагогічну раду» та власним Статутом дитячого будинку. Вона визначає основні стратегічні напрями діяльності закладу, дає змогу спільно аналізувати й розв’язує важливі проблеми, що виникають, приймати узгоджені рішення. Тематика та робота педагогічної ради розпланована відповідно проблемної теми та пріоритетним завданням закладу. В 2019-2020 навчальному році НМР підготовлено чотири засідання педагогічних рад, які відбулися у серпні, грудні, березні, травні. 

            Успіх педагогічної ради, дієвість рішень, які на ній ухвалюють, багато в чому залежить від підготовки до неї. Підготовкою педагогічних рад і займається Методична рада. Підготовча робота до педради в закладі – це серія, комплекс взаємопов’язаних дій і заходів, що забезпечують результативність роботи педради. Педагогічні ради підготовлені за різною тематикою та метою:

 

Тематика засідань педагогічних рад

Мета

 

Педрада №1

Установочна педагогічна рада «конференція»: «Пріоритетні напрямки роботи  педагогічного колективу у 2019-2020 навчальному році.  Визначення шляхів їх реалізації».

Мета: оцінка освітньої роботи педагогічного колективу за 2018-2019 н.р.; висвітлення досягнень та визначення шляхів розв’язання пріоритетних завдань закладу на новий навчальний рік.

 

Педагогічна рада №2.

Тема: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.  Превентивне виховання як складова успішної соціальної адаптації. Система запобігання проявам асоціальної поведінки підлітків»

Форма проведення:  ділова гра.

«Велике питання життя – як жити серед людей»

Альберт Камю

«Ми повинні виховувати людину здатну створити своє особисте життя» П.Блонський

Мета: вироблення нових підходів до виховання і навчання в умовах гуманізації і соціалізації. Способи  впливу педагогів і вихованців  на процес соціалізації.

 

 

Педагогічна рада №3

Тема: «Технологія педагогічної підтримки у формуванні навичок здоров’язбережувальної підтримки»

 

 

Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя.

Від життєдіяльності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у власні сили...

В. А. Сухомлинский

Мета: формування соціальної потреби у вихованців та педагогів закладу до здорового способу життя; мотивація педагогів до вивчення здоров’язберігаючих технологій і активного втілення їх в роботу закладу; системний аналіз педагогічної діяльності по формуванню здорового способу життя та зміцнення здоров’я вихованців, визначення шляхів та способів удосконалення роботи з даного напрямку; аналіз соматичного, психічного, фізичного здоров’я вихованців.

 

Педагогічна рада №4

Тема: «Підсумки реалізація проблемної теми закладу в поточному році. Пріоритети  діяльності на подальший період».

Форма проведення -  планова гра (робота в групах)

«Бути педагогом, значить бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути Апостолом Правди й Науки» Софія Русова

Мета: підвести підсумки роботи з розв’язання проблемної теми та пріоритетних задач дитячого будинку  різними підрозділами; удосконалити вміння педагога надавати об’єктивну  оцінку своєї педагогічної діяльності та вміння презентувати свої досягнення, визначати подальші напрямки роботи; викликати цілеспрямовану активність педагога.

У зв’язку з введеним карантину, нажаль, педрада №3 не проводилась (перенесена на наступний рік).

На педагогічних радах розглядались актуальні проблеми:

 • Шляхи зміцнення здоров’я вихованців. Забезпечення кожній дитині максимально можливого рівня фізичного розвитку.
 • Формування у дітей основ безпеки життєдіяльності, попередження дитячого і дорослого травматизму у 2019-2020 н. р. (форми роботи з дітьми та дорослими).
 • Напрямки роботи щодо запобігання та профілактики жорстокості, правопорушень серед вихованців-підлітків та поліпшення  превентивного виховання.
 • Напрямки роботи школи молодого педагога з підвищення фахового та методичного рівня педагогів-початківців.
 • Напрямки роботи з профорієнтації учнів.
 • Питання атестації педагогічних працівників.
 • Стан здоров’я і профілактика дитячого травматизму та нещасних випадків у 2019-2020 н.р. в аспекті здоров’язбережувальної технології.
 • Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості.
 • Реалізація пріоритетного завдання закладу з соціального розвитку вихованців методом проектів.
 • Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес закладу в 2019-2020 н.р.
 • Творчий внесок  творчої групи в реалізацію проблеми впровадження активних методичних технологій в освітній процес закладу.
 • Результати аналізу виховної роботи в закладі.
 • Підсумки навчально-корекційної роботи (успішність навчання на кінець року та динаміка психічного розвитку вихованців).
 • Атестація педагогічних працівників як становлення, згуртування та виховання творчого колективу та педагогічної майстерності вчителя.

На педрадах висвітлювалися результати педагогічного моніторингу (тематичних перевірок,), зокрема:

 • «Знаходимо нові рішення для підвищення якості процесу соціалізації вихованців закладу - інноваційна спрямованість виховної роботи в самоорганізуючому простору  - Co-working».
 • «Ефективна взаємодія педагога з вихованцем-учнем в процесі самоосвітньої діяльності як засіб формування  позитивного ставлення дитини до навчання»
 • Медико-педагогічний контроль за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі.
 • «Компетентність педагога у  вихованні правової культури дитини як підготовка  її до життя в сучасному суспільстві».
 • «Розвиток творчого потенціалу вихованців-школярів через впровадження педагогічних інновацій в системі гурткової роботи»

Педагоги мали можливість виступити на педраді і поділитись досвідом роботи з таких питань:

 • Оцінка освітнього середовища, яке впливає на процеси соціалізації в закладі /практичні психологи./
 •  Система запобігання проявам асоціальної поведінки /Гайданова Л.І., вихователі дошк. та шк.. л./
 • «Музичне виховання у запобіганні проявів асоціальної поведінки вихованців» /музичні керівники: /Ковальова Л.В., Кожухарова Т.М./.
 • «Превентивне виховання як складова успішної соціальної адаптації вихованця-підлітка» /Бахмутян Г.Д./.
 •  «Виховна роль занять етно-театрального гуртка у  запобіганні проявів асоціальної поведінки дітей» /Новікова Т.А./.
 • «Виховна робота щодо запобігання проявам асоціальної поведінки дітей» /Шульга Н.Я., Коваленко Г.О./
 • Функції виховання щодо управління процесом  соціалізації особистості /Куркіна Т.Ф., Однорал Л.П./
 • «Краєзнавчо-туристична робота в розширенні виховного простору»  /Кузнєцова Р.А., Александрова С.С./.

На педрадах постійно працює педагогічна рубрика «Вернісаж досягнень». В цьому році  педагоги презентували свої педагогічні знахідки, досягнення, освітні проєкти з еколого-патріотичного виховання, краєзнавчо-туристичної діяльності, пізнавального розвитку, інтелектуально-мовленнєвого розвитку; трудового  та профорієнтаційного виховання.

Активну участь у роботі педагогічних ряд прийняли багато педагогів, виступили з доповідями, поділилися досвідом роботи, презентували творчі напрацювання педагоги: Гайданова Л.І., Коваленко С.В., Ларіна І.П., Гукасян Є.І., Афанасенкова Г.В., Квітковська Т.В., Кузнєцова Р.А., Андрущенко Л.А., Чумаченко Н.Ф., Акімова М.А., Ковальова Л.В., Кучеренко О.Ю., Алехіна А.О., Александрова С.С., Хрипко Є.І., Жавко О.А.

Варіативність форм організації та проведення педагогічних рад стимулювала колектив до пошуку оптимальних шляхів і засобів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладі; сприяла творчому зростанню та активізації педагогів; підвищенню їх вимогливості до себе, до результатів власної професійної діяльності.

Щомісяця методична служба проводить з педагогами інструктивно-методичні наради (ІМН).  В 2019-2020 році на ІМН розглядались такі питання, підготовка до:

 • свят, канікул; тематичних днів, тижнів, декад, місячників з національно-патріотичного, духовного, правового, військово-патріотичного, профорієнтаційного виховання, розвитку дитячої творчості, безпеки життєдіяльності;
 • різних видів моніторингу, перевірок: тематичних, наступних, попередніх, оглядових  видів контролю.
 • також на ІМН обговорювалась підготовка до та висвітлювалися результати контрольно-аналітичної діяльності, тематичних тижнів; надавались пропозиції, приймались рішення з метою покращення освітнього процесу;
 • проводився аналіз ведення ділової документації педагогів; стану індивідуальних щоденників, паспортів соціального розвитку вихованців;індивідуальних планів соціально-правового захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; стану з самоосвіти, наставництва, гурткової роботи, зошитів індивідуально-корекційної роботи; стану щоденників, предметних зошитів учнів, рівня сформованості життєвої компетентності вихованців тощо;
 • проводились інструктажі щодо безпеки життєдіяльності дітей під час організації і проведення освітнього процесу.

З питань освітньо-виховної роботи проводилися наради при директорові (10);  інструктивно-методичні наради та методичні оперативки на дошкільній (заст. дир. з ВР Однорал Л.П.) та шкільній (заст. дир. з НВР Куркіна Т.Ф.) ланкахякі були спрямовані на якісну організацію та координацію роботи всіх методичних ланок закладу, здійснення контролю за успішним проведенням навчально-виховного процесу та визначенням пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та прогалин в роботі.

            Основною організаційною формою колективної методичної роботи в  закладі є методичне об’єднання (МО).  Методичне об’єднання педагогів – домінантна форма роботи з педагогічними кадрами. Головна функція МО: ознайомлення педагогів із сучасним етапом і перспективами розвитку процесу виховання в системі освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної наук, перспективним педагогічним досвідом; оновлення і поглиблення знань педагогів, постійне підвищення їх загальнокультурного рівня. Саме під час  засідань МО від­бувається ознайомлення з новими інструктивними документами, новітніми методиками, технологіями, альтернативними програмами.

В 2019-2020 н.р. педагогічний колектив методичних об’єднань працювали над проблемними темами:

 • дошкільне відділення: «Підготовка  компетентної особистості до життя у відкритому суспільстві на основі зростання професіоналізму педагога»;
 • шкільне відділення: «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях з активною громадською позицією як основи життєвої творчості»;
 • методичне об’єднання вихователів дитячого будинку та вчителів початкової школи ЗОШ №11 з теми «Наступність між дошкільною та початковою освітою в аспекті  Нової української школи»;
 • ;
 • школа молодого педагога «Становлення молодого вчителя – основа розвитку освіти»

План методичного об’єднання педагогів закладу складається на поточний навчальний рік і має спрямування на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів. 

Основні напрямки  роботи МО у 2019-2020 н. році:

 1. Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей соціального досвіду.
 2. Створення педагогічних умов  для формування у дітей свідомого ставлення до своїх базових прав і обов’язків у відкритому суспільстві у контексті правового та морально-етичного виховання.
 3. Методичне забезпечення процесу підготовки вихованців до подальшого  професійного самовизначення. Активізація творчого потенціалу педагогів щодо профорієнтаційної роботи в закладі.
 4. Створення здоров’язбережувального простору, безпечних умов для  життєдіяльності вихованців закладу.
 5. Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності. Максимальне подолання дефектів розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

 Основна робота методичних об’єднань була спрямована на пошук ефективних прийомів педагогічної техніки, сучасних підходів до змісту та організації проектної діяльності; «провокування» педагогів на розробку проектів; вивчення та адаптація перспективного національно-патріотичного, еколого-валеологічного, профорієнтаційного та морально-етичного виховання.

На засіданнях МО широко впроваджуються різноманітні форми методичної роботи, які підвищують пізнавальну активність педагогічного колективу, покращують настрій, викликають позитивні емоції, які пов’язанні з радістю творчості та співпраці: конференції, педагогічні години та лекторії, консультації, діалоги, засідання «круглих столів», семінари-тренінги, практикуми, майстер-класи, обмін досвідом роботи, творчі майстерні, аукціон педагогічних ідей, «творчі вітальні»: презентації проектів, творчих звітів, взаємовідвідування занять та виховних годин, відкриті навчально-виховні заходи (відео та слайд-варіант) тощо. Нетрадиційні форми організації методичної роботи надають можливість педагогу відійти від власних стереотипів, відчути себе в новій якості, творчо підійти до своєї праці, що стає ще однією можливістю для самореалізації, поштовхом для подальшого фахового зростання.

Протягом навчального року проведено 7 засідань МО педагогів дошкільної та 5 засідань шкільної ланок (у зв'язку з карантином не проведено 2 засідання). Для реалізації проблемного питання та пріоритетних завдань закладу, на засіданнях МО обговорювались актуальні проблемні теми:

 • методичний семінар-практикум: Планування освітньої діяльності з вихованцями-школярами
 •  «Метод проектів у виховній роботі як засіб удосконалення професійної майстерності педагога та особистого розвитку вихованців-школярів»
 • Особливості роботи з дітьми з девіантною поведінкою.
 •  «Про завдання педагогічного колективу щодо реалізації проблемної теми методичного об’єднання»
 • «Інноваційні технології в дошкільній освіті – сучасний погляд на навчання дітей»
 •  «Шляхи формування мотивації вихованця-школяра до навчання за сучасних умов. Ефективні форми роботи педагогічного колективу для становлення успішного вихованця-школяра»
 • «Соціально-комунікативна компетентність педагога»
 • Створення власного електронного портфоліо педагога  як  імпульс до активності, робота над собою.
 • Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес.
 •  «Компетентність педагога у  вихованні свідомого ставлення дітей до своїх базових  прав і обов’язків як підготовка  їх до життя в сучасному суспільстві»
 • «Творче використання новітніх педагогічних технологій  у розумовому розвитку дитини»
 • «Навчальні  успіхи і досягнення дітей шкільної ланки»
 • «Формування навичок здоров’язбережувальної компетентності вихованців в умовах дитячого будинку»
 • «Атестація педагогічних працівників як становлення, згуртування та виховання творчого колективу та педагогічної майстерності вчителя».

Сьогодні в інструментарії методичної роботи багато нестандартних форм роботи з педагогами. Втім, актуальними залишаються й традиційні, які забезпечують безперервний процес удосконалення професійної компетентності кожного педагога цілісною системою методичної підтримки і результативність яких підтверджена практикою. До них відносяться -  семінари, практикуми, консультації, колективні перегляди тощо.

Активно сприяє впровадженню нового в життя закладу семінар, семінар-практикум, семінар-тренінг. Семінари, як форма науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямовані на підвищення їхньої кваліфікації.

Протягом року на семінарах з різної тематики використовуються різні форми роботи: повідомлення, виступи, огляди, дискусії, відвідування занять, виховних заходів, інтерактивні ігри та вправи, педагогічні ситуації тощо. На кожному семінарському занятті виробляються методичні рекомендації на основі вивчених та обговорених питань.Проведено семінари:

 • «Мультимедійні технології  як якісно новий підхід в пізнавальному розвитку вихованців».
 • «Ознайомлення дітей з професіями у психологічному аспекті»
 • «Створення лепбуку як сучасної багатофункціональної наочності».
 • «Особливості  формування свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків вихованців».
 • «Формування здоров’язберігаючої компетентності педагога та дитини».
 • «Створення умов для успішного розвитку соціалізації вихованців-школярів»
 • Планування освітньої діяльності з вихованцями-школярами
 • «Способи виходу з конфліктних ситуацій»
 • «Ми хочемо щоб нас любили» (особливості роботи з дітьми з девіантною поведінкою).

Значимим інструментарієм методичної роботи в закладі є – «круглий стіл»,  «проблемний стіл», які сприяють розвитку у педагогів прагнення до самоосвіти, до пошуку нових, результативних методів роботи.

В цьому році на засіданнях «круглого столу» достатньо уваги приділялось мотивації та успішності навчання вихованців-школярів.

З огляду на актуальність проблеми та з метою проведення аналізу та надання оцінки результатів моніторингу навчальних досягнень вихованців-школярів за 1-е півріччя 2019-2020 н.р.; оцінювання динаміки успішності кожного учня; з’ясування рівня позитивних тенденцій та відхилень з ціллю внесення корективів у навчальний процес, індивідуальну роботу з неуспішними дітьми, у січні проведений «круглі столи» з проблеми: «Успіхи у навчанні вихованців-школярів за1-е півріччя» (дошк.л.) та «Шляхи формування мотивації вихованця-школяра до навчання за сучасних умов. Ефективні форми роботи педагогічного колективу для становлення успішного вихованця-школяра» (шк.л.).

Педагоги розглянули такі питання:

 • Результати навчальної діяльності вихованців-школярів за 1-е півріччя.
 • Оцінка та порівняльний аналіз результатів навчальної діяльності вихованців-школярів за 1-е півріччя.
 • Результати взаємоконтролю: «Якість перевірки виконання домашнього завдання вихованцями-школярами»
 • Рівень мотивації дітей школярів до навчання (за результатами діагностики, анкетування).

Серед багатьох форм методичної роботи важливе місце у практиці дитячого будинку займає консультування, педагогічні години. Під час яких, педагоги отримують консультації з основних напрямків навчально-виховної та корекційної роботи, з актуальних проблем сьогодення та відповідно до річного плану.

В поточному році педагогічні години пройшли за такою тематикою:

 • «Підготовка вихованців  інтернат них закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві»
 • «Розширення виховного простору закладу як умова кращої соціалізації дитини»
 • «Проблеми навчальної діяльності»
 • «Актуальні питання валеологічного виховання»
 • «Цікава та безпечна діяльність дітей влітку»
 • «Дозвольте увійти» або допоможемо дитині соціалізуватися в доросло-дитячому співробітництві».
 • «Перші дні в групі. Як адаптувати дитину в груповому колективі?»
 • «Шляхи згуртування дитячого групового колективу».
 • Форми роботи з дітьми в родинній групі (практичні поради).
 •  «Особливості психологічної адаптації дитини в груповому колективі дитячого будинку»
 • «Розвиток творчості дитини»

Корисна порада чи вчасно проведена консультація корегує роботу педагога, направляє її в раціональне русло.

Педагоги  отримали консультації з актуальних проблем:

 • Пріоритетні задачі планування  у 2019-2020 н.р. в роботи з дітьми шкільного та дошкільного віку.
 • Як зробити консультацію цікавою. Форми проведення проблемних консультацій.
 • «Музикотерапія в роботі музичного керівника».
 • «Впровадження інноваційні форми гурткової роботи з метою формування творчих здібностей дітей та максимальної їх задіяності».
 • «Інноваційні підходи в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми шкільного віку»
 • «Чарівний книжковий світ, або як привчити дитину читати»
 • Розвиток театральних здібностей вихованців різними видами діяльності.
 • Інтеграція знань на мовленнєвих заняттях.
 • Способи організації дітей на фізкультурному занятті просто неба  в аспекті  здоров’язбережувального підходу.
 • Виховання культури харчування.
 • Профорієнтація учнів як  реалізація їх особистого розвитку, накопичення практичних навичок.
 • Інтеграція освіти – шлях до цілісного сприйняття дитиною навколишнього світу.
 • Організація прогулянки влітку: цікаво, корисно, радісно, безпечно.
 • Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на асфальті (рекомендації).
 • Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі з дошкільнятами.
 • Як позбутися гіподинамії
 • Проблема формування системи знань про основи здоров’я дітей дошкільного віку.
 • Педагогіка здоров’я в начальній школі

Консультації  з БЖ:

 • Готуємося до зими.
 • Безпека життєдіяльності дітей взимку та на зимових святах.
 • Безпека життєдіяльності дітей – головне завдання педагогів».
 • Оздоровчі засоби загартовування організму дитини в літню пору року».
 • «Надання першої  долікарської  допомоги під час сонячного та теплового удару, необачного поводження на воді тощо».
 • Готуємося до літа. Безпека життєдіяльності дітей влітку.

            Активну участь в підготовці та проведені консультацій та педагогічних годин приймали всі вихователі закладу, практичні психологи, керівники гуртків.

Протягом року педагоги отримали професійні консультації практичних психологів: Коваленко Н.В., Жавко О.А. а саме:

 • Превентивне виховання як складова успішної соціальної адаптації. Система запобігання проявам асоціальної поведінки вихованців.
 • «Мистецтво мислити швидше - метод колективної пізнавальної діяльності - інтелект-карти. Практична робота з  педагогами – зразок застосування: Як малювати інтелект-карти»
 • «Як допомогти дитині в підготовці уроків».
 • «Як попередити та уникнути «домашніх баталій».
 • Розширення виховного простору на основі зв’язків із соціальним середовищем.
 • Особливості розвитку пізнавальних процесів учнів дитячого будинку.
 • Валеологічне виховання дітей  як фактор формування здорового способу життя.
 • Реабілітація дітей  з особливими освітніми проблемами: психологічні, психофізичні та інші аспекти.

Індивідуальні й групові консультації сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів з інноваційної діяльності, профорієнтації, інтеграції освіти, валекологічної компетентності, соціалізації вихованців, навчальної ждіяльності тощо.     

            Відкриті заходи та взаємовідвідування в дитячому будинку - це важлива форма методичної роботи, що сприяє обміну педагогічним досвідом та стимулює педагогів до вдосконалення власної професійної майстерності. Відкриті заходи - невід'ємна складова методичної робо­ти з педагогами. Загальною метою відкритих заходів є, насамперед, обмін педагогічним досвідом, активізація творчості педагогів, стимулювання до безперервної фахової освіті, якісної роботи, вдосконалення власної професійної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання дітей.

В цьому році на відкритих заходах успішно поділилися власним педагогічним досвідом педагоги Новікова Т.А., Скала І.А., Кожухарова Т.М., Коваленко С.В.,  Фраймарк О.О., Афанасенкова Г.В., Корженко І.О., Ларіна І.П., Кузнєцова Р.А, Коваленко Н.В., Гайданова Л.І., Андрущенко Л.А., Александрова С.С., Хрипко С.І., Ковальова Л.В., Алехіна А.О., Чумаченко Н.Ф., Кучеренко О.Ю.

            Щоб заняття стали цікавими, захопливими, педагоги закладу в постійному пошуку не тільки сучасних методів та прийомів навчання, а й цікавих форм занять. У освітньому просторі дитячого будинку все більше популярності набуває впровадження нетрадиційних форм занять, зокрема: інтегровані, бінарні, комбіновані, заняття-дослідження, заняття-змагання, проєктні заняття інтегрованого характеру, заняття-гра, розважальні квести, презентації, майстер-класи, інтелект-карти (Mind Map)») та інші.

            З метою запровадження та розповсюдження інтегрованих занять в освітньому просторі закладу; інноваційних технологій таких, як «інтелектуальна карта», «лепбук», надання можливості, творчо працюючим педагогам, продемонструвати винайдені ними методичні прийоми, успішно проведели відкриті інтегровані заняття на дошкільному віділенні закладу в-дефектологиня Коваленко С.В. та вихователька Шульга Н.Я.; інтегровані заняття-презентації дослідницько-пошукового характеру  старша вихователька Гайданова Л.І.; вихователька Кузнєцова Р.А.; вчителька-дефектологиня Коваленко С.В.; керівниця гуртка Новікова Т.А.; музична керівниця Кожухарова Т.М.; заняття-змагання з дітьми молодшого шкільного віку - вихователька Афанасенкова Г.В.бінарне заняття  -керівниця фольклорно-театрального гуртка Новікова Т.А., вихователька Скала І.А., музична керівниця Кожухарова Т.М.; бінарне заняття з правового виховання з  дітьми дошкільного віку - в-дефектологиня Коваленко С.В., вихователіьки Корженко І.О. та Скала І.А.

На шкільній ланці закладу успішно пройшов тиждень творчості педагога «Педагогічна майстерня»  - серія відкритих виховних годин з тем самоосвіти,  які успішно провели Юрескул А.П., Жавко О.А.. Алехіна А.О.,Чумаченко Н.Ф.: ,Хрипко Є.І., Скрипник Г.Д., Ковальова Л.В.,  Андрущенко Л.А., Негруца-Колубай Н.В., Акімова М.А., Щербина Н.О. Цікаві форми роботи з вихованцями середнього та старшого шкільного віку продемонстрували: арт-сутінки – Ковальова Л.В.; заходи-презентації до спільних з вихованцями міні-проектів: Андрущенко Л.А., Негруца-Колубай Н.В., зимовий квест – Хрипко С.І., експрес-ігри – Чумвченко Н.Ф., Александрова С.С. та інші. В самоорганізуючому просторі для дітей -  Co-working, активно впроваджується вихователями та практичним психологом Жавко О.А. театр імпровізацій та спонтанності «Play bake»; тренінгові вправи на розкриття внутрішнього світу дитини - «Мешочек достоинств и недостатков» - «Facemask»; уроки-квести та просвітницькі семінари соціальним педагогом Клваленко Г.О.; інформаційні мультимедійні повідомлення з подальшим обговоренням, акції та усні журнали вихователями Кучеренко О.Ю. та Щербиной Н.О.

Одним із вагомих інструментаріїв методичної роботи дитячого будинку є організація роботи Школи молодого педагога. Школа молодого педагога - це одна з форм підвищення кваліфікації педагогів-початківців, які мають педагогічний стаж роботи до 5-ти років. Дитячий будинок покликаний формувати майстерність, творчу індивідуальність молодих спеціалістів.

З метою допомоги молодим педагогам в дитячому будинку ІІІ рік продовжує роботу ШМП «Обрій». В 2019-2020 н.р. Школа працювала з теми «Становлення молодого вчителя – основа розвитку освіти». Керівник ШМП – педагог вищої категорії, яка має педагогічне звання «учитель-методист»  Коваленко С.В.

      Протягом року в парі успішно працювали наставники та педагоги-початківці:

Самаріна В.І. -  Афанасенкова Г.В.

Гайданова Л.І – Фраймарк О.О.

Корженко І.О. – Скала І.А.

Бахмутян Г.Д. – Коваленко Г.О.

Алехіна А.О. – Щербина Н.О.

      Проведено 5 засідань школи (у зв'язку з карантином, менше ніж заплановано).

Протягом року на засіданнях Школи використані різні форми роботи: «Методична  співбесіда», анкетування, взаємовідвідування, огляд «Сторінками преси», міні-консиліум, опрацювання досвіду педагогів України, розробка конспектів занять та виховних заходів, практикум, «педагогiчний плейбек-театр»  як форма ситуаційного навчання, конкурс конспектів, тренінг, міні-лекторій, круглий стіл тощо.

Розглядались актуальні питання:

 •  «Третя сходинка до вершин педагогічної майстерності»
 • «Самоосвіта  - важлива форма професійного становлення молодого педагога»
 • «Форма спілкування педагога як  інструмент виховання»
 • «Сучасний педагог – педагог інноваційних змін»
 • «Аналіз як продуктивний спосіб удосконалення  майстерності досвідчених педагогів і початківців»

            Силами молодих педагогів проведені творчі презентації: авторських конспектів занять, інтегрованих карт, асоціативних карт, власного портфоліо, захист рефератів з науково-методичної проблеми тощо. Можна вважати роботу ШМП в навчальному році творчою та результативною. Така система організації роботи з молодими педагогами забезпечує їх послідовне, поступове фахове становлення як фахівців, полегшує адаптацію до роботи в дитячому будинку з дітьми з особливими освітніми потребами. За підсумками роботи ШМП «Обрій» в 2019-2020 навчальному році всі молоді педагоги  зарекомендували себе  з позитивної сторони.

 

1.2. Робота творчих груп закладу.

Для підвищення ефективності науково-методичної роботи педагогів, посилення прагнення розвивати і застосовувати свій творчий потенціал, долучатися до пошуків найефективніших шляхів реалізації завдань педагогічної діяльності плідно працювали  творчі групи закладу на дошкільній та шкільній ланках. Творча група закладу – це організований колектив творчих педагогів, який  у 2019-2020 н. році поглиблено вивчав запропоновану проблему, а саме:

 • дошкільна ланка з проблемної теми: «Інноваційна діяльність в закладі: досвід, проблеми, перспективи», керівник Гайданова Л.І.;
 • шкільна ланка з проблеми: «Формування компетентної особистості як иодин із чинників «більш мякої» соціалізації дитини-сироти, керівник Кучеренко О.Ю. і для поглибленого вивчення проблеми формування професійно-трудової компетентності була визначена підтема «Формування професійно-трудової компетентності вихованців-школярів дитячого будинку, як умова успішної соціалізації»

Членами творчої групи є досвідчені педагогічні працівники, яких об’єднує науково-методична проблема, яку вони досліджують.

Творчі групи працювала в декількох напрямках:

 • формування інформаційної культури педагога.
 • здійснення методичного та інформаційного забезпечення педагогів;
 • розповсюдження передового педагогічного досвіду з національно-патріотичного, трудового, профорієнтаційного виховання;
 • ознайомлення та  розповсюдження педагогічного досвіду передових педагогів України.
 • участь в управлінні навчально-виховним процесом;
 • колективна творча праця зі створення умов для розвивально-виховного середовища;

Діяльність творчої групи носить випереджаючий, пошуковий, дослідницький характер. Активно впроваджує в життя закладу експериментальні ідеї та передові технології  освітньої роботи.

Члени творчої групи розглянула такі актуальні питання з проблеми інноваційної діяльності та проблемної теми закладу:

 •  «Впроваджуємо, інтерактивний метод «проєктів» як метод проблемного навчання».
 • «Конструюємо еколого-валеологічні, оздоровчі, профорієнтаційні  форми організації освітнього процесу».
 • «Навчально-дозвіллєва діяльність у збагачені соціального досвіду, вихованні активного громадянина та у формуванні життєво-творчих компетентностей особистості».
 • «Мультимедійні інформаційно-інтерактивні технології в освітньому просторі закладу як якісно новий підхід до навчання та виховання дітей».
 • «Організація гурткової роботи як осередку творчого потенціалу дитини».
 • «Трансформування інноваційної ідеї  через власну розробку нової технології».
 • «Сучасна багатофункціональна інноваційна наочність як засіб систематизації знань дитини про навколишній світ».
 • «Впроваджуємо інтерактивну освітню технологію «заняття-квест» як вид едьютейнменту».
 • «Організовуємо фізкультурно-оздоровчу роботу за темою: «Дбаємо про найцінніше - Здоров’я!».
 • «Організуємо  профорієнтаційну діяльність за темою: «Профорієнтація вихованців як крок до успішності в житті».

З метою підготовки інформації щодо сучасних освітніх технологій, ефективних методів, форм роботи, прийомів педагогічної техніки педагогів України та зарубіжжя, старша вихователька Гайданова Л.І. оформила каталог педагогічної літератури, фахової періодичної  літератури з організації інноваційної роботи та  картотеку  «Інформаційний банк ППД на сторінках науково-методичних видань». Вихователі Корженко І.О., Леженко В.М. підготували тематичну теку з еколого-валеологічного виховання «Екологічна стежина Здоров’я».

У  2019-2020 н.р. членами творча група педагогів шкільного відділення, під керівництвом вихователя Кучеренко О.Ю.,  була продовжена робота з поглибленого вивчення основних ліній життєвої компетентності вихованців у ключових сферах життєдіяльності. Але, особливу увагу звернули на формування професійно-правової компетентності, яка забезпечить можливість вирішення соціальних проблем, забезпечить адекватний вибір професії, побудову індивідуальної освітньої траєкторії кожним випускником закладу.

Увесь теоретичний та практичний матеріал, який підготували члени творчої групи поповнив банк педагогічної інформації:

 • Творчими розробоками проектів методичних заходів з розвитку соціальної компетентності, професійно – правової компетентності вихованців через формування духовних потреб на основі морально-етичних цінностей (поповнення теки «Життєва траєкторія успіху»).
 • Доповнення анотованого каталогу новинок психолого-педагогічної, методичної літератури з проблемної теми.
 • Методичними бюлетенями  та методичними рекомендаціями.

Теоретичний та практичний матеріал, який підготували члени творчої групи у  2019-2020 н. році -  є вагомим внеском у створення розвиткового середовища умов для успішного здійснення освітнього процесу в закладі.

Результати своєї роботи за рік члени творчої групи представили у вигляді аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій, планів, конспектів, дидактичних ігор, презентацій тощо.

Протягом року діяльність творчої групи носила випереджаючий, пошуковий, дослідницький характер і тісно пов’язана з інноваційною діяльністю.

 

1.3. Організація роботи з наступності зі школою

«Наступність в роботі дитячого садка та початкової школи – це не тільки традиційна наступність у змісті, методах, формах і прийомах, перш за все, бачення та реалізація наступності в лініях, основних аспектах розвитку особистості дошкільника та молодшого школяра», наголошував О.Я.Савченко.

Підготовка дітей до школи в аспекті Нової школи - одна з актуальних проблем сучасної освіти. Тісна взаємодія дитячого будинку і школи - основа успішного вирішення проблем наступності.  В 2019-2020 навчальному році МО з наступності працювало з проблемної теми «Наступність між дошкільною та початковою освітою в аспекті  Нової української школи».

Традиційно спільна робота проводиться у чотирьох напрямках:

 • організаційно-управлінська робота;
 • методична робота з педагогами;
 • психолого-корекційна робота з дітьми;
 • виховна робота з дітьми.

З метою підвищення активності педагогів в роботі  методичного об’єднання з наступності, в дитячому будинку проводяться різні форми роботи: «круглий стіл», методичний лекторій, «Педагогічний  полілог», консультації, педагогічний час, перегляд показових заходів, тематична виставка,  мала педрада, програмно-методичне забезпечення педагогів тощо. Тричі на рік організована робота «Круглого столу» (жовтень, грудень, січень).

У жовтні «круглий стіл» успішно пройшов на базі ЗОШ №11. Педагоги ознайомилися  з планом роботи з перспективності і наступності.

В межах круглого столу працював консультативний пункт. Розглянуті такі проблемні питання:

 •  Педагогічний супровід  дитини дитячого будинку  у підготовці її до школи.
 • Створення умов для правильного мовного розвитку дітей в умовах дитячого будинку.

     Активну участь в роботі круглого столу прийняли виховательки д/будинку Афанасенкова Г.В., в-дефектологиня  Коваленко С.В. та практичний психолог Коваленко Н.В.

В листопаді проведено «Методичний лекторій» з теми «Наступність  в  роботі  д/будинку  та  школи  в  світлі  сучасних  вимог  реформи  освіти».

Готовність до шкільного навчання водночас є проблемою соціальної зрілості дитини. Адже, йдучи до школи, вона опиняється в реальній соціальній позиції, вперше отримавши право і опинившись перед обов'язком здійснення суспільної за змістом і формою діяльності, якою є навчання.

У зв’язку з цим, у грудні на базі ЗОШ №11 організований круглий стіл з теми «Актуальні питання адаптації першокласників». Педагоги підвели підсумки адаптації; обговорили труднощів у навчанні конкретних дітей, причини їхнього виникнення, намітили шляхи їх подолання.

У січні та травні 2020 року працював круглий стіл, де обговорювалися результати навчальної успішності за 1-е та 2-е півріччя:

 • Динаміка успішності та розвитку учнів першого класу (випускників /будинку).
 • Результати діагностики готовності до шкільного навчання дітей старших груп.

            У лютому цікаво пройшов методичний захід «Педагогічний  полілог» з проблеми: «Забезпечення  системного  підходу до  збереження  та  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров`я  дітей  в  умовах  реалізації  наступності   дошкільної  та  початкової  ланки  освіти».

З педагогами систематично проводиться інформаційно-просвітницька діяльність:

Протягом навчального року проведені консультації, надані поради з таких питань:

 • Розвиток у першокласників пізнавального інтересу інтерактивними методами. /Афанасенкова Г.В./
 • Наступність  в  роботі  з валеологічного компетентності та здорового способу життя. /Скала І.А./
 • Режим  дня – основа  формування  у  дитини  організованості. /Седенко О.Ф./
 • Роль  дитячої  книжки  в мовленнєвому  розвитку  дітей.  Як  захопити  книгою? /Коваленко С.В./
 • Готуємося  до  шкільного  життя з  конструктором.. /Ларіна І.П./

            Системну роботу з наступності проводить з дітьми та педагогами практичний психолог Коваленко  Н.В. -  провела консультації для вихователів:

 • Поради вихователям щодо підтримки дитини в період адаптації до школи.
 • Рівень мотивації дітей школярів до навчання.
 • Відсутність мотивації до навчання у дітей -10 помилок дорослих.
 • Створення стратегії подолання труднощів навчання у школі дітей першого класу.
 • Розвиток навчальної мотивації.

Надала рекомендації  педагогами:

 •  «Рекомендації вихователям дітей-першокласників»;
 • «Превентивне виховання як складова успішної соціальної адаптації».

Провела семінари-тренінги:

 • «Стилі та моделі педагогічного спілкування»;
 • «Шляхи формування ключових компетентностей дітей молодшого шкільного віку в психологічному аспекті»;
 • «Корекція агресивності та запобігання конфліктів в поведінці вихованців».

З майбутніми першокласниками проводилась щоденна кропітка праця. Для того, що збагатити та розширити об’єм знань дітей, підготувати їх до навчання в школі та соціалізувати їх, в роботу були задіяні всі педагоги - спеціалісти дитячого будинку (дефектолог, психолог,  вихователі).

Творчі педагоги закладу підготували та оформили для вихователів дидактичний матеріал, ілюстровані тематичні теки:

 • Інформаційну слайд-ілюстровану теку «Наступність між дошкільною та початковою освітою – як чинник впровадження нового державного стандарту». (Гайданова Л.І.).
 • Літературну добірку для дошкільнят  «Літературні хвилинки - Все про школу». (Седенко О.Ф.).
 • Методичні рекомендації щодо проведення Дня знань «Дружба всім нам дорога, в житті й навчанні допомога» /Самаріна В.І./
 • Інформаційну теку «Орієнтири сучасного педагога» (Гайданова Л.І.)

На жаль, у зв’язку з карантином не вся методична робота виконана відповідно річного  плану.

 

1.4. Контрольно-аналітична діяльність як складова методичної роботи

Одним з основних інструментів забезпечення якісної освіти є ефективна робота  навчального закладу. А це залежить від управління закладом освіти, яке зумовлюється аналітичною діяльністю. Методична робота в закладі тісно пов’язана з контрольно-аналітичною діяльністю. Основний принцип організації внутрішнього контролю в дитячому будинку – не лише знайти недоліки в роботі педагогів, а й допомогти педагогу уникнути або позбутися цих недоліків.

У процесі організації, здійснення внутрішнього контролю в закладі використовуються такі методи: відвідування навчально-виховних заходів, самопідготовки, корекційних занять, спостереження; вивчення ділової документації педагогів; бесіди та тестування; здійснення моніторингу навчальних досягнень вихованців, зрізи знань, огляди, конкурси тощо.    

Вивчення стану освітнього процесу в закладі проводяться за різною формою і видами контролю, найпоширеніші з них: попередній, поточний, наступний, тематичний, оглядовий.

Згідно з річним планом протягом 2019-2020 року здійснено різні види контролю, зокрема:

Тематичний контроль:

 • «Пустощі на дорозі - Небезпечні!» з безпеки ПДР  (вересень)
 • «Хай дитина знає кожна – жартувати з вогнем  не можна» (листопад)
 • Контроль за організацією і проведення занять з охорони здоров’я і життя  дітей. (листопад)
 • контроль  за проведенням заходів до  всеукраїнського четвертого глобального тижня безпеки дорожнього руху «Твій друг – безпечний рух» (травень)
 • контроль за організацією та проведенням  «Днів здоров’я» (раз на місяць)
 • тематична перевірка «Розвиток творчого потенціалу вихованців-школярів через впровадження педагогічних інновацій в системі гурткової роботи» (жовтень);
 • тематична перевірка «Знаходимо нові рішення для підвищення якості процесу соціалізації вихованців закладу - інноваційна спрямованість виховної роботи в самоорганізуючому простору  - Co-working» - (січень);
 • контроль з безпеки життєдіяльності в межах тематичних тижнів за темою: «Безпека на дорозі – безпека життя!» (ПДР);  «Моє здоров’я - в моїх руках», «Безпечна поведінка в природному довкіллі – запорука здоров’я» (вересень, листопад, травень);
 • з правового та превентивного виховання в межах тижня  «Я – громадянин своєї країни» (грудень);
 • з національно-патріотичного виховання в межах місячника рідної мови «Від сопілки – до слова, від слова – до мови…» (лютий, березень);
 • Тематична перевірка «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес закладу» (березень)

В ході тематичного контролю з’ясовувався рівень вирішення завдань національно-патріотичного виховання; профорієнтаційної роботи; стан фізкультурно-оздоровчої роботи; рівень сформованості ключових компетентностей учнів; рівень знань, навичок дітей з БЖ та правового виховання; художньо-мовленнєвих умінь та навичок дітей; форми організації та проведення всіх типів занять; компетентність педагогів з означених проблем.

Наступний контроль проводився по закінченні терміну виконання завдань, цілей, окреслених програмою:

 • контроль за виконанням ухвалених рішень педрад (вересень, грудень, травень);
 • контроль за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на кінець року. (травень)
 • Контроль за виховною роботою та дозвіллєвою діяльністю під час тематичних днів та тижнів:
 • з  патріотичного  виховання у рамках тематичного тижня (жовтень);
 • з профорієнтації + оцінка рівня сформованості знань про професії дорослих дітей шкільного віку; (лютий)
 • за творчим розвитком дітей під час тижня театрального мистецтва(січень);
 • за організацією народознавчого тижня «Великдень – у ясний день» (квітень)
 • за  організацією і проведенням тематичних днів: День знань, Міжнародний день Миру, День учителя, вихователя; Міжнародний День людей похилого віку та ветеранів праці; Всеукраїнський  день бібліотеки; народні свята, День Соборності України (вересень - травень);
 • Урочистий День поезії Лесі Українка (лютий);
 • Урочистий День поезії Тара Шевченка (березень);
 • Міжнародний день Землі, оточуючого довкілля (квітень)
 • за успішністю проходження адаптації першокласників та п’ятикласників в умовах школи (листопад, грудень);
 • контроль за організацією та проведенням самопідготовки вихованців-школярів. (грудень)
 • моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів (січень, травень);
 • моніторинг інтелектуальної підготовки дітей підготовчого до школи віку за 1-е та 2-е півріччя (січень, травень).

            Наступний контроль проводиться по закінченні терміну виконання завдань, цілей, окреслених програмою. З’ясовуються недоліки в організації розробки та реалізації мети. Застосовуються заходи з метою усунення та більш повного виконання завдань навчальної програми.

за  організацією і проведенням тематичних днів (вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень);

- за успішністю проходження адаптації першокласників та п’ятикласників в умовах школи (вересень, жовтень);

- наступна перевірка: «Індивідуальне заняття у корекції та розвитку основних психічних процесів  дитини» (грудень);

-  моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів (січень, травень);

- нагляд за презентацією гуртків, за виконанням плану та оформленням матеріалів самоосвіти на кінець року (травень).

            В процесі наступного контролю з’ясовувалися недоліки в організації розробки та реалізації мети. Застосовувалися заходи з метою усунення та більш повного виконання завдань навчальної програми.

Поточний контроль здійснювався систематично. Контролювався хід виконання  етапів реалізації програми з корекційного навчання, гурткової та дозвіллєвої системи, планування. Оцінювалися зміни умов діяльності, за необхідністю вносилися корективи. В цьому навчальному році поточний контроль здійснювався за:

 • змістом та якістю календарного планування вихователя (листопад, березень);
 • організацією та проведенням   канікул (листопад, січень, березень);
 • змістом та якістю планів навчально-корекційної роботи корекційного педагога, музичного керівника, кер.гуртків (січень, траввень);
 • організацією тематичних днів, тижнів, місячників:
 • тижня творчості «Кожна дитина талановита» (жовтень);
 • театрального тижня «Чарівний світ театру» - дошк.л., традиційний дитячий фестивваль «Презентуємо наші таланти» - шк.л. (січень);
 • «Світле свято Великодня» - шк.л. (квітень);
 • тематичного  Дня Соборності  України: «Задзвеніли срібні дзвони України» (січень)
 • фізкультурно-оздоровчого тижня «Ура! Ура! Веселий час, прийшли канікули до нас!» (березень);
 • Міжнародного дня Землі, оточуючого довкілля: «Зростаємо здоровими, щасливими, бережливими!»  (квітень);
 • тижня  дитячої творчості «Кожна дитина талановита – д.л. (квітень);
 • за організацією і проведенням патріотичного тижня до Дня Перемоги «Ціна  Перемоги. Маки пам’яті»

Під час попереднього контролю перевірялась правильність поставлених завдань та цілей з наставництва. Вірогідність прогнозів. Можливості реалізації завдань з гурткової діяльності. Оцінюються результати виконання програми розвитку дітей. Попередній контроль (попередньо-коригуючий; попередньо-аналітичний) здійснювався за:

- станом задіяності вихованців  у гуртковій роботі (жовтень);

- організацією гурткової роботи (жовтень, травень) ;

- «Профілактична робота з питань дитячого травматизму та нещасних випадків» (грудень).

Згідно графіку внутрішнього контролю у 2019-2020 н.р. систематично здійснювався оглядовий контроль (оглядово-коригуючий; оглядово-персональний) за:

 • станом оформлення ділової документації педагогів (вихователі, керівники гуртків, дефектологи, викладачі (вересень, лютий, березень, квітень);
 • оформленням матеріалів обстеження (вересень, січень, травень);
 • перспективним   планом самоосвітньої діяльності педагогів (жовтень, травень);
 • станом оформлення та зберігання дитячих робіт з ОТД (квітень);
 • веденням щоденників, предметних зошитів вихованців початкової школи  (березень);
 • станом зошитів взаємозв’язку  (грудень).

Перевірялось естетичне оформлення, змістовна наповненість ділової документації педагога, учнівської документації своєчасність її оформлення, стан зберігання. Визначались та завчасно виправлялися недоліки, надавалися рекомендації.

Діагностичний контроль (діагностично-коригуючий; діагностично-оцінюючий; комплексно-діагностичний):

 • обстеження та оцінка рівня психічного розвитку дітей дошкільного віку на початок року та динаміка розвитку  психічних процесів за 1-е, 2-е півріччя (вересень, січень, травень);
 • обстеження фізичного розвитку дітей дошкільного віку (вересень, травень);
 • аналіз рівня сформованості соціального  досвіду вихованців-дошкільників за 1-півріччя (на основі індивідуальних паспортів) (травень);

Під час обстеження вивчався стан корекційної навчальної, виховної роботи; діяльність корекційного педагога, рівень психічного розвитку дітей; соціальної компетентності вихованців тощо.

Аналітичний контроль (аналіз та оцінка роботи за рік) (травень):

- роботи методичних об’єднань дошкільного та шкільного відділень закладу;

- виховної роботи в закладі;

- контрольно-аналітичної роботи;

- інноваційної діяльності за поточний рік;

- самоосвітньої діяльності за поточний рік;

- роботи з наступності зі школою;

- методичної роботи;

- роботи з наставництва;

- роботи творчих груп;

- роботи з БЖ:

- робота ШМП: «Обрій» - д.л.;

- гурткової роботи;

-роботи щодо запобігання та профілактики жорстокості, правопорушень серед вихованців-підлітків та поліпшення  превентивного виховання;

-роботи лідерського руху дитячого самоврядування

На основі аналізу підсумково-аналітичного контролю планувалася робота на наступний рік.

Результати перевірок узагальнені в довідках, звітах, наказах і розглядались на педагогічних радах, нарадах при директорові, інструктивно-методичних нарадах, педагогічних годинах, засіданнях методичних об’єднань. В книзі протоколів зафіксовані  питання, що розглядались, прийняті рішення. Матеріали тематичних перевірок, аналітичних довідок, звітів, змістовні, естетично оформлені, систематизовані в теки, реєстри та зберігаються у шафах. Перевірки в закладі дійові, з конкретними зауваженнями та подальшими методичними рекомендаціями й пропозиціями щодо їх усунення. Зауваження, недоліки виявлені в ході перевірок  були усунені педагогами в означений терміни, що сприяло покращенню якості навчально-виховної роботи.

Отже, методичні об’єднання педагогів закладу впродовж 2019-2020 навчального року працювали плідно, результативно та змістовно. На підсумкових засіданнях методичних об’єднань визначено орієнтовні напрямки роботи педагогів на 2020-2021 навчальний рік.

Протягом навчального року проведено 3 виробничі наради на яких висвітлювалися питання освітньо-оздоровчої роботи в закладі; дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку; надавався аналіз культури праці й побуту в дитячому закладі; результатів проведення адміністративно-господарчих заходів (профілактично-ремонтних робіт в літній період, санітарний стан в групах, підготовка до осінньо-зимової кампанії, організації харчування дітей, заходів щодо зміцнення здоров¢я та зниження захворюваності дітей в зимовий період, підготовка до літньо-оздоровчої кампанії).

 

ІІ. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

2.1. До інноваційної діяльності педагогічного ко­лективу можна віднести ведення моніторингової та рейтингової систем шкільної успішності вихованців-школярів та дітей підготовчого до школи віку, що сприяє відстеженню динаміки їхнього індивідуального розвитку, загальнонавчальних досягнень. Ефективне впровадження інтерактивних форм та методів роботи, започаткування індивідуального тьюторства для вихованців шкільного віку, організація самоорганізуючого простору – коворкінгу, ефективно змінило мотивацію до навчальної діяльності та результати навчання вихованців в школі.

На кінець 2019-2020 н.р. результати шкільної успішності вихованців-школярів оформлено у вигляді узагальнених таблиць з показниками досягнень вихованців-школярів дитячого будинку: по класам, груповим колективам, вихователями-тьюторами; складено рейтингові таблиці, загальна зведена таблиця з усіх видів предметного оцінювання та визначенням середнього балу по закладу.

Станом на 01.06.2020 року у закладі виховувалось 65 вихованця-школяра (1-11 кл.):

 • ЗОШ №11 відвідують 48 вихованця-школяра (5 учнів – класи колекційного навчання, 11 учнів – класи інклюзії);
 • КЗ «Б.- Дністровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №10 І-ІІ ступенів» - 15 учнів (логопедичні класи)
 • Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей» - 2 вихованки: Немирова Вікторія – 10 клас, Андросюк Евеліна – 11 клас;

Результати річних оцінок (3-11 класи):

 • Початкова школа: 3-4 класи – 12 учень – середній бал 7.21 бали (за минулий рік – 5.9 б.);
 • Середня школа: 5-8 класи (36 учня) – середній бал 5.8 бали (за минулий рік середній бал - 5.6 б);
 • Старша школа: 9-11 класи (7 учнів) – середній бал 7 б. (за минулий рік середній бал- 5.5 б.)

На кінець 2019-2020 н.р. атестовано 55 учня; 11 учнів 1-2 класів не оцінювались за бальною системою. Загальний середній бал по закладу за результатами річних оцінок складає 6.7 бали (за 2018-2019 навчального року середній бал складав 5,7 бали).

 

Зведена таблиця аналізу  рівня освіти вихованців

Білгород-Дністровського дитячого будинку за 2019-2020 н. р.

 

 

ПЕРІОД:

2019-2020 н. р.

 

Кількість

дітей

Оцінено

Кількість дітей середній бал яких складає

 

1-3

балів

4-6

балів

7-9

балів

10-12

балів

Загальний

с/ бал

по закладу

 
 

РІЧНІ

ОЦІНКИ

 

 

Всього – 65 дітей

(із них:

3 клас – 6 дітей,

4 клас – 6,

5 клас – 10,

6 клас – 10,

7 клас – 7,

8 клас – 8,

9 клас - 2,

10 клас – 4,

11 клас – 1)

65

учня

 

0

 

 

35

 

 

18

 

 

-

 

 

6,7 б.

 

 

 

0%

66%

 

34%

 

 

-

 

 

100%

 

 

 

 

Порівняльна таблиця рівня освіти вихованців за три роки:

 

Навчальний рік

Всього учнів

Середній бал

Кількість учнів

За

н. рік

Початкова школа:

 3-4 класи

Середня школа:

5-8 класи

Старша школа:

9-11 класи

Низький рівень

(1-3 б.)

Середній рівень (4-6 б.)

Достатній рівень

 (7-9 б.)

Високий рівень

(10-12 б.)

2017-2018 н.р.

98 учнів

5.3 б.

4.7 б.

5.5 б.

4.4 б.

16

учнів

49

учнів

16

учнів

0

учнів

2018-2019 н.р

68 учнів

5,7 б.

5.9 б.

5.6 б.

5.5 б

4

учня

54

 учня

13

 учнів

0

учнів

2019-2020 н.р.

65 учнів

6.7 б.

7.21 б.

5.8 б.

7 б.

0

учнів

35

 учнів

19

учнів

0

учнів

 

 

Результати

зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації

учениці 11 класу Андросюк Е.

 

 

 

П.І. дитини

середній бал свідоцтва

ЗНО/ДПА

укр. мова, укр. література

ЗНО/ДПА

Історія Украъни

ЗНО/ДПА

англійська мова

Андросюк Е.

9 б.

135.0/6б.

126.0/7б.

142.0/7б.

Підводячи підсумки навчання за 2019-2020 н.рік, можна з впевненістю сказати, що навчальний рік був результативний. Загальний середній бал по закладу, за результатами річних оцінок складає 6.7 бали, що зріс в порівнянні з 2018-2019 навчальним роком, середній бал складав 5,7 бали.

Проблема шкільної успішності постійно знаходиться на контролі у адміністрації закладу та вихователів групових колективів. Питання щодо якості корекційно-виховної роботи, спрямованої на попередження неуспішності вихованців-школярів, підвищення мотивації до навчальної діяльності, вироблення напрямків діяльності з різними категоріями дітей які мають труднощі у шкільному навчанні, розглядалися на засіданнях методичних об’єднаннях педагогів дошкільної та шкільної ланок, інструктивно-методичних нарадах, нараді при директорові.

 

1.

Нараді при директорові

 Аналіз успішності проходження адаптації першокласників та п’ятикласників  в умовах школи.

листопад

Результати тематичної перевірки «Ефективна взаємодія педагога з вихованцем-учнем в процесі самоосвітньої діяльності як засіб формування  позитивного ставлення дитини до навчання».

грудень

Результати моніторингу інтелектуальної підготовки дітей підготовчого до школи віку за 1-півріччя.

січень

Аналіз роботи педагогів з дітьми девіантної поведінки.

лютий

Аналіз відвідувань учнями уроків у січні-березні.

березень

Якість інтелектуальної підготовки дітей до навчанні у школі (підготовча група).

травень

2.

Педагогічні ради

Педагогічна рада №2

Завдання для обговорення: визначити пріоритетні якості особистості, що сприяють самореалізації і самоактуалізації в сучасних умовах і шляхи їхнього формування в умовах навчання та виховання у вашому закладі, групі.

грудень

 

 

3.

ІМН, методичні оперативки

- Інструктивно-методича нарада (для вихователів-вчителів, педагогів-тьюторів, педагога факультативу англійської мови, бібліотекаря, адміністратора самоорганізуючого простору для дітей - коворкінгу): ознайомити педагогів шкільної ланки закладу з планом, критеріями проведення тематичної перевірки; надання інструктажу щодо організації  проведення занять самопідготовки з вихователями-вчителями та наставниками-тьюторами, навчально-корекційної роботи (кор. занять та індивідуально-корекційної роботи - ІКР) з вихованцями-школярами; використання здоров’язберігаючих технологій та окремих їх елементів в навчальному процесі та їх вплив на інтелектуальну успішність дитини»;

-Результати тематичної перевірки: «Ефективна взаємодія педагога з вихованцем-учнем в процесі самоосвітньої діяльності як засіб формування  позитивного ставлення дитини до навчання».  Роль бібліотеки у піднесені рівня самоосвіти школярів», організація проведення самопідготовки та індивідуально-корекційної роботи з вихованцями- школярами)

-Моніторинг навчальних досягнень вихованців-школярів за 1-е півріччя2019-2020н.р.

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

січень

4

МО педагогів шкільної ланки

-Організація занять самопідготовки та роботи наставників-тьюторів (індивідуальний супровід вихованців) в новому навчальному році.

-Підготовка до проведення тематичної перевірки «Ефективна взаємодія педагога з вихованцем-учнем в процесі самоосвітньої діяльності як засіб формування  позитивного ставлення дитини до навчання».

-Соціально-психолого-педагогічне дослідження причин неуспішності вихованців-школярів шляхом анкетування.

- Проектування аукціону педагогічних ідей на тему «Шляхи формування мотивації вихованця-школяра до навчання за сучасних умов. Ефективні форми роботи педагогічного колективу для становлення успішного вихованця-школяра».

Психолого - педагогічна дискусія»: «Результативність навчання. Ефективні форми роботи педагогічного колективу для становлення успішного вихованця-школяра».

-Аналіз успішності вихованців за навчальний рік.

-Проведення аналітичних звітів тьюторів «Особистісний супровід педагога в індивідуальніій роботі з вихованцями». Пропозиції. Перспективи.

вересень

 

листопад

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

травень

5

Консультації. Педагогічні години

Консультативний пункт. Психологічне консультування.

-        «Як допомогти дитині в підготовці уроків»

-        «Як попередити та уникнути «домашніх баталій».

грудень

6

Наступність зі школою (ЗОШ №11)

Тричі на рік організована робота «Круглого столу»:

•    Педагогічний супровід  дитини дитячого будинку  у підготовці її до школи.

•    Створення умов для правильного мовного розвитку дітей в умовах дитячого будинку.

-«Методичний лекторій» з теми «Наступність  в  роботі  д/будинку  та  школи  в  світлі  сучасних  вимог  реформи  освіти».

- На базі ЗОШ №11 організований круглий стіл з теми «Актуальні питання адаптації першокласників».

жовтень, грудень, січень

 

листопад

 

грудень

 

Протягом 2019-2020 н.р. здійснено поточний і підсум­ковий моніторинги навчальної діяльності вихованців-школярів, результати шкільної успішності вихованців-школярів оформлено у вигляді узагальнених таблиць з показниками досягнень вихованців-школярів дитячого будинку: по класам, груповим колективам, вихователями-тьюторами; складено рейтингові таблиці, загальна зведена таблиця з усіх видів предметного оцінювання та визначенням середнього балу по закладу.

Впродовж навчального року проводилися результати контрольно-оцінної діяльності, які мали виховне значення. Об’єктивно і методично правильно організований контроль розкривав невикористані резерви, можливості дитини, стимулював учнів до систематичної наполегливої праці, що зумовлювало формування важливих якостей особистості: відповідальності, здатності до подолання труднощів, самостійності.

Відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту» та на виконання Державної стратегії й основних напрямків розвитку освіти у ХХІ столітті та з метою продуктивного аналізу рівня організації самоосвітньої роботи дітей шкільного віку у позаурочний час; підняття рівня успішності вихованців-школярів дитячого будинку у навчанні, визначення факторів, від яких вона залежить та виявлення оптимальних шляхи щодо підвищення мотивації вихованців-школярів до навчальної діяльності, основних причин неуспішності та способів вирішення даної проблеми; напрацювання шляхів підвищення ефективності якості навчальної діяльності та виконання пріоритетних завдань закладу в 2019-2020 навчальному році з 02.12. по 16.12.2019 р. проведено тематичну перевірку за темою: «Ефективна взаємодія педагога з вихованцем-учнем в процесі самоосвітньої діяльності як засіб формування  позитивного ставлення дитини до навчання».                                                                          

Хочеться зазначити, що впродовж навчального року самоосвітня діяльність здійснювалась в закладі згідно розробленого та затвердженого графіку роботи та наданим рекомендаціям. На шкільній ланці самопідготовка проходить з 15.00 до 17.00, а індивідуально-корекційна робота у вечірні години (зокрема робота по перевірці усних уроків). На виїзних міні-нарадах, які пройшли в кінці навчального року, вихователями групових колективів та членами методичного об’єднання закладу проаналізовано рівень навчальних досягнень вихованців і колегіально визначено програму дій на 2020-2021 н.р. щодо подальшої  корекційно-педагогічної роботи з підвищення навчальних знань дітей-школярів, ефективної роботи в карантинний період – організація дистанційного навчання вихованців та співпраця з вчителями (рекомендації вихователів та вчителів-тьюторів дитячого будинку, рекомендації вчителів ЗОШ №11, спец. школи №10 та міського ліцею).

З 12.03.2020 року з вихованцями-школярами КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» здійснювалось дистанційне навчання під час карантину.

Педагоги дитячого будинку забезпечували виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу освіти вихованцями, а також виконання працівниками закладу іншої роботи (виховної, організаційно-педагогічної, методичної тощо).

Вихователі проводили облік виконаних завдань в групових журналах та фіксували зміст домашнього завдання, здійснювали взаємозв’язок з вчителями шкіл.

Для ефективної організації дистанційного навчання наших вихованців-школярів в дитячому будинку під час карантину були створені групи в соціальних мережах Facebook, Viber. З педагогами проведено:

·        інструктаж та надана роз’яснювальна інформація  щодо виконання домашнього завдання дистанційного навчання у Viber та Telegram-групах, соціальних мережах Facebook, Classroom, Zoom;

·        розроблено алгоритм дій вихователів щодо роботи в умовах дистанційного навчання в закладі;

·        та надано методичні рекомендації щодо організації перегляду навчальних онлайн-занять, уроків, консультацій за допомогою дистанційних технологій;

·        консультування з питань організації діяльності соціально-психологічної служби на період карантину.

В онлайн-режимі всі педагоги ознайомилися з рекомендаціями МОН України щодо дистанційної форми навчання у період карантину (самоосвіта). Було складено режим дня, де враховано проведення самоосвітньої діяльності дітей, перегляд відеоуроків, руханок тощо. Для більш ефективної та результативної роботи в період к5арантину, складено розклад проведення занять:

·        з англійської мови, перегляд онлайн-уроків з керівником Акимовою М.А.;

·        роботи наставників-тьюторів для здійснення індивідуального супроводу дітей, які потребують допомоги в умовах дистанційного навчання під час карантину: Жавко О.А. (Семенцов Максим – 8 клас, КЗ «Білгород-Дністровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №10 І-ІІ ступенів» (логопедичний клас), Скрипник Г.Д. (Андросюк Ангеліна – 11 клас, Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей», підготовка до ЗНО).

 Всі групові колективи були забезпечені технічними засобами навчання: ноутбуки, телевізори, планшети, мобільні пристрої для максимальної комфортної роботи з дистанційного навчання. Для презентацій інформаційного та довідкового матеріалу широко використовувалась мультимедійна дошка. Вихованці-учні були завчасно забезпечені шкільним приладдям.

Спільно з вчителями ЗОШ №11 були вибрані доступні та зручні форми роботи з учнями закладу. ЗОШ №11, КЗ «Б.- Дністровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №10 І-ІІ ступенів» (логопедичні класи), Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей».

З 6 квітня 2020 року всі вихованці-школярі нашого закладу активно включились в перегляд трансляцій уроків для учнів 5-11 класів на карантині - «Всеукраїнської школи-онлайн», на YouTube-каналі МОН.

Свідома та відповідальна робота вихователя під час дистанційного навчання відобразилась на роботі вихованців-школярів. Незважаючи на непрості умови під час карантину, навчання наших учнів продовжується дистанційно і має свої позитивні сторони: ·        діти виконують завдання в зручній для них, домашній обстановці, з допомогою та порозумінням вихователів; ·        більше часу можна присвятити самопідготовці, саморозвитку дитини, самостійно розібратися з граматичними правилами; ·        самостійно віднайти відповіді на тестові запитання з історії, географії, біології тощо з використанням бібліотеки закладу та інтернет-ресурсами; ·        більше часу працюємо з друкованими зошитами; ·        у випадку, коли складно виконати завдання, завжди поруч є вихователь, який пояснить завдання: спочатку розбере теоретичний матеріал з учнем, а потім переходить до практичних завдань (за таким принципом вихователь працює з дітьми з інших предметів; вчителі шкіл не надають свої онлайн-уроки, пояснення; діти переглядають трансляцію «Всеукраїнської школи онлайн»); труднощі виникають в тому, що вихователю треба спочатку самому розібрати матеріал, а потім довести дітям; ·        діти системно працюють з додатковими матеріалами, що надає вихователь; виконують практичні, контрольні роботи.

Вдячні за підтримку у налагодженні цієї роботи вихователям: Александровій С.С., Алехіній А.О., Негруці-Колубай Н.В., Юрескул А.П., Коваленко Г.О., Акимовій М.А., Жавко О.А., Щербині Н.О., Чумаченко Н.Ф., Кучеренко О.Ю.,  Коваленко Н.В., Гайдановій Л.І., Самаріній В.І., Гукасян Є.І. Дударевій Г.С., Квітковській Т.В., Леженко В.М. та іншим педагогам, які підтримують зв’язок з вчителями, контролюють виконання завдань, надають професійну допомогу вихованцям, цікаво та змістовно організовують дозвілля дітей в умовах карантину.

На виїзних міні-нарадах, які пройшли в кінці навчального року, вихователями групових колективів та членами науково-методичної ради закладу проаналізовано рівень навчальних досягнень вихованців і  колегіально визначено програму дій на літньо-оздоровчий період щодо подальшої  корекційно-педагогічної роботи з підвищення навчальних знань дітей-школярів (рекомендації вчителів ЗОШ №11, спец. школи №10, міського ліцею).

Отже, на сучасному етапі реформування освіти наша навчально-виховна робота закладу направлена на підвищення якісного рівня здобуття освіти дітьми, які виховуються в нашому закладі та відвідують освітні заклади міста, через запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання; створення належних умов їх проживання й виховання; забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

2.2   АНАЛІЗ КОРЕКЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.        

Цілісність освітнього процесу на дошкільній ланці забезпечується реалізацією Базового компонента дошкільної освіти який є Державним стандартом. У базовому компоненті зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та виховання дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Освітній процес в дитячому будинку на дошкільній ланці здійснюється відповідно вимог Базового компоненту та затвердженому розкладу занять. Базові заняття (математика, елементи грамоти, розвиток мовлення/ознайомлення з оточуючим, заняття з образотворчої діяльності,  фізкультурні заняття,  музичні заняття тощо) проводять в-дефектологи, вихователі, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник закладу.

В 2019-2020 навчальному році здійснені різні види контролю за навчально-корекційною роботою: тематичний, наступний, попередній, діагностичний, моніторинг знань дітей дошкільного та шкільного віку з базових дисциплін  (січень, травень) тощо.

Протягом року заступником директора з ВР Однорал Л.П. постійно здійснювався контроль та надавалась методична допомога в організації навчального процесу на дошкільній ланці.

З метою зменшення навантаження на дитину  пріоритет надається організації в закладі інтегрованих та комплексних занять, на основі інтеграції освітніх ліній: «Дитина у світі природи»,  «Особистість дитини», «Дитина у світі культури»,  «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

Під час інтегрованого заняття логіко-математичного напрямку  комбінуються види роботи: математичні завдання, розв’язування логічних завдань, елементи письма в зошиті в клітинку, дослідницько-пошукова діяльність, робота з конструктором «Лего», паличками Кюїзенера, рахівницею Абакус, ознайомлення з оточуючим світом тощо.

Інтегроване заняття інтелектуально-мовленнєвого напрямку складається з розвитку мовлення, елементів грамоти, художньої літератури, елементів письма в зошиті в лінійку, ознайомлення з оточуючим світом відповідно лексичній темі, природою, соціальної тематики тощо.

Одним із напрямків контрольно-діагностичної роботи - є моніторингове дослідження якості навчання дітей. Аналіз і оцінка знань, умінь і навичок дітей – невід’ємний структурний компонент навчального процесу, що передбачає виявлення успіхів та прогалин у знаннях дітей за певний період. З огляду на вище сказане та з метою визначення якості виконання Закону України «Про дошкільну освіту» (редакція від 16.07.2019, підстава № 2704-VIII ),  Базового компоненту дошкільної освіти, Листа МОН України від 02.07.2019 року №1/9-419, Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»; навчальних програм «Віконечко», «Впевнений старт» та з метою дослідити рівень засвоєння дітьми старшого дошкільного віку програмного матеріалу, за необхідності внести корективи в подальшу роботу з дітьми, забезпечення регулярного оцінювання розвитку і навчальних досягнень дітей з ціллю оцінки ефективності методів навчання, в січні та травні  2020 року  здійснений моніторинг засвоєння програмного матеріалу дітей старшого дошкільного віку.

Наслідки спостереження за дітьми під час навчально-корекційної діяльності доводять, що діти адаптовані до життя в колективі однолітків, виконують елементарні організаційні вимоги вихователів (догляд за собою, трудові доручення тощо), в-дефектолога в навчальній діяльності  (наприклад: покласти на край парти наочність, взяти олівець в праву руку, розкрити зошит тощо).

Зроблено висновки, що на дошкільному відділені – створені комфортні умови для корекційного розвитку дітей, за яких кожна дитина відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Освітній процес відбувається за умови постійної активної взаємодії дітей, що сприяє свідомому опануванню програмного матеріалу та корекції недоліків у психічному розвитку.

     Перевірка довела, що педагоги закладу (Коваленко С.В., Ларіна І.П., Шульга Н.Я., Фраймарк О.О.) практикують різні види занять, зокрема й інтегровані, що сприяє підвищенню навчальній активності, забезпечує системність знань дітей, зумовлює формування у дитини цілісної картини  світу.           Особливу увагу педагоги приділяють формуванню у дошкільнят пізнавальних процесів: вміння аналізувати, порівнювати; узагальнювати; міркувати, доводити, пояснювати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися.

Аналіз занять показав, що для активного навчання дефектологи та вихователі використовують новітні педагогічні технології, зокрема: ментальна арифметика, палички Кюїзенера; інтелектуальна та  асоціативна карти, мнемотаблиці, казка-зв'язка; конструктор LEGO;  методи та прийоми проблемного навчання (ствердження-провокації, запитання-інтрига, запитання-завдання, «мікрофон», пізнавальні діалоги, проблемні бесіди - «полілог», асоціативний кущ», прості досліди та експерименти тощо).

            Зроблено висновки, що інтерактивні методи розвивають логічне мислення, активізують мовленнєві дії, вчать: розмірковувати, слухати, порівнювати, зіставляти, переконувати, доводити, що дається дітям дуже важко.

            Використання інтерактивних методів в навчальної діяльності робить заняття більш цікавими, продуктивними, а  дітей - активними учасниками процесу пізнання

Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти.

Педагоги закладу знаходяться у постійному пошуку новітніх педагогічних технологій. Інноваційна діяльність в закладі є важливим напрямком роботи з наступності як один із позитивних показників успішної і творчої роботи колективу.

В закладі тричі на рік (вересень, січень, травень) вчителями-дефектологами та методистом проводилися обстеження психічного розвитку дітей; двічі на рік (січень, травень) визначається динаміка їх розумового розвитку. Результати обстеження, ефективність методів корекційного навчання розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях МО дефектологів та вихователів. Визначаються та складаються напрямки та методи подальшого корекційного впливу.

З метою визначення рівня інтелектуального розвитку дітей підготовчого до школи віку за І та ІІ півріччя 2019-2020 навчального року, якості засвоєння програмного матеріалу з основних базових дисциплін кожною дитиною  підготовчого до школи віку, у січні та травні 2020 р. здвр Однорал Л.П. проведений моніторинг  інтелектуальної готовності дітей 6-7 років до навчання у школі.

Наслідки спостереження за дітьми під час навчально-корекційної діяльності свідчать, що у дітей переважає оптимістичний настрій, у більшості дітей є бажання займатися, сформовані організаційні вміння та навички (правила поведінки школяра).

Успішне впровадження тьюторства, як інноваційного методу в індивідуальному супроводі вихованців-школярів в навчально-виховному процесі, забезпечило достатній рівень результативності навчальних досягнень вихованців-старшокласників, підвищився їх рейтинг успішності. Зроблено загальні висновки, що в дитячому будинку на достатньому рівні створено умови для успішного виконання домашнього завдання вихованців-школярів. Процес самопідготовки, інтенсивність та емоційність спільної праці вихователя та учня здійснюються на основі взаємної поваги та довіри.

За результатами корекційно-навчальної діяльності можна зробити висновок, що в закладі успішно вирішуються проблеми соціальної інтеграції дітей з ООП в загальноосвітній простір ЗОШ №11 та їх успішній соціалізації у суспільство, що базується на принципі забезпечення основоположного права дітей на освіту. На кінець 2019-2020 навчального року всіх учнів переведено до наступних класів. До ДНЗ вступили 3 вихованця-випускника (учнів 9 та 11-х класів).

Навчально-виховна робота закладу направлена на підвищення якісного рівня здобуття освіти дітьми, які виховуються в нашому закладі та відвідують ЗОШ №11, КЗ «Б.-Дністровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №10 І-ІІ ступенів», Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей», через запровадження інтегрованого навчання, створення належних умов їх проживання й виховання; забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; індивідуального супроводу вихованців вихователями, наставниками-тьюторами впродовж навчального року під час навчально-виховного процесу.

 

II.  АНАЛІЗ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

2.1.У 2019-2020 н.р одним із пріоритетних завдань закладу є - «Створення умов для усвідомленого професіонального самовизначення вихованців відповідно до їх здібностей, нахилів, інтересів, потреб суспільства в кадрах; формування здібності до соціально-професіональної адаптації в суспільстві».

Зміст корекційно-виховної роботи закладу характеризується педагогічною цілеспрямованістю і суспільно необхідним характером діяльності як дітей дошкільників так і вихованців-школярів. Виховна робота здійснюється в умовах належного педагогічного режиму, який є одним з найважливіших засобів виховання. Виховна робота дитячого будинку у 2018-2019 н. році  була спланована у світлі завдань Концепції  «Нової Української школи»,

У виховній роботі заклад керується нормативно-правовими документами: Законами України «Про освіту» (05.09.17р.), «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (від 26.03. 2015 р,); Наказами МОНУ: «Про заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня 2015 року № 580/2015; «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» № 334/2015; Листів Міністерства освіти  і науки України  «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 №1/9-396, та Указів Президента України: «Про День захисника України», від 14.10.2014 №806; Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН України від 16.06.2015 р. №641); Листами Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації  з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році».  національною програмою «Діти України», ЛМОНУ «Про недопущення випадків порушень прав дітей з боку педагогів під час освітнього процесу» – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, Одеського обласного департаменту освіти і науки тощо.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в закладі  в 2019-2020 н. р. працювали вихователі, керівники гуртків, соціальний педагог, практичні психологи, педагог організатор.  Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою вихователів, дитячого самоврядування є адміністрація дитячого будинку. Адміністрація закладу контролює результати роботи вихователів груп, керівників гуртків, органів лідерського руху дитячого самоврядування, самоорганізуючого простору – коворкінг та дитячої бібліотеки.

Планування виховної роботи зорієнтоване на вирішення проблемної теми та пріоритетних завдань закладу, які є основою для індивідуальної й колективної  роботи з дитячим колективом.  

З метою підвищення ефективності виховної роботи, спрямованої на соціалізацію вихованців, протягом року системно проводяться тематичні місячники, тижні, дні.           

Впровадження в НВП інноваційних форм і методів методичної роботи допомогли передбачити моделювання реальних педагогічних ситуацій, спільне розв’язування проблем на основі аналізу обставин; сприяли створенню атмосфери співробітництва і взаємодії (семінари-тренінги, майстер-класи, брейн-ринги, педагогічні посиденьки, виставки, конкурси та фестивалі педагогічної майстерності, презентації, творчі лабораторії, психолого-педагогічні дискусії, методичні фото-відео сесії, засідання «круглих столів» тощо).

    2.2.   Одним із пріоритетних завдань дитячого будинку та освіти є - закладання базису високодуховної особистості, національної та громадянської свідомості на основі гуманістичних цінностей, загальнолюдських ідеалів.

Випливаючи із суспільних потреб сьогодення, формування активного громадянина  в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим напрямком навчально-виховного процесу  в закладах освіти, зокрема, в дитячому будинку.

Згідно мережі занять, щотижня плануються і проводяться з дітьми «Уроки Духовності», «Уроки Мужності», «Морально-етичні бесіди» заняття на «Екологічній стежині здоров’я». На таких заняттях реалізуються цілі національно-патріотичного, військово-патріотичного, морально-етичного виховання, розширюються народознавчі знання.

В закладі створено розвивальне життєве середовище – сукупність умов,  які сприяють розвитку національної свідомості (територія, приміщення закладу, групи; програмно-методичне забезпечення; навчальні посібники; методичні посібники, сукупність методів, прийомів та засобів, атмосфера тощо). Оскільки життєвий простір – категорія інтегрована, яка охоплює всі сфери життєдіяльності вихованців, педагоги створили оптимальні умови у сферах «Природа», «Культура», «Предметний світ», «Людина» тощо. Оформлені навчальні посібники, альбоми, ілюстровані тематичні теки громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального спрямування (паперовий та електронний варіант) за загальною темою «Україна від А до Я».

Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного та шкільного віку в умовах дитячого будинку здійснюється через різні складові організації діяльності закладу і окреслюється у річному плані роботи, перспективних і календарних планах освітньої роботи педагогів в різних вікових групах і охоплює всіх учасників освітнього процесу.

Ефективними для ознайомлення вихованців закладу з історією і культурою рідного міста є екскурсії, туристичні походи до історичних, археологічних, краєзнавчих, природничих, меморіальних, мистецьких, етнографічних, промислових та інших визначних місць, музеїв міста. Щотижня вихователі планують та здійснюють екскурсії по рідному місту до найцікавіших місць: старовинної фортеці, краєзнавчого музею, до меморіалу слави героїв Другої Світової війни, до Дністровського лиману, місцевих підприємств (фабрика «Белста», морський порт тощо).

Велике виховне значення у патріотичному вихованні дітей належить екскурсіям природничого напрямку. Природа своїм розмаїттям, барвами і динамічністю процесів привертає увагу дітей змалку, збагачує їх мислення, є джерелом радісних переживань. Творчими педагогами закладу в цьому році розроблені освітні проекти з національно-патріотичного виховання та реалізовані з дітьми старшого дошкільного та  шкільного віку.

Проектними матеріалами користуються усі педагоги закладу, особливо проекти є хорошою допомогою у роботі для педагогів-початківців. Екскурсійні, відкриті заходи, взаємовідвідування, проекти сприяли збагаченню, розширенню та систематизації знань дітей природознавчого та народознавчого характеру, вихованню у дітей почуття патріотизму, гордості.

Благодатним тлом для  формування національно-патріотичної свідомості є - ігрова діяльність (творча гра, народні рухливі та хороводні ігри). Особливо діти полюбляють народні ігри, які передаються з покоління в покоління, в їх змісті відбито національну психологію кожного народу. Діти добре знають та з задоволенням грають в народні українські ігри у вільний  час: в ранкові та вечірні години, на прогулянці.

Складовою частиною патріотичного виховання - є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби.

            У вересні, жовтні проведена виховна та інформаційно-просвітницька робота з військово-патріотичного виховання в межах: Відзначення Міжнародного Дня Миру за темою  «Миру - мир! Ми за світ без війни!» (21.09.). У жовтні, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звичаїв; сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу молодого покоління; розширення знань про героїв АТО. За допомогою інтерактивних методів роботи, педагоги виховують у дітей повагу до захисників України.

З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання з дітьми шкільного віку, направлену на формування у вихованців знань про соборність, свободу та єдність України, соціально-політичної компетентності, національної свідомості, виховання почуття патріотизму, любові й пошани до рідної країни, урочисто відзначений День Соборності за темою: «Задзвеніли срібні дзвони України» - шк.. ланка та на дошк.ланці «Благословенна Україна – на завжди в серденьку моєму».

             Ініціативна група, яка здійснила контроль за  виховною роботою, зробила висновки, що проведені актуальні теми виховних заходів, вихователі розкрили історичну основу Дня соборності України; поглибили знання дітей про історію виникнення свята Соборності України (Злуки), познайомили зі  ст. 20 Конституції України; ознайомили з цікавими фактами про Україну; надали дітям знання про  історичний факт злуки українського народу, його значення.  Виховна робота сприяла пробудженню інтересу до поглибленого вивчення історії та культурних надбань українського народу.

У травні, вже стало традицією проводити тиждень патріотичного виховання. У цьому році тиждень пройшов під назвою: «Ціна Перемоги. Маки пам’яті». Творчою групою зроблено загальні висновки, що формування та закладання базису національної та громадянської свідомості вихованців здійснюються на основі гуманістичних цінностей, загальнолюдських ідеалів. У вихованні патріотичної та громадянської позиції використовується воєнно-патріотичний матеріалі (слайди, відеоролик, документальні фільми, мультфільми).

Виховна робота з даного напрямку для вихованців закладу була змістовна, цікава і повчальна, спрямована на прищеплення шанобливого ставлення до історії нашої держави. Вихователі широко використовують ефективні методи роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку: мультимедійні технології, дидактичні ігри з патріотичним навантаженням; елементи образотворчої діяльності, інтелектуальні завдання тощо.

2.3. Особливе місце у виховній роботі займає фізкультурно-оздоровча робота та безпека життєдіяльності  дітей (БЖ).

Відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про дошкільну освіту» (оновлений), «Про фізичну культуру і спорт» (із змінами); Указу Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» від 9.02.2016 №42/2016; Указу Президента України Цільова комплексна програма «Фізичне виховання - здоров'я нації»; Постанови КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» від 01.03.2017 №115; Листів МОНУ: «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» від 13.06.2018 №1/9-386; «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456; Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі» від 27.08.2004 р. №1/9-438, Інструктивно-методичних рекомендацій міністерства освіти і науки України про «Організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (2016 р.); «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу» від 16.08.10 р., №1/9-563; Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. №458 та з метою забезпечення здобуття відомостей про вплив заходів рухового режиму на функціональний стан дітей  під час проведення занять з фізкультури, ранкової гімнастики та гімнастики пробудження; визначення рівня професіоналізму педагога в організації фізкультурних заходів; надання методичної допомоги педагогам в організації  фізкультурно-оздоровчої роботи; виявлення та усунення недоліків в жовтні 2019 року ЗДВР Однорал Л.П. та лікарем Федорончук Т.І. здійснений тематичний контроль за організацією та проведенням  фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку.

ЗДВР Л.П. Однорал та лікарем Т.І. Федорончук проведений внутрішній контроль за організацією фізкультурно-оздоровчих заходів: фізкультурних занять; ранкової гімнастики; гімнастики пробудження після денного сну;  спортивних секцій; малих форм активного відпочинку (фізхвилинки, релаксаційні паузи)за плануванням фізичного виховання в перспективному та календарному планах.

Зроблені загальні висновки. Фізичне виховання в закладі є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину всебічного виховання. Фізичне виховання забезпечує розвиток не тільки фізичних, а й морально-вольових, розумових здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Здійснюється фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових фізкультурних занять та фізкультурних заходів (ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультурні розваги, оздоровчо-спортивні заняття, спортивні секції тощо). Для їх ефективного проведення створені належні умови. 

 Організовані фізкультурні заняття, фізкультурні розваги та свята, заняття спортивних секцій  проводили інструктором з фізичної культури Олейник В.А. Ранкову гімнастику та гімнастику пробудження після денного сну, рухливі та спортивні ігри, малі форми фізичної культури (фізхвилинки, фізпаузи тощо) проводять вихователі.

Зроблено висновки, що фізкультурний-оздоровчий та спортивний інвентар у належному стані, безпечний для життя і здоров’я дітей. Вихователі та фізінструктор дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та правил безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів.

В закладі здійснюється лікарський контроль за станом здоров’я дітей, фізичним вихованням, організацією та проведенням фізкультурних заходів. Лікар щодня визначає стань здоров’я, функціональний стан організму дітей, дає дозвіл на заняття фізкультурою (або забороняє).  Несе персональну відповідальність за допуск дітей до занять фізкультурою.

Протягом року здійснювався контроль за організацією днів Здоров’я, які проходили під гаслом:  «В здоровому тілі – здоровий дух».З вересня по травень проведені Дні здоров'я .

Особиста безпека життя дитини одна - з найактуальніших проблем сучасності. Педагоги дитячого будинку створюють безпечні умови життєдіяльності дітей, формують у них навички безпечної поведінки і вміння передбачати наслідки небезпечних розваг. За виховною роботою з безпеки життя ведеться постійний контроль з боку адміністрації, методичної служби, ініціативної групи.

У листопаді, за ініціативою директорки дитячого будинку Форнальчук О.С., була створена ініціативна група, яка здійснила попередній контроль За організацією і проведенням занять з охорони здоров’я і життя  дітей.

Були зроблені висновки, що проблема здоров’я розглядається з вихованцями закладу на таких заняттях: «БЖ», «Урок Здоров’я», «Фізкультура», «Ознайомлення з оточуючим»; під час екскурсій, піших переходів, цільових спостережень. Окремі вузькі аспекти проблеми збереження здоров’я вивчаються з вихованцями на виховних годинах з ПДР (правила дорожнього руху) та  ППБ (правила пожежної безпеки).

Валеологічна інформація дітям надається виважено, лише та, що доступна для їхнього віку, допомагає вихованцям використовувати знання для власного здоров’я.

В закладі продовжує діяти організована система цілеспрямованих Уроків Здоров’я, які проходять щотижня за декількома напрямками.

Окрім Уроків Здоров'я, щодня з дітьми проводяться бесіди, інструктажі з БЖ, які фіксуються в календарних планах вихователів та зошиті «Інструктажі з БЖ».

У листопаді з метою здійснення профілактичних заходів, спрямованих на вироблення серед учасників навчально-виховного процесу навичок дотримання правил пожежної безпеки, моделі правильної поведінки в ситуації пожежі; формування у дітей старшого дошкільного та шкільного віку вміння бачити небезпеку від пожежі, набуття стереотипу безпечної поведінки в побуті та природі, ініціативною групою здійснено тематичний контроль з правил пожежної безпеки у межах тематичного тижня  «Пожежній загрозі скажемо: Ні!».                                                                                                  

            Ініціативною групою зроблено висновки, що вихователі в системі проводять  з дітьми організовані виховні заходи спрямовані на розширення у дітей знань про небезпечні речовини, безпеку в побуті, на дорозі, в школі, під час відпочинку на природі, про шкідливі звички тощо. Звертають увагу на те, що поведінка людини може впливати і на її здоров’я, і на здоров’я оточуючих. Знайомлять дітей з елементарними правилами безпечної поведінки в оточуючому довкіллі; формують у вихованців вміння бачити небезпеку, правильно діяти в небезпечних ситуаціях та збагачують досвід щодо поведінки в побуті, школі, природі. Але знання дітей розрізнені, не стійки. Згідно недоліків педагоги отримали рекомендації.

Питання стану роботи закладу щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку, попередження травматизму та оздоровлення вихованців розглядалися та аналізувалися: на педагогічній раді, нараді при директорові, виробничих нарадах, інструктивно-методичних нарадах.

Контроль за виховною роботою з даного напрямку довів, що вся виховна робота дошкільної та шкільної ланки спрямована на формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, безпечної поведінки у екстремальних ситуаціях різного характеру.

2.4.    Особливу увагу зосереджуємо  на підвищенні рівня превентивної роботи. Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 5/2018 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2020 року»; наказ від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2020 року». Також перед початком нового навчального року усім педагогам закладу ознайомитися з «Концепцією превентивного виховання дітей та молоді в системі освіти України», яка булла розроблена Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

  На нарадах, методичних об’єднаннях звернули увагу  практичних психологів, соціального педагога та вихователів  на питання щодо подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх; обговорили шляхи посилення профілактичної і правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності серед неповнолітніх; вказали на необхідність розширення індивідуальних форм роботи з підлітками «групи ризику», залучення їх до

позакласної роботи в гуртках і секціях.

  Також треба відмітити, що в закладі  педагоги організовують і проводять профілактичну роботу щодо запобігання насильства над дітьми: виховні заходи з  права, цикли бесід та диспутів; тренінгові заняття – «Ми протии насильства», «Толерантне ставлення однолітків один до одного», «Злочин, який не розголошується», «Ні насильству», « Ні булінгу», «Я і мої однолітки», «Поважай себе і оточуючих», «Дізнайся про свої права», «Молодь і закон»; виховні години: «В країні чемності і доброти», «Діти вулиці»; засідання клубів – «Усі ми різні, але маємо багато спільного», «Толерантність та демократія», «Від стереотипів до упередження»; круглі столи – «Злочин і кара», «Захисти себе від насильства»;  ярмарок брошур «Скажи насильству — Ні!»; рейд «Урок-перерва».

  Викликає занепокоєння щорічне зростання кількості злочинів, вчинених підлітками внаслідок запозичення інформації з мережі Інтернет чи під впливом негативної інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо). Розв’язанню цих проблем має сприяти безумовне забезпечення безпечного доступу вихованців  до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті. Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з вихователями  щодо ризиків, які приховує в собі Інтернет, надання їм допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації. Педагогічні працівника мають володіти формами і методами просвітницької роботи з вихованцями щодо попередження ризиків негативної інформації. Така діяльність має базуватися на знаннях наслідків негативного впливу інформації на підлітків, умінні донести до них важливість Інтернет-безпеки для забезпечення власного духовного та соціального благополуччя, психічної рівноваги.

Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища в дитячому будинку, вирішення дитячих  конфліктів є впровадження програм примирення серед однолітків, які навчають вихованців засвоїти навички вирішення конфліктів ненасильницьким шляхом за

допомогою посередників шляхом створення в закладі дитячої служби порозуміння (лідерський рух дитячого самоврядування) . Діяльність цієї служби дозволяє формувати у вихованців навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій в закладі, забезпечувати психологічно здорове середовище в дитячому колективі.

   Із метою попередження негативних проявів у дитячому колективі, безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми, встановлення безпечного, комфортного середовища в закладі,

вирішення дитячих конфліктів, в дитячому будинку здійснюється:

-  облік дітей, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги з боку педагогів, психологів, соціального педагога;

- інформувати служби у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  Б-Дністровський сектор ювенальної превенціі;

- розроблені плани психолого-педагогічного супроводу таких дітей;

- контролюються відвідування вихованцями ЗОШ №11 та якість навчання;

Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються  від найпростіших бесіда, гри, екскурсій у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я”  кожного вихованця. Другий рік педагоги закладу працюють над впровадженням цільових творчих проектів. Цільові творчі проекти спрямовані на виховання у вихованців знань певних законів, норм поведінки, своїх обов’язків, усвідомлення вихованцями понять відповідальності і покарання за порушення закону.

  В рамках місячника правового та превентивного виховання  «Я – громадян України»  в  грудні місяці 2019 р. пройшов тиждень  правової та превентивної освіти, згідно з планом тижня проведені:

 • Диспут «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (інформаційний блок «Мої права та обов’язки»)- соцпедагог
 • Захід-презентація «Основний закон нашої держави» -  вихователь Ведута О.О.
 • інтерактивне заняття «Права дитини на захист від експлуатації, насилля, жорстокого поводження». Тест на вивчення правової свідомості старшокласників –  практичний психолог Жавко О.А.
 • В/з «Основні права та обов’язки громадянина. Декларація прав дитини» (з використанням активних методів навчання) – вихователі груп
 • конкурс-вікторина «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?» - вихователь
 • лекція «Основний закон незалежної держави» (5-9 кл.) –День прав людини. – соціальний педагог Скиба Е.А.
 • лекція для вихованців старших класів на тему «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» - оперуповноваженим кримінальної  міліції. 
 • оперативна нарада лідерського руху дитячого самоврядування Спілки духовності з питань дисципліни та правопорядку вихованців у школі, дитячому будинку.

    У  дитячому будинку з питань профілактики правопорушень розроблено план роботи та

Положення про Раду профілактики, комплексний план роботи з Б-Дністровським сектором ювенальної превенції, з Центром соціальної служби у справах дітей, сім’ї та молоді.

  Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи закладу. На засіданнях Ради розглядались випадки порушення  поведінки вихованцями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків  уроків  без поважних причин.   

   Розроблена система профілактичної роботи:

-     контроль за відвідуванням вихованцями школи ведеться вихователями у 

      спеціальному журналі;

 • розроблені для вихованців правила поводження в закладі та школі;
 • проводяться цикли бесід на соціально-правову тематику.

    Вихователі закладу  здійснюють постійний контроль за відвідуванням уроків в школі вихованцями, за успішністю знань, вивчають характер та  прояви особистості вихованців, здійснюють виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню вихованців в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у групах, де вони проживають.

На початок навчального року на внутрішньому обліку було 3 вихованця:

1.

Савченко Рустам

 19.01.07

  5

Має великі прогалини в навчанні, піддається впливу дітей з негативною поведінкою. Вибірково відвідує уроки та самовільно залишає їх, небажання навчатись.

2.

 Цуркан Євген

 15.06.06

  7

Схильний до бродяжництва, відсутня мотивація до навчання, має низький рівень знань, притаманні шкідливі звички.

3.

Євдокімов Ігор

 22.12.07             

  5

Неадекватний  під час спілкування з дорослими та однолітками.  Схильний до крадіжок.  Самовільно залишає уроки.

         

 

    На 01.04.2020 року  на  внутрішньому  обліку залишилось  3  вихованця.

   Паралельно з вихователями  індивідуальну роботу з вихованцями проводять практичний психолог  – Жавко О.А..   Завдяки поглибленої  інформації про дітей контрольованої групи,  бесід  з вихователями, оброблених результатів діагностування надані професійні рекомендації педагогам закладу.  На кожного вихованця  контрольованої категорії  практичний психолог   і соціальний педагог дитячого будинку  склали   План соціального супроводу вихованця  з метою  відстеження соціально-педагогічного розвитку дитини та подолання негативних проявів в емоційно-вольової сфері. 

    Практичним психологом дитячого будинку проведена діагностична робота з цією категорією вихованців  за напрямками:

 • діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру,
 • особистості міжродинних  відносин у вихованців;
 • тестування  «Коефіцієнт товариськості» (5-10 кл.)
 • анкетування «Я в колективі однолітків та дорослих»
 • анкетування (5-9 класи) «Справжній друг»
 • складання таблиці «Рівень моральної та соціальної зрілості вихованців шкільного віку»
 • захід-тренінг «Щоденне спілкування та можливі проблеми, які з ним пов’язані»
 • Проблемний стіл: «Культура спілкування сучасного підлітка»

* «Розмовляємо по-одному» (сучасний сленг);

* «Культура мобільного спілкування»

        * «Слова-паразити»

          Проведені індивідуальні консультації для педагогів закладу за питаннями: 

 •   “Психологічний аналіз девіацій поведінки у підлітків”;
 •  “Засоби подолання конфліктів”;
 •  “Моє оточення”;
 •   семінар-тренінг  «Синдром  емоційного вигорання педагогів»

           З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 4-11 класах ведеться  Журнал відвідування вихователями дитячого будинку школи (батьківські збори; проблеми пропусків уроків та навчання в школі, дисципліни на уроках) на основі якого ведеться спільна робота вихователів та вчителів школи з подолання даних проблем. В дитячому будинку основна форма навчання - це самопідготовка, на якій ведеться  Журнал відвідування вихованцями навчальних занять.  Записи у Журналі аналізуються щотижня на зборах Лідерського руху дитячого самоврядування «Спілки духовності».  Вихованці, схильні до пропусків навчальних занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у дитячому будинку, викликаються  на бесіди до соціально-психологічної служби, та адміністрації дитячого будинку.

   Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед підлітків розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях МО вихователів:

вересень 2019 року  -  Про контроль за станом відвідування вихованцями    

                                     навчальних  занять у школі

жовтень 2019 року   -  Про організацію профілактичної роботи щодо  

                                      правопорушень серед вихованців

вересень  2019 року  -  Про роботу профілактичної Ради у закладі

січень      2020 року  -  Про результати виховної роботи у дитячому будинку  щодо  

                                      профілактики правопорушень

травень  2020 року   -  Про зайнятість дітей девіантної поведінки під час літніх  

                                      канікул.

2.5. Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистостіВпровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, побуті вихованців наполегливо проводили педагоги дитячого будинку. Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні  таких заходів різних за формою організації та змістом, які охоплюють всі сфери життя дітей в закладі: свято–концерт «Прощавай літо, здрастуй, школо!!!»,  виступ агітбригади ЮІДР «Перспективні друзі» - «Подорож машиною часу», декади добрих справ «Мій дім – моя турбота», традиційна трудова толока - «День добрих справ», святкова дискотека «Іменинників дружно вітаємо», конкурсна – розважальна програма до Дня збройних сил України; Свято Миколая «Святий Миколай в гості завітав», Новорічний карнавал «Новорічна чудасія», Вертепне дійство, День Святого Валентина «Дружба починається з посмішки», свято Масляної «Масляна, масляна, яка ж ти мала…», «День сміху»,  спортивні змагання  «Сила, спритність та краса», різноманітні конкурси дитячих малюнків-схем «Моя дорога до школи», «Осінній вернісаж», конкурс-виставка виробів з природного матеріалу «Подарунок своїми руками» та багато-багато інших заходів.

 

2.6. Родинно-сімейне вихованняВ дитячому будинку створено Центр сімейно-родинного проживання. В сімейно-родинних групах вихованці вчаться разом жити, працювати, відпочивати. Родинні зв’язки стають міцнішими, відносини - теплішими.

   Родинні групи закладу -  добра школа для вироблення вмінь орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях, в потрібний момент вміти зосередити свою увагу на найважливішому об’єкті діяльності. Діти, спілкуючись з дорослими, випускниками, мають можливість стежити за їх долею, оцінювати їх життєвий вибір професії тощо. Правильно організована робота в родинній групі дає можливість гармонійно об’єднати навчання і виховання, організувати дозвілля дітей відповідно до їхніх інтересів і побажань, надавати їм кваліфіковану допомогу у виконанні домашніх завдань.

 Основна роль в цьому належить вихователю, який знаходять ефективні педагогічні прийоми, які викликають у старших школярів зацікавленість до допомоги молодшим в виробленні навиків навчальної діяльності. А молодших приймати допомогу, як піклування і турботу старших у родині.  При цьому ведеться робота з формування позитивних рис характеру, життєво важливих якостей особистості.

    Введення лідерського руху дитячого самоврядування в родинних групах дає можливість досягти одного із основних завдань родинного виховання: виховання у дітей необхідності самоуправління, самоконтролю та глибокого і всебічного проникнення у сутність своїх прав і обов’язків у процесі життєдіяльності колективу, з подальшим вирішенням його поточних проблем. 

Кожен вихованець закладу бере участь у різноманітних видах суспільно корисної діяльності: самообслуговуванні, побутовій, культурно-масовій діяльності. Це дозволяє розширити сферу життєдіяльності вихованців, їх індивідуальний досвід. А праця поряд з молодшими спонукає старших піклуватися про них, перейматися їхніми турботами, діяти з ними і для них; вчити проявляти турботу про групове майно, природу, інші матеріальні цінності. Дорослі діти вчаться умінню враховувати інтереси, бажання молодших. Суспільно-корисна діяльність сприяє формуванню у вихованців закладу гуманних стосунків, вияву родинних почуттів.

    Оскільки наші діти живуть в різних корпусах, то традиційними стали зустрічі родин.  Цікавою формою роботи є «На гостини до дитини». Один раз на місяць молодші діти запрошують старших до себе на чаювання. Разом грають в ігри, малюють, читають книжки, переглядають мультфільми. Спільно проводяться різні свята та розваги.

Проаналізувавши проживання дітей в родинних групах, можна сказати, що значно поліпшився мікроклімат у середовищі дітей, покращилась соціальна підготовка до майбутнього сімейного життя (культивування почуття відповідальності, милосердя, турботи, взаємодопомоги) та розширилась можливість спілкування з дітьми різного віку, вихованці стали більш комунікабельні.

2.7. Трудова культура й професійна орієнтація. З  метою  підготовки та допомоги старшокласникам у виборі майбутньої професії, розвитку у молоді рис творчої, працелюбної особистості, свідомого ставлення до вибору майбутньої професії, у  дитячому будинку в березні з 13.03. по 18.03 проведено тематичну перевірку: «Система виховних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення вихованців шкільного віку», в рамках тематичного тижня пізнання світу професій та професійного самовизначення «Мій крок до успіху в житті». 

На шкільній ланці закладу створено «Професійний консіліум». Впродовж навчального року проведено серію тренінгових занять «Яка професія мені підходить і де шукати роботу», екскурсія до Центру зайнятості, засідання «круглого столу», зустріч з працівником Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; профорієнтаційна робота: діагностика майбутніх випускників (9-ті класи); обладнання куточку профорієнтаційної літератури у бібліотеці; тренінг «Світ професій зачаровує» (2 години); профорієнтаційне  заняття «Крок до успіху». Вихованці були залучені до участі в  випуску стінгазети «Всі професії важливі» , створення проектів  «Всі професії важливі»,  «Якою я бачу свою майбутню професію?», вікторини  «У світі професій», бесід по групах на теми: «Великий світ професій: як почати пошук своєї», «Професійний вибір: хто його має здійснювати», «Моя майбутня професія», «Ким бути і яким бути», «Обираючи професію, обираєш долю», «Погляд у майбутнє: ким я мрію бути», «Усі професії почесні» та конкурсу малюнків на тему: «Як я уявляю свою майбутню професію».

2.8. В закладі остатньо уваги приділяється екологічному вихованню. З метою активізації валеологічних знань дітей, пропаганди здорового образу життя, підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту життя в умовах надзвичайних ситуацій; здійснення профілактичних заходів, спрямованих на вироблення навичок дотримання правил поведінки в життєво-побутових та надзвичайних ситуаціях, соціальному середовищі; формування ціннісного ставлення до свого здоров’я та життя, вміння бачити небезпеку, правильно діяти в певних ситуаціях та набуття стереотипу безпечної поведінки в природі та суспільстві; підкреслення ролі здоров’я для людини і суспільства у листопаді здійснений контроль за організацією та проведенням тижня безпеки та здоров’я «Здорова дитина – могутня країна».

В кожній групі створено еколого-валеологічне розвивальне середовище для успішної навчально-виховної роботи, структурними елементами якого є - виховні заходи: заняття на екологічній стежині Здоров’я; «Уроки здоров’я», вих. години з БЖ, де дітей знайомлять з природними явищами, з правилами поведінки під час стихійних лих. Раз на місяць проводиться виховна година «Урок духовності» з екологічної тематики. В кожній групі створена система розвивальних природознавчих ігор, вправ, оформлені альбоми, папки-розкладинки, ілюстраційний матеріал для формування у дітей реалістичних уявлень про об’єкти та явища природи. Впроваджуючи в практику роботи інтерактивні методи еколого-валеологічного виховання, педагоги успішно застосували метод проектів як один із інтерактивних методів виховання. Зроблені висновки, що в закладі створені умови для екологічного та валеологічного виховання, збагачення знань дітей про світ природи та професії дорослих, які пов’язані з працею в природі; проводилась різноманітна: заняття, ігрова та театралізована діяльність, розваги, конкурси, бесіди (індивідуальні, групові та колективні), читання художньої літератури, самостійно-художня діяльність, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання штучно створених та ігрових ситуацій та їх практичне розв’язання.

2.5. Організаційно-педагогічною умовою успішної реалізації творчих задатків та нахилів дитини, вільного розвитку особистості, розширення ступенів її самостійності, професійного самовизначення є участь вихованців у гуртковій діяльності.

            Засобами  різних видів мистецької діяльності, декоративно-прикладних видів робіт, інтелектуальних ігрових програм, за допомогою художнього слова, музики, танцю, пісні -  педагоги на тільки  розвивають творчі здібності  дітей, а й розв’язують завдання їх соціалізації, профорієнтації, різносторонності і глибини інтересів (в тому числі і загальнокультурних), морального виховання, патріотизму та духовного зростання.

            У закладі активно функціонують гуртки різного направлення, які мають постійний склад та користуються популярністю у вихованців-школярів:

 •  вокальний гурток «Камертон» -  керівник Ковальова Л.В.;
 • вокально-інструментальний гурток – керівник Цуркан В.В.
 • гурток англійської мови – Акимова М.А.;
 • гурток соціально-побудотової адаптації – Скрипник Г.Д.;
 • фольклорно-театральний гурток «Заграва», керівник Новікова Т.А.;
 • вокально-хоровий «Сонечко», керівник Кожухарова Т.М.;
 • гурток художньої гімнастики «Грація», керівник Олейник В.А.;
 • футбольна секція «Швидкий м'яч», керівник Олейник В.А.;

            З огляду на вище зазначене та на виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної програми «Діти України», затвердженої Указом Президента України від 18 січня 1996 року, Базового Компоненту дошкільної освіти в Україні; листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладаху 2019/2020 навчальному роціта з метою визначення правильності поставленої мети; аналізу рівня професійної підготовки керівника гуртка до організації та проведення гурткового заняття на основі партнерства «педагог-дитина», реалізації принципу компетентнісного навчання в межах гурткової роботи; оцінки комфортності дитини на гуртковому занятті в жовтні 2019 р. та в травні 2020р. в закладі здійснений попередній контроль за організацією та проведенням занять гуртків.

Наслідки контролю свідчать, що скоординовані дії керівників гуртків забезпечують найсприятливіші умови для творчого розвитку вихованців дитячого будинку з урахуванням їх інтересів та індивідуальних здібностей. В закладі створені умови для самореалізації дитини та її підтримки.

Вже стало традицією в дитячому будинку в жовтні місяці в рамках місячника творчості «Кожна дитина талановита» проводити «Дні відкритих дверей» під час яких проводяться презентації гуртків. За результатами проведено «творча лабораторія» педагогів за темою: «Формула успіху творчої справи!» - презентації творчої роботи педагогів-гуртківців: слайд-презентації, відеоролики, фото-звіти.

В березні місяці 2020 року з метою аналізу результативності формування навичок життєтворчості та базових якостей особистості пройшов тематичний контроль за станом гурткової роботи в закладі як фактору соціального розвитку дітей.

2.6.   Організація дитячого самоврядування в дитячому будинку  у 2019-2020 н. р. проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу. Дитяче  самоврядування працювало з новим президентом та оновленим складом кабінету міністрів. Це певним чином вплинуло на організацію самоврядування в закладі. Разом зі звичайною роботою по реалізації основних завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей, виникла необхідність створення сприятливих умов для плідної роботи нової команди. Для цього було прийняте рішення про її постійну  участь в роботі діючої школи «Лідер у тобі», яка   працювала  над  питанням по реалізації основних завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей. Системно проводяться загальнодитячі засідання «Спілки духовності» (вересень, січень, травень). Щомісяця Спілкою проводяться засідання членів активу на яких розглядаються загальні питання пов’язані з життєдіяльністю вихованців (навчанням, культурою поведінки, організацією дозвіль, проведенням загальнодитячих та групових заходів; підводяться підсумки рейд-оглядів тощо).

В 2019-2020 н. р. всі навчальні заняття групових дитячих  колективів - «Стежин духовності», екскурсії, творчі зустрічі, рейди, диспути, проводяться  відповідно напрямків проектної діяльності. Проведена відео-фото-слад презентація проектів «Стежин духовності»

 • «Екологи» (група №1) - «Екологічні проблеми Бессарабщини»;
 • «Трудівники»  (група №2) -  «День дублера – крок до самоствердження»;
 • «Юнкори» (група №3) - «The New Times», «Маленька леді»;
 • «Туристи-краєзнавці» (група №4) - «Історична Бессарабщина».

Лідерський рух  дитячого самоврядування було ініціатором та організатором проведення таких заходів:  акцій «Твій найкращий друг – підручник», «Подарунок малюкам, меншим братикам-сестричкам»: рейд-огляду  «Взірцевий учень» (результати успішності вихованців за І півріччя), свято до Дня вчителя «Нехай у ці святкові дні злетяться квіти…» та  «Дня дублера» в закладі.

      Хочеться зауважити, що результатом грамотно організованої колективно-творчої роботи завжди є випускник закладу, у якого сформовано достатній для забезпечення його самостійності в різноманітних сферах життєдіяльності рівень соціальної зрілості; це здорова (фізично, духовно, психічно) людина, творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом і почуттям

2.7. Атестація педагогічних працівників закладу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, встановлюється чи підтверджується тарифний розряд. Досвід свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду.

Атестація педагогів у закладі організована і проводиться відповідно до ст.ст. 50, 54 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року № 1255/18550 (зі змінами), яке вступило в силу з 01.01. 2011року; (зі змінами до типового положення про атестаці від 20.12.2011 №1473), річного плану роботи закладу, плану атестаційного періоду в КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку». Основною метою проведення атестації в закладі є:

 • вдосконалення освітнього процесу;
 • активізація творчої професійної діяльності педагогічних працівників, вивчення їх сильних та слабких сторін, рівня загальної культури;
 • створення оптимальних умов для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих педагогів закладу;
 • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
 • підвищення відповідальності за результати своєї роботи, за рівень навчальних досягнень вихованців-учнів,  рівень підготовленості до їх самостійного життя та професійної діяльності.

В закладі розроблено перспективний план-графік чергової атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017–2023 рр., який передбачає проходження атестації педагогами не менш, ніж один раз на п’ять років; план роботи атестаційної комісії закладу у 2019/2020 н.р., координаційний план роботи з проведення атестації у 2019/2020 н.р., який включав наступні етапи:

 1. Організація атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;
 2. Здійснення контролю і надання допомоги педагогам, що атестуються;
 3. Надання можливості для росту педагогічної майстерності, створення умов для творчої роботи вчителя;
 4. Підвищення кваліфікації педагогів. Гласність і пропаганда.

Обов`язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників є дотримання законодавчих та нормативних вимог, об`єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. З метою інформування про хід атестації у закладі оформлено стенд «Атестаційний куток», де можна ознайомитися з Положенням про атестацію педагогічних працівників, розпорядчими документами щодо атестації, перспективним планом атестації, графіком курсів підвищення кваліфікації педагогів та результатами атестації.

Слід зазначити, що в закладі існує системний підхід до атестації педагогічних  працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об’єктивно оцінювати кожного педагога, що атестується.

У ході виконання плану роботи з проведення атестації були здійснені наступні заходи:

 1. опрацьовано всі нормативні документи щодо проведення в дитячому будинку атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.;
 2. проведено бесіду із членами адміністрації закладу з питань атестації педагогів;
 3. відповідним наказом створено атестаційну комісію (Наказ від 20.09.2019 № 74/1-ОД);
 4. наказ «Про атестацію педагогічних працівників дитячого будинку у  2019-2020 навчальному році» від 18.10.2019 р.;
 5. надані списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2019/2020 н.р. атестаційній комісії;
 6. визначено основні питання діяльності атестаційної комісії;
 7. складено графік засідань АК;
 8. затверджено списки педпрацівників, які атестуються у 2019/2020 н.р.;
 9. визначено строки проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 10. закріплено членів АК за педагогами, що атестуються;
 11. оформлено документацію щодо атестації педагогів;
 12. оформлено стенд із питань атестації.

У ході атестації постійно здійснювався контроль і надавалася допомога педагогічним працівникам, що атестувалися. А саме:

 • складено індивідуальні плани проходження атестації;
 • складено графік відкритих заходів педагогічних працівників, що атестуються;
 • підготовлено узагальнені матеріали з атестації для розгляду їх на засіданні методичних об’єднань (дошкільна та шкільна ланки закладу);
 • відвідано заходи педагогів, що атестуються;
 • проведено анкетування серед педагогічних працівників, адміністрації закладу з метою визначення рейтингу педагогів, що атестуються;
 • здійснено перевірку стану ведення нормативної документації педагогів, що атестуються;
 • проведено глибоке вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються;
 • ознайомлено педагогічний колектив із попередніми результатами атестації педагогів, написані атестаційні характеристики;
 • узагальнено результати атестації: складено звіт за встановленою формою і видано відповідний наказ.

У  ході атестаційного періоду було проведено 3 засідань атестаційної комісії:

 1. Розгляд заяв педагогічних працівників  про чергову атестацію та подань про позачергову атестацію працівників. Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році. Доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються під підпис. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії. Затвердження індивідуальних графіків атестації педагогічних працівників. (прокол № 1 від 18.10.2019);
 2. Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи. Ознайомлення з рейтинговою оцінкою педагогічних працівників, які атестуються (зведені дані анкетування педагогічного колективу). Розгляд характеристик діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період. Обговорення кваліфікаційних категорій (протокол № 2 від 27.02.2019);
 3. Атестація педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. - Підтвердження тарифного розряду. Ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії. Вручення атестаційних листів (під підпис). Таємне голосування  щодо підтвердження тарифного розряду (протокол № 3 від 27.03.2020);

Потягом атестаційного періоду вивчалася робота педагогічних працівників, які атестуються. Проводились наради з питань атестації, засідання методичних об’єднань, звіти, презентації, відкриті заходи. Ознайомлено з характеристикою кожного педагогічного працівника, що атестується, згідно графіку проведено співбесіди з ними, оцінено його роботу педколективом.

Атестаційна комісія, педколектив розглядають атестацію як шлях до створення справжньої атмосфери творчості. З цією метою в дитячому будинку проводились відкриті заходи, загально дитячі справи, презентації проектної діяльності, огляд педагогічних скарбничок – презентації методичних розробок та творчих звітів педагогів, які атестувалися.

Ведеться книга протоколів засідань атестаційної комісії. Педагоги оформляють атестаційні  матеріали у вигляді папок узагальнення досвіду роботи. На заключному етапі  атестаційного періоду проводяться анкети визначення рівня професійності педагога та його фахової компетенції. Кращий досвід атестованих педагогів впроваджується в роботу дитячого будинку та оформляється відповідно до вимог. Матеріали працівників, які атестувалися, зберігаються у методичному кабінеті закладу і є скарбничкою для молодих вихователів.

Відповідно перспективному плану та графіка атестації у 2019/2020 н.р. атестувалося 13 педагогів у порядку проходження чергової атестації:

 • Бахмутян Г.Д. – заступник з ВСР
 • Гайданова Л.І. – старший вихователь
 • Жавко О.А. – практичний психолог
 • Коваленко Н.В. – практичний психолог
 • Коваленко С.В. – вчитель-дефектолог
 • Ковальова Л.В. – музичний керівник
 • Кожухарова Т.М. – музичний керівник
 • Лебедєва А.О. – педагог-організатор
 • Алехіна А.О. – вихователь
 • Афанасенкова Г.В. - вихователь
 • Кузнєцова Р.А. - вихователь
 • Новікова Т.А. – керівник гуртка
 • Скрипник Г.Д. – керівник гуртка

Педагоги завчасно опрацювали «Типове положенням про атестацію» та зміни до нього, познайомилися з пам’ятками, порадами з питань атестації, прийняли участь в анкетуванні. Вчасно отримали консультацію з питань складання творчих звітів, оформлення матеріалів атестації.

       На засіданні методичних об’єднань дошкільної та шкільної ланок закладу слухалися творчі звіти педагогів, які атестувалися. Педагогічним колективом надана схвальна оцінка творчої роботи вихователів.

На засіданні атестаційної комісії №3 від 27.03.2020 (яке проходило в онлайн-режимі, відповідно Листа МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину»), голова атестаційної комісії – директор дитячого будинку Форнальчук О.С., оголосила результати таємного голосування.

Результати вивчення оголошувалися на педагогічній раді №4, інструктивно-методичній нараді та методичному об’єднанні педагогів дошкільної та шкільних ланок.

За наслідками атестації (від 27.03.2020 року) атестаційною комісією КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку» прийнято наступні рішення: за результатами атестації визнано, що усі педагоги відповідають займаній посаді:

 1. Підтверджено раніше встановлений 12 тарифний розряд керівнику гуртка Новіковій Т.А.
 2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» старшому вихователю Гайдановій Л.І, педагогу-організатору Лебедєвій А.О.
 3. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» практичному психологу Жавко О.А., практичному психологу Коваленко Н.В., вихователю Афанасенковій Г.В., музичному керівнику Ковальовій Л.В.
 4. Присвоєно 11 тарифний розряд керівнику гуртка Скрипник Г.Д.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 за №1255/18550 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473, наказом міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135), на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19.09.2019 №222/ОД «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та проведення атестації керівників та педагогічних працівників закладів освіти та закладів охорони здоров’я Одеської області у 2019/2020 навчальному році» та на підставі рішення обласної атестаційної комісії (протокол від 15.04.2020 №3)  атестовані педагоги:

 1. Заступник директора з виховної та соціальної роботи Бахмутян Г.Д. відповідає займаній посаді.
 2. Вихователь Алехіна А.О. відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
 3. Вихователь Кузнєцова Р.А. відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист».
 4. Музичний керівник Кожухарова Т.М. відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист».
 5. Вчитель-дефектолог Коваленко С.В. відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист».

Атестація пройшла в умовах демократичності, відкритості і гласності. Під час атестації ніяких скарг або зауважень від педагогів, що атестувалися, не надходило.

За атестаційний період 2019/2020 н.р. курсову перепідготовку пройшли 13 педагогічних працівників:

 • директор Форнальчук О. С. – листопад 2019р.
 • заст. дир.з навчально-виховної роботи Куркіна Т. Ф. - листопад 2019р.
 • заст. дир. з виховної та соціальної роботи Бахмутян Г. Д. - листопад 2019р.
 • заст. дир. з ВР Однорал Л.П. – листопад 2019р.
 • соціальний педагог Коваленко Г. О. – листопад 2019р.
 • педагог-оргганізатор Лебедєва А. О. – листопад 2019р.
 • вихователь Алехіна А. О. – лютий, листопад 2019р.
 • вихователь Александрова С. С. – листопад 2019р.
 • вихователь Кучеренко О. Ю. - листопад 2019р.
 • вихователь Юрескул А.П.  - листопад 2019р.
 • вихователь Андрущенко Л. А. - листопад 2019р.
 • вихователь Чумаченко Н. Ф. - листопад 2019р.
 • вихователь Хрипко Є. І. – листопад 2019р.
 • вихователь Щербина Н. О. - листопад 2019р.
 • керівник гуртка Скрипник Г. Д.  - листопад 2019р.
 • керівник гуртка Акимова М. А. - листопад 2019р.
 • практичний психолог Жавко О.А. – вересень 2019р.
 • практичний психолог Коваленко Н.В. – вересень 2019р.
 • керівник гуртка Новікова Т.А. – 2019р.
 • музичний керівник Кожухарова Т.М. – 2019р.

 

Протягом навчального 2020 року колектив дитячого закладу намагався працювати достатньо творчо і відповідально. Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як задовільну.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

 НА НАСТУПНИЙ 2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

«ПІДГОТОВКА ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

ПРІОРИТЕТНІ ЗАДАЧІ

 1. Організація соціально-культурної діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду вихованців, навичок організації соціально-цінної діяльності, розвиток різноманітних здібностей, практичних умінь і навичок.
 2. Створення умов для усвідомленого професійного самовизначення вихованців  відповідно до їх здібностей, нахилів, інтересів та свідомого ставлення до своїх базових прав і обов’язків у відкритому суспільстві.
 3. Спрямування зусиль педагогів на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, статево-рольової культури, поглиблення валеологічних знань,  створення безпечних умов для життя.